مقایسۀ لابراتواری میزان میکرولیکیج یک نوع کامپوزیت زیرساخت، در دو روش مختلف قراردهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آموزشی ترمیمی و زیبایی.

2 دستیار تخصصی گروه آموزشی ترمیمی و زیبایی.

3 گروه آموزشی ترمیمی و زیبایی، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: یکی از معضلات علم دندانپزشکی، در دندانپزشکی ترمیمی ریزنشت است که باعث تلاش برای یافتن ماده­ای با کمترین میزان ریزنشت و راهکارهایی برای کاهش ریزنشت شده است. هدف این مطالعه مقایسه لابراتوری میزان ریزنشت ترمیم های کامپوزیتی در بازسازی کامل دندانی با استفاده از Clearfil Photo Core-Light Cure (Kuraray  , ژاپن)در دو روش قراردهی توده­ای و قطعه­ای است.
روش بررسی: تعداد 20 عدد دندان پرمولر انسانی بدون پوسیدگی و شکستگی انتخاب شدند در هر دندان دو باکس کلاس II جداگانه تراشیده شد و دندان­ها بطور تصادفی به دوگروه تقسیم شدند، بررسی میزان ریزنشت در قسمت لینگوال و باکال هر ترمیم انجام شد. بدین ترتیب ازهر دندان 2 نمونه تهیه شد.ودرهر گروه40نمونه  مورد بررسی قرار گرفت. در گروه اول دندان­ها به روش قطعه­ای و در گروه دوم دندان­ها به روش توده­ای ترمیم شدند. نمونه­ها تحت 1000 سیکل حرارتی بین 5 درجه سانتی گراد تا55 درجه سانتی گراد قرار گرفتند.سپس دندان­ها توسط دیسک الماسی به صورت طولی(مزیودیستالی) به دو قسمت تقسیم شدند، میزان ریزنشت با استریومیکروسکوپ اندازه­گیری شد و عمق نفوذ رنگ توسط رتبه­بندی از قبل تعیین شده بیان شد.
یافته­ها: تفاوت آماری معنی­داری بین دو روش وجود نداشت و به طور میانگین 76% نمونه­ها ریزنشت گرید4 را نشان دادند.
نتیجه­گیری: با توجه به استحکام باند پایین و میزان بالای ریزنشت کامپوزیت Clearfil Photo Core-Light Cure ، استفاده از آن به عنوان کامپوزیت زیرساخت پیشنهاد نمی­شود.
 

کلیدواژه‌ها


1-Jackson RD, Morgan M. The new posterior resins and a simplified placement technique. J Am Dent Assoc 2000Mar; 131(3): 375–83.
2-Peris AR, Duarte S, de Andrade MF. Evaluation of marginal microleakage in class II cavities: Effect of microhybrid, flowable, and compactable resins. Quintessence Int 2003Feb; 34(2): 93–7.
3-Ciucchi B, Bouillaguet S, Holz J. Proximal adaptation and marginal seal of posterior composite resin restorations placed with direct and indirect techniques. Quintessence Int1990; 21: 663–9.
4-Deliperi S, Bardwell DN. An alternative method to reduce polymerization shrinkage in direct posterior composite restorations. J Am Dent Assoc 2002Oct; 133(10): 1387–97.
5-Wibowo g, Stockton L. Microleakage of class II composite restoration. Am J Dent 2001; 14(3): 177-85.
6-Leevailoj C, Cochran MA, Matis BA, Moore BK, Platt JA. Microleakage of posterior packable resin composites with and without flowable liners. Oper Dent2001May-Jun; 26(3): 302-6.
7-zakavi F, hosseini tabatabaei S. Comparison of microhardness of a composite core in two different placement techniques – an invitro study. Ahwaz jundishapour university of medical sciences 2012
8-Szep S, Frank H, Kenzel B, Gerhardt T, Heidemann D. Comparative study of composite resin placement: central buidup versus incremental technique. Pract Proced Aesthet Dent 2001; 13(3): 243-50.
9-Idriss S, Habib C, Abduljaber T, Omar R. Margianl adaptation of class II resin composite restoration using incremental and bulk placement technique. J Oral Reh 2003Oct; 30(10): 1000-007.
10-Costa Pfrifer CS, Braga RR, Coel Cardoso PE. Influence of cavity dimensions, insertion technique and adhesive system on microleakage of class V restorations. J Am Dent Assoc 2006Feb; 137(2): 197-202.
11-Yamazaki PVC, Bedran- Russo, Pereira PNR, Swift JR. Microleakage evaluation of a new low-shrinkage composite restoration material. Oper Dent 2006Nov-Dec; 31(6): 670-6.
12-Moezyzadeh M, Kazemipoor. Effect of different placement techniques on microleakage of class V composite restoration. J Tehran Univ Med Sci 2009; 6(3): 121-9.
13-Nath GS, Sajjan GS, Chakravarthy BK. Cuspal Movement and Microleakage in Premolar Teeth Restored with Posterior Restorative Materials. Archdent 2010; 1(1): 36-40.