شیوع انواع هموگلوبینوپاتی در مردان متقاضی ازدواج مراجعه‌کننده به آزمایشگاه‌های مراکز بهداشت و درمان شهرستان شوشتر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی.

2 استادیار گروه علوم آزمایشگاهی.

3 گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 گروه هماتولوژی، دانشکدۀ پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: هموگلوبینوپاتی شایع­ترین اختلال تک­ژنی با فراوانی قابل توجه در مناطقی خاص از جهان، از جمله ایران می­باشد. حداقل 2/5 درصد از جمعیت جهان ناقل یک نقص هموگلوبین (Hb) هستند. واریانت­های هموگلوبین ناشی از جهش­های ژن گلوبین هستند و باعث تغییرات ساختاری در محصولات این ژن شده و در نهایت در عملکرد و پایداری هموگلوبین تأثیر می­گذارند. بنابراین این مطالعه به­منظور تعیین شیوع هموگلوبینوپاتی­ها در متقاضیان ازدواج مراجعه­کننده به آزمایشگاه­های مراکز بهداشت و درمان شهرستان شوشتر طی سال­های 1390-92 انجام گرفت.
روش بررسی: این مطالعه، از نتایج آزمایش الکتروفورز 8806 مرد متقاضی ازدواج مراجعه­کننده به برخی از آزمایشگاه­های مراکز بهداشت و درمان استان خوزستان به­دست آمده است. پارامترهای هماتولوژی روی نمونه­های خون وریدی حاوی ضد انعقاد EDTA  توسط دستگاه سیسمکس  KX-21سنجش شد. الکتروفورزهموگلوبین توسط دستگاه میکروکپیلاری  Sebiaانجام و بدین ترتیب انواع هموگلوبینوپاتی­ها در آن­ها مشخص شد.
یافته­ها: از مجموع 8806 نمونه، 111 مورد دارای باند هموگلوبین غیر طبیعی بودند. از این مجموع، 3 مورد (03/0 درصد) دارای هموگلوبین E، و 1 مورد (01/0 درصد) دارای هموگلوبین C از نوع هتروزیگوت بودند. همچنین 74 مورد (84/0 درصد) دارای هموگلوبین D و 28 نفر (32/0 درصد) واجد هموگلوبین S با وضعیت ژنوتیپی متغیر از نوع هموزیگوت یا هتروزیگوت بودند. در این مطالعه، واریانت­های هموگلوبین نادری چون هموگلوبین O عرب و کانستنت اسپرینگ (با شیوع 05/0 درصد) نیز مشاهده شد.
نتیجه­گیری: این مطالعه نشان داد که از مجموع 8806 فرد مورد بررسی، 111 نفر (25/1 درصد) دارای هموگلوبینوپاتی بوده که از این مجموع، HbD با 84/0 درصد بیشترین فراوانی، و HbC با 01/0 درصد کمترین فراوانی را داشتند.
 

کلیدواژه‌ها


1-Christianson A, Howson C, Modell C. March of Dimes Global Report on Birth Defects: The Hidden Toll of Dying and Disabled Children. Newyork: Whaite plains; 2006.
2-Modell B, Darlison M. Global epidemiology of haemoglobin disorders and derived service indicators. Bull World Health Org 2008 Jun; 86(6): 480-7.
3-Bahoush KAMFG, Ansari PVAHS, Shahgholi E. Study of D/G Hemoglobin incidence in a sample population (single institution). Int J Hematol Oncol Stem Cell Res 2005; 2(1): 23-5.
4-Rahimi Z. Genetic epidemiology, hematological and clinical features of hemoglobinopathies in Iran. Biomed Res Int 2013; 2013: 1-10.
5-Hoffbrand AV, Catovsky D, Tuddenham EG. Postgraduate haematology. USA: John Wiley & Sons; 2008.
6-Forget BG, Bunn HF. Classification of the Disorders of Hemoglobin. Cold Spring Harb Perspect Med 2013 Feb; 3(2): a011684.
7-Elison Hirsch R, Roche CJ, Friedman JM. P57: HbE/β-thalassemia associated pathophysiology: Mechanisms originating from reduced HbE nitrite reactivity. Nitric Oxide 2013; 31 Supll 1: S37.
8-Nussbaum R, McInnes RR, Willard HF. Thompson & Thompson genetics in medicine. Philadelphia: Elsevier Health Sciences; 2007.
9-Clarke GM, Higgins TN. Laboratory investigation of hemoglobinopathies and thalassemias: review and update. Clin chem 2000 Aug; 46(8): 1284-90.
10-Weatherall DJ, Clegg JB. The thalassaemia syndromes. USA: John Wiley & Sons; 2008.
11-Ashtiani M, Monajemzadeh M, Sina A, Berenji F, Abdollahi M, Said M, "et al". Prevalence of haemoglobinopathies in 34 030 healthy adults in Tehran, Iran. J Clin Pathol 2009; 62(10): 924-5.
12-Zakerinia M, Ayatollahi M, Rastegar M, Amanat S, Askarinejad A, Amirghofran S, "et al". Hemoglobin D (Hb D Punjab/Los Angeles and Hb D Iran) and Co-Inheritance with Alpha-and Beta-Thalassemia in southern Iran. Iran Red Crecent Med J 2011 Jul; 13(7): 493-8.
13-Zandian KM, Pedram M, Hamadi H. AN Analysis of Clinical and Laboratory Findings of Hemoglobinopathis and Their Distribution in Khozestan Province. Sci Med J 2005; 43(7):1.
14-Movahed A, Obeidi N. Prevalence of Hemoglobinopathies and their associations with different types of hemoglobin and mean cell volume in the preuniversity students of Bushehr, 2007. ISMJ 2009;12(1): 54-9.
15-Valizadeh F, Mousavi A, Hashemi-Soteh M. Prevalence of hemoglobinopathies in premarriage individuals referred to Babolsar, Iran (2006-09). J Gorgan Uni Med Sci 2012;14(1): Pe106-Pe11, En12.
16-Dehghanifard A, Kaviani S, Noruzinia M, Soleimani M, Abroun S, Hajifathali A, "et al". Synergistic effect of sodium butyrate and thalidomide in the induction of fetal hemoglobin expression in erythroid progenitors derived from cord blood CD133+ cells. Zahedan J Res Med Sci 2012; 14(7): 29-33.
17-Rahimi Z, Parsian A. Sickle cell disease and venous thromboembolism. Mediterranean J Hematol Infect Dis 2011; 3(1): e2011024.