اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر شادکامی، رضایت از زندگی و تنظیم خلق معتادان مرد شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان‌شناسی.

2 استادیار گروه روانشناسی.

3 گروه روان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 روان‌شناسی عمومی.

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی بر شادکامی، رضایت از زندگی و تنظیم خلق معتادان مرد شهر اهواز انجام شده­ است.
روش بررسی: طرح پژوهش از نوع پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه آزمایش و گواه می­باشد. جامعۀ آماری شامل معتادان مراجعه­کننده به کلینک­های ترک اعتیاد اهواز بوده­ است که از میان آن­ها به شیوۀ نمونه­گیری خوشه­ای تعداد 30 نفر که از لحاظ شادکامی و رضایت از زندگی یک انحراف معیار از میانگین کمتر بودند، به­عنوان نمونه انتخاب و به­صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه­ تحت درمان مبتنی بر کیفیت زندگی به شیوۀ گروهی قرار گرفتند، اما گروه کنترل هیج مداخله­ای دریافت نکردند. ابزار این پژوهش شامل پرسش­نامۀ شادکامی آکسفورد و پرسش­نامۀ تنظیم خلق گرانسفکی و همکاران بود که شرکت­کنندگان در مرحلۀ پیش­آزمون و پس­آزمون به سؤالات آن پاسخ دادند. از روش­های آماری توصیفی و کواریانس جهت تجزیه و تحلیل اثربخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی استفاده شد.
یافته­ها: نتایج حاصل نشان داد که میان گروه آزمایش و کنترل از لحاظ متغیر شادکامی، رضایت از زندگی و تنظیم خلق تفاوت معناداری وجود دارد (001/0P<). میزان شادکامی، رضایت از زندگی و تنظیم خلق در گروه آزمایش در پس­آزمون به­طور معنا­داری بیش از گروه کنترل بود.
نتیجه­گیری: درمان مبتنی بر کیفیت ­زندگی که از ترکیب روان­شناسی مثبت­نگر و با رویکرد شناختی-رفتاری شکل گرفته، می­تواند شادکامی، رضایت از زندگی و تنظیم خلق افراد معتاد را افزایش دهد.
 

کلیدواژه‌ها


-Hunt W, Barnett, LW, Branch LG. Relapse rates in addiction programs. Journal of Clinical Psychology 1971; 27(4): 455-6.
2-Bandura A. Self-regulation of motivation and action through internal standards and goal systems.In: Pervin A, ed. Goal concepts in personality and social psychology. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbum Associates 1989;  p:19-85.
3-Shiffman S. Assessing smoking patterns and motives. Journal of Consulting and Clinical Psychology1993; 61: 732-742.
4-Trinidad DR, Johnson CA. The association between emotional intelligence and early adolescent tobacco and alcohol use. Personality and Individual Differences2002; 32(1): 95-105.
5-Trinidad DR, Unger JB, Chou CO, Johnson A. The protective association of emotional intelligence with psychosocial smoking risk factors for adolescent. Personality and Individual Differences2004; 36: 945-954.
6-Mayer JD, Caruso DR, Salovey P. Emotional intelligence meets traditional                   standards for intelligence. Intelligence 2000; 27(2): 267-298.
7-Gross JJ.  Emotion and emotion regulation. Handbook of personality, theory and research 1999; New York: The Guilford Press.
8-Veenhoven R. Quality-of-life and happiness: Not quite the same.Faculty of Social Sciences 2001; (18): 29-74.
9-Andrews F, McKannell A. Measure of self-reported well-being: Their affective, cognitive and other components. Social Indicators Research 1980; 125-55.
10-Diener E, Suh EM, Lucas RE, Smith HL. Subjective well-being: Three decades of progress. Psychological Bulletin1999; (125): 276–302.
11-Babamiri M, Vatankhah M, Masumi H, Nemati M, Darvishi M. The correlation of  coping styles, negative automatic thought and hope with happiness in addicts refer to clinics of withdrawal. Jur of zanjan medicine science  2012; [in Persian] .
12-Frisch MB.Quality of life therapy, Applying a life satisfaction approach to positive psychology and cognitive therapy. khamseh A. (Persian translator) first edition. Tehran: Arjmand 2010. pp: 329-337.
13-Argylo M, Lu L. The happiness of extroverts. Personality and Individual Difference 1989; (11): 1011-1017.
14-Alipoor A, Noorbala A. Preliminary study of the reliability and validity of the Oxford Happiness Questionnaire at Tehran University. Journal of thought & behavior1387,2(1): 29-34.
15-Garnefski N, Kraaij V, Spinhoven P. Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. Personality and Individual difference 2001; 30, 1311–1327.
16-Abdi S. The correlation of emotional compare, gender role, self –monitoring and emotional regulation in student. Master thesis, psychological department, Tabriz university 2005; [in Persian]
17-Mohammadi M, Akbari A, Hatami, N, Mokri A, Kaviani H, Salmanian M, Sehat M.The investigation of efficacy of spiritual therapy in opioid substance dependents. ju of Hakim 2010; (6), 144-150.
18-Tabrizi A, Jazayeri A, Babaii N. meta-analysis studies of substance abuse with psycho-social  approach from 1370-1380. Jur of social problems of iran 2010; (1), 1 176-200.
19-Hamid N, Vatankhah M, Mehrabizadeh HM.The Efficacy of quality of life group training on happiness and vitality of aged men. Jur of Oroomie medical science 2013, (on publish). [in Persian].
20-Padash Z. Effects of treatment on quality of marital life of wives of Esfahan city Master's Thesis of counseling. Department of counseling of Esfahan University 1389; 10-20. [Persian].
21-Ghasemi N. [The effect of treatment on quality of life based on subjective well-being and mental health counseling center (Persian)]. Master's Thesis of clinical psychology. department of psychology of Esfahan University 2008; (23): 65-77.
22-Tabatabaii K, The efficacy of religious spiritual on quality of life and depression of addicts in withdrawal. Masters thesis. Psychology department of Allame- Tbatbaii University 2011 [in Persian].
23-Riahy MA. Aliverdynia A. & Baniasadi MR. Evaluation of effectiveness of religious on mental health of student of Mazandaran University. Journal of Social Sciences Faculty of Letters and Humanities Ferdowsi University of Mashhad 1388; (5): 51-90.[in Persian]
24-Nasiri H, Jokar B. Meaning of life, Hope, life satisfaction & mental health in women. Jur of women reaserch 1387; (6), 2 . 157-176.[in Persian].
25-Han S. Emotion regulation, coping, and attachment in binging behaviors. (Dissertation), Faculty of the University of Purdue. Doctor of Philosophy. Mishigan 2009.