بررسی اثربخشی ترکیب آموزش معکوس‌سازی عادت (HRT) با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر کاهش نشانگان اختلال موکنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای روان‌شناسی.

چکیده

زمینه و هدف: اختلال موکنی ((Trichotillomania (TTM)  کَندن مکرر مو تا حدی است که به از دست­دادن قابل توجه آن منجر می­شود.  TTMبا احساسات منفی و اجتناب از فعالیت­های مهم اجتماعی همراه است. این پژوهش، با هدف بررسی اثربخشی ترکیب درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) با آموزش معکوس­سازی عادت (HRT) بر کاهش نشانگان اختلال موکنی انجام شد.
روش بررسی: در این مقاله از آزمایش مورد منفرد (Single-Case Experiment) با طرح A-B به­همراه پیگیری استفاده شد. با روش نمونه­گیری هدفمند دو نفر انتخاب شدند. جهت جمع­آوری اطلاعات و داده­ها علاوه بر مصاحبۀ تشخیصی بر اساس DSM-5، از چک­لیست میلواکی برای انواع TTMـ نسخۀ بزرگسالان و مقیاس موکنی بیمارستان عمومی ماساچوست استفاده شد. پروتکل هفت­ جلسه­ایِ درمان ترکیبی ACT و HRT برای هر شرکت­کننده به­طور انفرادی اجرا شد. داده­های مربوط به سه موقعیت خط ­پایه، مداخله و پیگیری برای شرکت­کننده­­ها به­طور جداگانه، روی نمودار رسم شد.
یافته­ها: تجزیه و تحلیل داده­ها از طریق تحلیل دیداری نشان داد که ترکیب درمان ACT و HRT بر کاهش علایم اختلال موکنی در هر دو بیمار مؤثر بود و این دستاورد درمانی تا مرحلۀ پیگیری حفظ شد.
نتیجه­گیری: نتایج نشان داد که ترکیب رویکرد رفتاری متداول با رویکردی که اجزای شناختی و هیجانی رفتار را درنظر می­گیرد به­طور معناداری نشانگان اختلال TTM را کاهش می­دهد. در نتیجه، درمانگران می­توانند برای مؤثرتر کردن روند درمانِ اختلال TTM، معکوس­سازی عادت و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را با هم ترکیب کنند.
 

کلیدواژه‌ها


1-American Psychiatric Association (APA).Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5thed: United States: American Psychiatric Association; 2013.

2-Sulkowski ML, Mancil TL, Jordan C, Reid A, Chakoff E, Storch EA. Validation of a classification system of obsessive–compulsive spectrum disorder symptoms in a non-clinical sample. Psychiatr Res 2011Jul; 188(1):65-70.
3-Diefenbach G J, Tolin DF, Hannan S, Crocetto J, Worhunsky P. Trichotillomania: Impact on psychosocial functioning and quality of life. Behav Res Ther 2005Jul; 43(7): 869-84.
4-Woods DW, Flessner CA, Franklin ME, Keuthen NJ, Goodwin RD, Stein DJ, "et al". The trichotillomania impact project (TIP): Exploring phenomenology, functional impairment, and treatment utilization. J Clin Psychiatry 2006Dec; 67(12):1877-88.
5-Duke DC, Keeley ML, Geffken GR, Storch EA. Trichotillomania: A current review. Clin Psychol Rev 2010Mar; 30(2): 181-93.
6-Van Minnen A, Hoogduin KA, Keijsers GP, Hellenbrand I,  Hendriks GJ. Treatment of trichotillomania with behavioral therapy or fluoxetine: A randomized, waiting-list controlled study. Arch Gen Psychiatry2003Mar; 60(5): 517-22.
7-Azrin NH, Nunn RG, Frantz SE. Treatment of hairpulling (trichotillomania): A comparative study of habit reversal and negative practice training. J Behav Ther Exp Psychiatry 1980Mar; 11(1): 13–20.
8-Begotka AM, Woods DW, Wetterneck CT. The relationship between experiential avoidance and the severity of Trichotillomania in a nonreferred sample. J Behav Ther Exp Psychiatry 2004; 35(1): 17-24.
9-Norberg MM, Wetterneck CT, Woods DW, Conelea CA. Examination of the mediating role of psychological acceptance in relationships between cognitions and severity of chronic hairpulling. Behavior Modification 2007; 31: 367–81.
10- Hayes SC, Strosahl KD, Wilson KG. Acceptance and commitment therapy: An experiential approach to behavior change. New York: Guilford Press; 1999.
11- Wetterneck CT. Woods DW. Understanding Behavior Disorders: A Contemporary Behavioral Perspective. Reno: Context Press; 2007.

12- Diefenbach GJ, Mouton-Odum S, Stanley MA. Affective correlates of trichotillomania. Behav Res Ther 2002; 40(11): 1305-15.

13- Twohig MP, Woods DW. A preliminary investigation of acceptance and commitment therapy and habit reversal as a treatment for trichotillomania. Behav Ther 2004; 35(4): 803–20.
14- Capriotti MR, Ely LJ, Snorrason I, Woods DW. Acceptance-Enhanced Behavior Therapy for Excoriation (Skin-Picking) Disorder in Adults: A Clinical Case Series.2014. Cognitive and Behavioral Practice. Available at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1077722914000108.Accessed Jul-Aug 2, 2003.
15- Flessner CA, Woods DW, Franklin ME, Cashin SE, Keuthen NJ. The Milwaukee Inventory for Subtypes of Trichotillomania-Adult Version (MIST-A): Development of an instrument for the assessment of 'focused' and 'automatic' hair pulling. J Psychopathol Behav Assess 2008 Mar; 30(1): 20-30.
16- O'Sullivan RL, Keuthen NJ, Hayday CF, Ricciardi JN, Buttolph ML,"et al". The Massachusetts General Hospital (MGH) Hairpulling Scale: 2. reliability and validity. Psychother Psychosom 1995; 64(3-4):146-8.

17- Woods DW, Wetterneck CT, Flessner CA. A controlled evaluation of acceptance and commitment therapy plus habit reversal for trichotillomania. Behav Res Ther 2006May; 44(5): 639-56.

18- Flessner CA, Busch AM, Heideman PW, Woods DW. Acceptance-enhanced behavior therapy (AEBT) for trichotillomania and chronic skin picking: exploring the effects of component sequencing. Behav Modif 2008Sep; 32(5): 579-94.

19- Crosby JM, Dehlin JP, Mitchell PR, Twohig MP. Acceptance and Commitment Therapy and Habit Reversal Training for the Treatment of Trichotillomania. Cogn Behav Pract 2012Nov; 19(4): 595–605.
20-Fine KM, Walther MR, Joseph JM, Robinson J, Ricketts EJ, Bowe WE, "et al ". Acceptance-Enhanced Behavior  Therapy for Trichotillomania in Adolescents. Cogn Behav Pract 2012Aug; 19(3): 463–71.