بررسی اثر تیپینگ کشکک بر تعادل بیماران مبتلا به سندرم درد کشککی_رانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیوتراپی، دانشکدۀ توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: سندرم درد کشککی-رانی یکی از شایع­ترین مشکلات مفصل زانو می­باشد. کاهش حس عمقی، درد و تغییر در الگوی فعالیت عضلانی در این گروه از بیماران دیده شده است. هر کدام از این عوامل به­نحوی در توانایی حفظ تعادل مؤثر هستند. بنابراین این احتمال وجود دارد که این گروه از بیماران، اختلال در توانایی حفظ تعادل داشته باشند. هدف این مطالعه، بررسی تعادل عملکردی و تأثیر تیپینگ کشکک بر تعادل این بیماران در مقایسه با افراد سالم است.
روش بررسی: این تحقیق بر روی دو گروه 15 نفره از زنان مبتلا به سندرم درد کشککی ـ رانی و سالم که به­صورت غیر احتمالی و به روش نمونه­گیری ساده انتخاب شدند، انجام شد. توانایی در حفظ تعادل از طریق 4 آزمون عملکردی تعادل (Balance and Reach، Anteromedial Lunge ، Unilateral Squat  و Step down) بر روی اندام درگیر بیمار و اندام جور شده در فرد سالم در دو شرایط با و بدون تیپ کشکک اندازه­گیری شد.
یافته­ها: بیماران نسبت به افراد سالم کاهش معناداری در میانگین تعداد تکرار آزمون­ها در زمان 30 ثانیه در هر 4 آزمون عملکردی تعادل نشان دادند. تیپینگ کشکک افزایش معناداری در میانگین تعداد تکرار آزمون­ها در 3 آزمون عملکردی تعادل (Balance and Reach، Anteromedial Lunge  و Unilateral Squat) در هر دو گروه سالم و بیمار نشان داد.
نتیجه­گیری: بیماران مبتلا به سندرم درد کشککی ـ رانی تعادل ضعیف­تری نسبت به افراد سالم دارند و تیپینگ کشکک می­تواند اثر مفیدی بر بهبودی توانایی تعادل این بیماران داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


1-McConnell J. The management of chondromalacia patellae: A long term solution. Aust J Physiother 1986; 32(4): 215-23.
 
2-Powers CM. Rehabilitation of PatelloFemoral Joint Disorders: A Critica Review. J Orthop Sports Phyd Ther 1998; 28(5): 345-53. 
3-Fagan V, Delahunt E. Patellofemoral pain syndrome: A review on the associated neuromuscular deficits and current treatment options. Br J Sports Med 2008Oct; 42(10): 789-95.
4-Shumway-Cook A, Woollacott M. Motor Control: Translating Research in to Clinical Practic. 3rd ed. Philadelphia: LWW; 2007. P. 157-86.
5-Hassan BS, Mockett S, Doherty M. Static postural sway, proprioception, and maximal voluntary quadriceps contraction in patients with knee osteoarthritis and normal control subjects. Ann Rheum Dis 2001Jun;60(6):612-8.
6-Riemann BL, Myer JB, Lephart SM. Comparison of the ankle, knee, hip, and trunk corrective action shown during single-leg stance on firm, foam, and multiaxial surfaces. Arch Phys Med Rehabil 2003Jan; 84(1): 90-5.
 7-Baker V, Bennell K, Stillman B, Cowan S, Crossley K. Abnormal knee joint position sense in individuals with patellofemoral pain syndrome. J Orthop Res 2002 Mar; 20(2): 208-14.
8-Akseki D, Akkaya G, Erduran M, Pinar H. Proprioception of the knee joint in patellofemoral pain syndrome. Acto Orthop Traumatol Turc(AOTT) 2008 Nov-Dec; 42(5): 316-21.
9-Cowan SM ,Bennell KL, Hodges PW, Crossley KM, McConnell J. Delayed onset of electromyographic activity of vastus medialis obliquus relative to vastus lateralis in subjects with patellofemoral pain syndrome. Arch Phys Med Rehabil 2001Feb; 82(2): 183-9.
10-Santos EP, Bessa SNF, Lins CAA, Marinho AMF, Silva KMP, Brasileiro JS. Electromyographic activity of vastus medialis obliquus and vastus lateralis muscles during functional activities in subjects with patellofemoral pain syndrome. Rev Bras Fisioter 2008; 12(4): 304-10.
11-Loudon JK, Wiesner D, Goist-Foley HL, Asjes C, Loudon KL. Intrarater Reliability of Functional performance tests for subjects with patellofemoral pain syndrome. J Athl Train 2002 Jul-Sep; 37(3): 256-61.
12-Gilleard W,McConnel, Parsons D. The effect of patellar taping on the onset of vastus medialis obliqus and vastus lateralis muscle activity in persons with patellofemoral pain. Phys Ther 1998 Jan; 78(1): 25-32.
13-Bennell K, Duncan M, Cowan S. Effect of patellar taping on vasti onset timing, Knee Kinematics, and kinetics in asymotomatic individusls with a delayed onset of vastus medialis oblique. J Orthop Res 2006 Sep; 24(9):1854-60.
14-Mokhtarinia H, Ebrahimi-Takamjani I, Salavati M, Goharpay SH, Khsravi A. The effect of patellar taping on knee joint proprioception in patients with patellofemoral pain syndrome. Acta Medica Iranica 2008; 46(3):183-90.
15-Riemann BL, Lephart SM. The sensorimotor system, part ІІ: The role of proprioception in motor control and functional joint stability. Athlet Train 2002Jan-Mar; 37(1): 80-4.
16-Ireland ML, Willson JD, Ballantyne BT, Davis I. Hip Strength in femals with and without patellofemoral pain. J Orthop Sports Phys Ther 2003; 33: 671-6 .
17-Aminaka N, Gribble PA. Patellar taping,patellofemoral pain syndrome, lower extremity, kinematic, and dynamic postural control. J Athl Train 2008 Jan-Mar; 43(1): 21-8.
  18-Goto Sh. The effect of patellofemoral pain syndrome on the hip and knee neuromuscular control on dynamic postural control task. Master of Exercise Science Thesis,  University of Toledo, 2009.
19-Mokhtarinya H, Abrahimi A, Salavati M, Comparison of dynamic stability indicators in patients with patellofemoral pain. J Rehabilitation 2008 Jan-Feb: 6(3): 33-7.
20-Grenholm A, Stensdotter AK, Hager-Ross C. Kinematic analyses during stair descent in young women with patellofemoral pain. J clinical Biomechanics 2009 Jan; 24(1): 88-94.
21-Ernst GP, Kawaguchi J, Saliba E. Effect of patellar taping on knee kinetics of patients with patellofemoral pain syndrome. J Orthop Sports Phyd Ther1999 Nov; 29(11): 661-7.
22-Callaghan MJ, Selfe J, McHenry A, Oldham JA. Effects of patellar taping on knee joint proprioception in patients with patellofemoral pain syndrome. Manual Therapy 2008 Jun; 13(3): 192-9. 
 
 
 
 
The