نقش تصویرسازی سقف بیمارستان کودکان در بهبود وضعیت روحی آنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه هنر، دانشکدۀ هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: در میان گروه­های سنی مختلف، کودکان روحیه­ای آسیب­پذیرتر دارند و احتمال وارد شدن لطمات جبران­ناپذیر به آنها به­علت قرارگیری در محیط پردرد و تنش بیمارستان زیاد است. سقف­ بیمارستان­ها با توجه به اینکه همواره در تیررس نگاه بیمارانی هستند که زمانی طولانی از شبانه­­روز را بر تخت خود آرمیده­اند، قابلیت­ بصری بالایی در تأثیرگذاری بر محیط زیرین خود دارند. لذا هدف از این پژوهش، بیان اهمیت بکارگیری قابلیت­های بصری سقف بیمارستان جهت اثربخشی مفید بر کودکان بستری در این مکان است.
روش بررسی: این پژوهش با توجه به موضوع و هدف خود از نوع تحقیقات اسنادی و کاربردی به­شمار رفته و روش تحقیق آن، روش توصیفی و تحلیلی است که از طریق منابع کتابخانه­ای، مشاهدۀ میدانی و مصاحبه، جمع­آوری و تحلیل و تبیین شده و مراحل انجام آن به شرح ذیل است:
1. جمع­آوری اطلاعات 2. دسته­بندی اطلاعات 3. شرح و تفسیر اطلاعات 4. تجزیه و تحلیل اطلاعات 5. استنتاج و نتیجه­گیری.
یافته­ها: در بخش بستری کودکان، جزییات فضا از اهمیت بسیاری برخوردار است و خالی بودن این فضا از تدابیر زیبایی­شناسانه ممکن است منجر به تبدیل بیمارستان به مکانی اضطراب­آور برای کودکان بشود، لذا با تکیه بر تخیل به­عنوان مشخصۀ روان­شناختی مشترک میان کودکان، می­توان تصاویری برای سقف این مکان طراحی کرد که دارای چند ویژگی بارز از جمله: سادگی، کودکانه و ملهم از طبیعت باشند.
نتیجه­گیری: تصویرسازی سقف بیمارستان کودکان با در نظر گرفتن برخی معیارهای ویژه مانند: تفاوت روحیات کودک بیمار با سایر کودکان، یافتن نیازها و وجوه شخصیتی مشترک میان ایشان و ... می­تواند موجب کاهش اضطراب و در نتیجه بهبود اوضاع روحی آنها شود

کلیدواژه‌ها


-Khorsandi F. The Effect Of Family- Centered Care On anxiety of hospitalized child’s parents with urinery tract infection in pediatric ward of shahid motahary medical training center in urmia in 2012 [dissertation].Orumie Iran: University Of Medical Sciences; 2012.
2-Pringle M. children's needs: personal perspective. Translated by Ijadi N , Shafei Moghaddam J. Tehran: Roshd; 2001. p. 132-52.
3-Shyrmakhr R. the art and creativity of children and minors. Katayoun Sheibani. 2th ed. Tehran: Tehran University publication; 1993.P. 73.
4-Parsa M. Childre and Adolescents developmental psychology. Tehran: Be’sat; 1991.P. 10.
5-Aghalatifi A. making suitable environment for children[dissertation] Tehran Iran: University Of Tehran; 2005.
6- Ching Dk. architecture graphics. Translated by Ahmadinejad M. Tehran: Khaak; 2009.p. 32.
7-Piaget J. children’s speaking and thinking. Translated by Mohamad M, Dadsetan P. 3th ed, Tehran: Tehran University publication; 1991. P. 95.
8-Byrne F. Creative Color. Translate by Shabahangi J.Ebrahimi N Editior. Tehran: Farhangan; 1994. P.31.
9-Children's Medical Center. Photogarphy by Falahi F. Tehran: 2011.
10-sky factory.com [homepage on the internet].ceiling illustration of different buildings. 2014[update 2015 june 11; cited 2014 nov 6]. Available Frome: http://www.skyfactory.com/portfolio.