واریاسیون نادر در موقعیت طناب داخلی شبکۀ بازویی: گزارش یک مورد

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تشریحی.

2 گروه علوم تشریحی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد.

4 گروه علوم تشریحی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

تا به­ حال واریاسیون­های متعددی در مورد روند تشکیل شبکۀ بازویی گزارش شده که تمام آنها از نظر بالینی اهمیت دارند. در گزارش حاضر، یک واریاسیون نادر در مورد موقیعت طناب داخلی شبکۀ بازویی و شاخه­های آن گزارش می­شود. در حین تشریح برای اهداف آموزشی در دانشکدۀ پزشکی، یک واریاسیون نادر در شبکۀ بازویی در حفرۀ آگزیلای سمت راست مشاهده شد. پس از بررسی بیشتر مشخص گردید که دو طناب داخلی و خارجی در سمت خارج شریان بازویی قرار گرفته و طناب خلفی در موقعیت طبیعی خود یعنی در خلف شریان واقع شده بود. آگاهی از این واریاسیون برای آناتومیست­ها، رادیولوژیست­ها، متخصصین بیهوشی و جراحان جهت تفسیر علایم بالینی و نشانه­های غیر قابل توضیح، مهم بوده و می­تواند از عوارض احتمالی عمل جراحی پیشگیری کند.

کلیدواژه‌ها


 
1-Bannister LH, Berry MM, Couins P, Dyson M. Gray’s anatomy-The anatomical basis of medicine and surgery. 38th ed. Edinburgh London: Churchill Living-stone; 2000.P.1267.
2-Pour Ghasem M, Soltan pour N, Joursaraie SG. Variation of the posterior cord of brachial plexus and the origin of the radial nerve: A case report. J Babol Univ Med Sci 2004; 6(3): 64-6.
3-Kerr AT.  The  brachial  plexus  of  nerves  in  man,  the variations  in  its  formation  and  branches.  Am  J  Anat 1918 Mar; 23(2): 285-395.
4-Havaldar  PP, Gupta A, Rajasekhar HV. Case report: Variation in the formation of cords of brachial plexus and its relation with axillary artery. Curr Nourol 2012; 3(1): 7-9.
5-Aggarwal A, Puri N, Aggarwal AK, Harjeet K, Sahni D. Anatomical  variation  in  the  formation    of    brachial plexus  and  its  branching.  Surg Radiol Anat 2010 Nov; 32 (9): 891-4.
6-Oluyemi  KA,  Adesanya  OA,  Ofusori  DA, Okwuonu C, Ukwenya V, Om'iniabohs F, "et al".  Abnormal pattern of brachial plexus formation: an original case  report.  Internet J Neuro surg. 2006; 4(2): 23-8.
7-Shankar N, Veeramani  R. Replacement  of  the medial and  lateral  cords  of  the  brachial  plexus  by  a  common cord  and  its  trifurcation  into  major  brachial.  Inter J Anat Variat 2010; 3(1): 205-7.
8-Aggarwal A, Harjeet K, Sahni D, Aggarwal A. Bilateral multiple Complex  variations  in  the  formation  and branching pattern of brachial plexus. Surg Radiol Anat 2009 Apr; 31 (9): 723-31.
9-Satyanarayana N, Vishwakarma N, Kumar GP, Guha R, Datta AK, Sunitha P. Variation in relation of cords of brachial plexus and their branches with axillary and brachial arteries– a case report. Nepal Med Coll J 2009 Mar; 11(1): 69-72.