تأثیر مصرف تک‌دوز داروی سیلدینافیل بر حرکت اسپرم‌ها در مردان نابارور دچار الیگوآستنواسپرمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه اورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی ‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف:ناباروری یک مشکل شایع همراه با بار اقتصادی، اجتماعی و روانی است. تقاضا برای بچه­دار شدن علی­رغم ثابت ماندن میزان ناباروری افزایش یافته است.هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر کوتاه­مدت تک­دوز سیلدینافیل بر پارامترهای اسپرموگرام در مردان نابارور دچار الیگوآستنو اسپرمی(Oligoasthenospermia) بود.
روش بررسی:دوازده بیمار نابارور دچار الیگوآستنواسپرمیای مراجعه­کننده به کلینیک اورولوژی و مراکز ناباروری به این مطالعه وارد شدند.50 میلی­گرم سیلدینافیل برای همۀ بیماران تجویز شد و سپس 1 ساعت بعد از آن­ها نمونۀ مایع منی گرفته شد.تغییرات اسپرموگرام پس از تجویز سیلدینافیل در مقایسه با مقادیر پایه مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته­ها:حرکت پیشرونده­ی اسپرم­ها 1 ساعت پس از تجویز 50 میلی­گرم سیلدینافیل بهبود داشت (میانگین 7/32 درصد درمقابل 2/28 درصد). تغییر معناداری در مورفولوژی اسپرم­ها، حرکت کلی اسپرم­ها، حرکت سریعاً پیش­روندۀ اسپرم­ها،حجم مایع منی و غلظت اسپرم­ها پس از تجویز سیلدینافیل مشاهده نشد.
نتیجه­گیری:نتایج مطالعۀ ما از این فرضیه حمایت می­کند که مصرف تک­دوز 50 میلی­گرم سیلدینافیل در مردان نابارور دچارالیگوآستنواسپرمیا می­تواند سبب بهبود حرکت اسپرم­ها گردد.

کلیدواژه‌ها


1-Dimitriadis F, Tsambalas S, Tsounapi P, Kawamura H, Vlachopoulou E, Haliasos N, "et al". Effects of phosphodiesterase-5 inhibitors on Leydig cell secretory function in oligoasthenospermic infertile men: a randomized trial. BJU Int 2010Oct; 106:1181-5.
2-Pichini S, Zuccaro P, Pacifici R. Drugs in semen. ClinPharmacokinet 1994May; 26(5): 356-73.
3-Boolell M, Gepi-Attee S, Gingell JC, Allen MJ. Sildenafil, a novel effective oral therapy for male erectile dysfunction. Br J Urol1996 Aug; 78: 257-61.
4-du Plessis SS, de Jongh PS, Franken DR. Effect of acute in vivo sildenafil citrate and in vitro 8-bromo-cGMP treatments on semen parameters and sperm function. FertilSteril 2004Apr; 81: 1026-33.
5-World Health Organization. WHO Laboratory Manual for the Examination of Human Semen and Spermcervical Mucus Interaction. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press; 1999.
6-Lefievre L, De Lamirande E, Gagnon C.The cyclic GMP-specific phosphodiesterase inhibitor, sildenafil, stimulates human sperm motility and capacitation but not acrosome reaction. J Androl 2000Nov-Dec; 21: 929–37.
7-Pomara G, Morelli G, Canale D, Turchi P, Caglieresi C, Moschini C, "et al". Alterations in sperm motility after acute oral administration of sildenafil or tadalafil in young, infertile men. FertilSteril 2007Oct; 88(4):860-5.
8-Su YH, Vacquier VD. Cyclic GMP-specific phosphodiesterase-5 regulates motility of sea urchin spermatozoa. MolBiol Cell 2006; 17(1): 114–21.
9-Ali ST, Rakkah NI. Neurophysiological role of sildenafil citrate (Viagra) on seminal parameters in diabetic males with and without neuropathy. Pak J Pharm Sci 2007Jan; 20(1): 36–42.
10-Kanakas N, Sofikitis N, Kawamura H, Mantzavinos T. Effectsof Hormones on spermatogenesis in men histological diagnosisofspermatogenic arrest at the primary spermatocytes (PS) stage. Fertil Steril2001; 74(3Supll 1):  S124.
11-Aversa A, Mazzilli F, Rossi T, Delfino M, Isidori AM, Fabbri A.Effect of sildenafil (Viagra) administration on seminal parameters and post-ejaculatory refractory time in normal males. Hum Reprod 2000 Jan;15(1):131-4.
12-Tur-Kaspa I, Segal F, Moffa F, Massobrio M, Meltzer S.Viagra for temporary erectile dysfunction during treatments with assisted reproductive technologies: case report.Hum Reprod1999Jul; 14(7):1783–4.
13-Burger M, Sikka SC, Bivalacqua TJ, Lamb DJ, Hellstrom WJ. The effect of sildenafil on human sperm motion and function from normal and infertile men. Int J Impot Res 2000Aug; 12(4): 229–34.
14-Purvis K, Muirhead GJ, Harness JA. The effects of sildenafilcitrate on human sperm function in healthy volunteers. Br J ClinPharmacol 2002Feb; 53(Supll 1): 53–60.
15-Jannini EA, Lombardo F, Salacone P, Gandini L, Lenzi A. Treatment of sexual dysfunctions secondary to male infertility with sildenafil citrate. FertilSteril 2004Mar; 81(3): 705-7.
16-Sofikitis N, Miyagawa I. Endocrinological, biophysical, and biochemicalparameters of semen collected via masturbation versussexual intercourse. J Androl 1993Sep-Oct; 14(5): 366–73.