بررسی مقایسه‌ای استحکام باند برشی کامپوزیت رزین به گلاس اینومر اصلاح‌شده با رزین با استفاده از باندینگ‌های مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آموزشی ترمیمی و زیبایی.

2 دانشجوی دکترای حرفه‌ای دندان‌پزشکی.

چکیده

زمینه و هدف: هدف این پژوهش، مقایسۀاستحکام باند برشی بین کامپوزیت رزین و گلاس اینومر اصلاح­شده با رزین (RMGI) با استفاده از باندینگ­های مختلف، در ضمن استفاده ازSandwich Technique  می‌باشد.
روش بررسی: در این مطالعۀ آزمایشگاهی، 60 بلوک از جنس RMAGI به شکل مربع cm1×1 و ارتفاع mm 5 تهیه و به 5 گروه 12 تایی تقسیم شد.
استوانه‎های کامپوزیتی به قطر mm5/2 و ارتفاع mm5 تهیه و گروه 1 بدون باندینگ، در گروه 2 با استفاده از Scotch BondMulti Purpose، در گروه 3 باSing Bond، در گروه 4 با Clearfil SE Bond و در گروه 5 با G bond در سطح بلوک­های RMGI باند شدند. جهت بررسی استحکام باند برشی از دستگاه Universal Testing Machine با سرعت  استفاده گردیدو سطوح شکستگی زیر استریومیکروسکوپ ارزیابی شد و آزمون یک­طرفۀ آنووا(ANOVA) و آزمون توکی (Tukey) در سطح معناداری 05/0 انجام شد.
یافته‌ها: میانگین استحکام باند برشی (Mp) گروه‌های 1 تا 5 به ترتیب:95/4، 40/13، 79/13، 28/21 و 73/16به­دست آمد.
آنالیز واریانس نشان داد اختلاف آماری معنادار است (001/0P>) و تست توکی تفاوت معناداری بین گروه­های مختلف نشان داد، ولی بین گروه 2 و 3 تفاوت معنادار نبود.
نتیجه­گیری: استحکام باند برشی بین RMGI و کامپوزیت با استفاده از سیستم­های باندینگ به­طور معناداری افزایش یافت و استحکام باند می­تواند بسته به نوع سیستم باندینگ استفاده­شده، متغیر باشد. سیستم­های Self-Etch استحکام برشی بالاتری را ایجاد کردند.
 

کلیدواژه‌ها


 1. 1-Mount GJ, Tyas MJ, Ferracane JL, Nicholson JW, Berg JH, Simonsen RJ. A revised classification for direct tooth-colored restorative materials. Quintessence Int 2009Sep; 40(8): 691-7.

  2-Jandt KD, Sigusch BU. Future perspectives of resin based materials. Dent Mater 2009Aug; 25(8): 1001-6

  3-Summitt JB, Robbins W. Hilton TJ, Schwartz RS, Santos JD. Fundamentals of operative dentistry. 3rd ed. Chicago: Quintessence; 2006. P. 261.

  1. 4-Gama-Teixeira A, Simionato MR, elian SN, Sobral MA, Cerqueira Luz MA. Streptococcus mutans-induced secondary caries adjacent to glass ionomer cement, composite resin and amalgam restorations in vitro. Braz Oral Res 2007Oct-Dec; 21(4): 368-74.

  5-Torii Y, Itota T, Okamoto M, Nakabo S, Nagamhe M, Inoue K. Inhibition of artificial secondary caries in root by fluoride-releasing materials. Oper Dent 2001Jan-Feb; 26(1): 36-43.

  6-Okuyama K, Murata Y, Pereira PN, Miguez PA, Komatsu H, Sano H. Fluoride release and uptake by various dental materials after fluoride application. Am J Dent 2006; 19(2): 123-7.

  1. 7-Davidson CL. Advances in glass-ionomer cements. J Appl Oral Sci 2006; 14: 3-9.

  8-Saito S, Tosaki S, Hirota K. Characteristics of glass ionomer cement. In: Davidson CL, Mjör IA, editors. Advances in glass-ionomer cements. Berlin: Quintessence; 1999. p. 15-50.

  9-Tyas MJ. Clinical evaluation of glass-ionomer cement restorations. J Appl Oral Sci 2006; 14: 10-3.

  10- RobersomTM ,HeymannHOSwiftJr EJ.  Sturdevant's Art and Science of Operative Dentistry. 5th ed. US: Elsevier; 2006. P. 174-6,502.

  11-Pamir T, Sen BH , Evcin O. Effects of etching and adhesive applications on the bond strength between composite resin and glass-ionomercements.JAppl Oral Sci 2012 Nov-Dec; 20(6): 636-42.

  12-McLean JW. New concepts in cosmetic dentistry using glass-ionomer cements and composites. J Calif Dent Asso1986Apr; 14(4): 20–7.

  13-Zhang Y, Burrow MF, Palamara JE, Thomas CD. Bonding to glass ionomer cements using resin-based adhesives. Oper Dent 2011Nov-Dec; 36(6): 618–25.

  14-Gopikrishna V, Abarajithan M, Krithikadatta J, Kandaswamy D. Shear bond strength evaluation of resin composite bonded to GIC using three different adhesives. J Oper Dent 2009 Jul-Aug; 34(4): 467-71.

  15-Hinoura K, Onose H, Moore BK, Phillips RW. Effect of the bonding agent on the bond strength between glass ionomer cement and composite resin. Quintessence Int1989Jan; 20(1): 31–5.

  16-Li J, Liu Y, Liu Y, Söremark R, Sundström F. Flexure strength of resin-modified glass ionomer cements and their bond strength to dental composites.ActaOdontol Scand1996Feb; 54(1):55–8.

  17-Burrow MF, Kitasako Y, Thomas CD, Tagami J. Comparison of enamel and dentin microshear bond strengths of a two-step self-etching priming system with five all-in-one systems.Oper Dent. 2008Jul-Aug; 33(4): 456–60.

  18-Tziafas D, Smith AJ, Lesot H. Designing new treatment strategies in vital pulp therapy. J Dent 2000Feb; 28(2): 77–92.

  19-Hagge MS, Lindemuth JS, Mason JF, Simon JF. Effect of four intermediate layer treatments on microleakage of class II composite restorations. Gen Dent 2001; 49(5): 489–95.

  20-McCabe JF. Resin-modified glass-ionomers. Biomaterials1998Apr; 19(6): 521–7.

  21-Arora V, Kundabala M, Parolia A, Thomas MS, Pai V. Comparison of the shear bond strength of RMGIC to a resin composite using different adhesive systems: An in vitro study. J Conserv Dent 2010Apr; 13(2): 80–3.

  22-Inoue S, Abe Y, Yoshida Y, De Munck J, Sano H, Suzuki K, "et al". Effect of conditioner on bond strength of glass-ionomer adhesive to dentin/enamel with and without smear layer interposition. Oper Dent 2004Nov-Dec; 29(6): 685–92.

  23-Heintze SD, Ruffieux C, Rousson V. Clinical performance of cervical restorations – A meta-analysis. Dent Mater 2010Oct; 26(10): 993–1000.

  24-Van Meerbeek B, Van Landuyt K, De Munck J, Hashimoto M, Peumans M, Lambrechts P, "et al". Technique-sensitivity of contemporary adhesives. J Dent Mater 2005: 24(1): 1-13.

  25- Yoshida Y, Nagakane K, Fukuda R, Nakayama Y, Okazaki M, Shintani H, " et al". Comparative study on adhesive performance of functional monomers. J Dent Res 2004Jun; 83(6): 454–8.

  26-Tsuchiya S, Nikaido T, Sonoda H, Foxton RM, Tagami J. Ultrastructure of the dentin-adhesive interface after acid-base challenge. J Adhes Dent 2004; 6(3): 183–90.

  27-Mount GJ. The wettability of  bonding resins used in the composite resin/glass ionomer ‘sandwich technique’. Aust Dent J 1989Feb; 34(1): 32–5.

  28- RobersomTM ,HeymannHOSwiftJr EJ.  Sturdevant's Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed. US: Elsevier; 2013. P.124-5.

  29-Tanumiharja M, Burrow MF, Tyas MJ.Microtensile bond strengths of glass ionomer (polyalkenoate) cements to dentine using four conditioners. J Dent 2000Jul; 28(5): 361–6.

  30-Almuammar MF, Schulman A, Salama FS. Shear bond strength of six restorative materials. J ClinPediatr Dent 2001Apr; 25(3): 221–5.