تعیین نیاز به درمان ارتودنسی بر اساس ایندکس پیچیدگی، نتیجه و نیاز به درمان (ICON) در دانش‌آموزان 12-15 سالۀ شهرستان اهواز در سال 93-1392

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ارتودنسی، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

2 دانشجوی دکترای حرفه‌ای دندان‌پزشکی.

3 مربی گروه آمار و اپیدمیولوژی

4 دانشیار گروه ارتودنسی.

5 دانشکدۀ دندان‌پزشکی بین‌الملل اروند، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: دندان­های نامنظم و بیرون­زده با اکلوژن نامناسب از دیرباز برای خیلی از افراد به­عنوان یک مشکل مطرح بوده است، اما در ارتودنسی معاصر، تعداد افرادی که برای بهبود مشکلات در رابطه با ظاهر صورت به درمان ارتودنسی روی می­آورند نسبت به گذشته بیشتر شده است. همچنین ابزارهای مختلفی برای غربالگری بیماران به این درمان ارائه شده است که یکی از آنها ایندکس پیچیدگی نتیجه و نیاز به درمان (ICON) می­باشد. با توجه به مطالعات محدود انجام­گرفته بر اساس این شاخص، این مطالعه با هدف تعیین نیاز به درمان ارتودنسی بر اساس ایندکس پیچیدگی نتیجه و نیاز به درمان (ICON) در گروهی از دانش­آموزان 12-15 سالۀ شهرستان اهواز انجام شد.     
روش بررسی: این مطالعۀ مقطعی و توصیفی-تحلیلی بر روی 240 دانش­آموز 12-15 سالۀ مدارس راهنمایی شهرستان اهواز صورت گرفت. داده­ها با استفاده از پرسش­نامه­ای شامل خصوصیات دموگرافیک و معیارهای مختلف ایندکس  ICONگردآوری و در نسخۀ 19 نرم­افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
یافته­ها: بر اساس حد آستانۀ 43، 17/19 درصد دانش­آموزان طبق ICON  نیاز  به درمان ارتودنسی داشتند که این میزان در دختران 2/22 درصد، و در پسران 8/16 درصد بود. همچنین میانگین نمرۀ ICON دانش­آموزان در این مطالعه، 61/32 بود و ارتباطی بین جنس و سن دانش­آموزان با میزان نیاز آنها به درمان ارتودنسی طبق ICON، نیز مشاهده نشد( 05/0P>).
نتیجه­گیری: میانگین ICON در جامعۀ مورد مطالعه برای هر دو جنس از حد آستانۀ نیاز به درمان (43) مشخص شده، پایین­تر است و لذا انجام مطالعات بیشتر بر اساس این شاخص و مقایسۀ آن با سایر شاخص­ها، به­منظور امکان استفادۀ گسترده­تر از این ابزار، توصیه می­گردد. 
 

کلیدواژه‌ها


1-Corrucini RS, Paciani E. Orthodontistry and dental occlusion in Etruscans. Angel Orthod 1989 Mar; 59(1): 61-4.
2-Shaw WC, Rees G, Dawe M, Charles CR. The influence of dent facial appearance on the social attractiveness of young adults. Am J Orthod 1985 Jan; 87(1):  21-6.
3-Bresnahan B, Kiyak A, Masters SH, McGorray SP, Lincoln A, King G. Quality of life and economic burdens of malocclusion in US patients enrolled in Medicaid. J Am Dent Assn 2010 Oct; 141(10): 1202-12.
4-Meyer-Marcotty P, Gerdes AB, Reuther T. Persons with cleft lip and palate are looked at differently. J Dent Res 2010 Apr; 89(4): 400-4.
5-Jolley C, Huang GJ, Greenlee G, SpieKerman C, Kiyak HA, King GJ. Dental effects of interceptive orthodontic treatment in Medicaid population: interim results from a randomized clinical trial. Am J Orthod Dentofac Orthod 2010 Mar; 137(3):  324-33.
6-Macgregor FC. Social and psychological implications of dentofacial disfigurement. Angle Orthod 1979 Jul; 40(3): 231-3.
7-Brunrlle JA, Bhat M, Lipton JA. Prevalence and distribution of selected occlusal characteristics in the US population, 1988-91. J Dent Res 1996;  75:  706-13.
8-HassanZade H, Khanehmasjedi M. Prevalence of maxillofacial malocclusion in the 11-14 year old students of Ahvaz school in 2002. Master’s of  Dental Thesis, Ahvaz dentistry Faculty, 2002.[In persian]. 
9-Brook PH, Shaw WC. The development of an index of Orthodontic treatment priority. Eur Orthod 1989 Aug; 11: 309-20.
10-Cons NC, Jenny J, Kohout FJ, Jakobsen J, Shi Y, Ying WH, "et al". Comparing ethic group-specific, DAI equations with the standard DAI. Int Dent J 1994 Apr; 44(2): 153-8.
11-Onyeaso C, Begole EA. Relationship between index of complexity outcome and need, dental aesthetic index, peer assessment rating index, and American Board of orthodontics objective grading system. Am J Orthod Dentofacial  Orthop 2007 Feb; 131(2): 248-52.
12-Daniels C, Richmond S. The development of the index of complexity, outcome and need (ICON). Br J Orthod 2000 Jun; 27(2): 149-62.
13-Borzabadi-Farahani A, Borzabadi-farahani A. Agreement  between   the  index  of  complexity ,outcome and  need and the dental  and aesthetetic  components  of  the  Index  of  Orthodontic Treatment  Need . Am J Orthod Dentofacial Orthop  2011Aug; 140(2): 233-8.
14-Fireston AR, Beck FM, Beglin FM, Vig KWL. Validity of Index of Complexity, Out come and Need (ICON) in determining orthodontic treatment need. Angle orthod 2002 Feb; 72(1): 5-20.
15-Norremose CRN, De Abreu MHNG, De Magalhaes CS, Moreira NA. Validity of two occlusal indices for determining orthodontic treatment needs for patients treated in a public   university in Belo Horizonte, Minas Gerais State, Brazil. Cad Saude   Publica 2011Mar; 27 (3): 581-90.
16-Liao ZY, Jian F, Long H, Lu Y, Wang Y, He YW, "et al". Validity  assessment and determination of the cut off value for the index of  complexity, outcome  and  need  among  12-13 years-old  in  southern  chinese.  Int J Oral Sci 2012 Jun; 4(2): 88-93.
17-Baubiniene D, Sidlauskas A, Miseviciene I. The need for orthodontic treatment among 10–11- and 14–15-years-old Lithuanian school children.  Medicina (Kaunas) 2009; 45(10): 814-21.
 18-Chestnutt IG, Burden DJ, Steele JG, Pitts NB, Nuttall NM, Morris AJ. The orthodontic condition of children in the United Kingdom, 2003. Br Dent J. 2006 Jun 10; 200(11):609-12;quiz 638.
19-Liepa A, Urtane I, Richmond S, Dunstan F. Orthodontic treatment need in Latvia. Eur J Orthod 2003Jun; 25(3): 279–84.
20-Eslamipour F, Asgari I, Farzaneh khoo AR. Frequency of dental anomalies and the need for orthodontic treatment in 12-19 year-old adolescents in Isfahan. J Isfahan Den Sch 2011; 6(5): 543-52. [In Persian] 
21-Feizbakhsh M, Omrani A, Teimori F, Mirlohi F. Orthodontic treatment needs of 14-18 year-old female students of Isfahan in 2009-2010 using IOTN index. J Isfahan Dent Sch 2011; 7(1): 47-52. [In Persian] 
22-Safavi SM, Sefidroodi A, Nouri M, Eslamian L, Kheirieh S, Bagheban AA. Orthodontic treatment need in 14-16 years-old Tehran high school students. Aust Orthod J 2009; 25(1): 8-11.
23-Gabris K, Marton S, Madlena M. Prevalence of malocclusion in Hungarian adolescents. Eur J Orthod 2006 Oct; 28(5):467-70.
24-Khanehmasjedi M, Bassir L, Haghighizadeh M. Evaluation of relationship between orthodontic treatment need according Dental Aesthetic Index (DAI) and student’s perception in 11-14 year old students in the city of Ahvaz in 2005. J Mashhad Dent Sch, Mashhad Uni of Med Sci 2007; 31: 37-46.
25-Urtane I, Pugaca J, Liepa A, Rogovska I. The severity of malocclusion and need for orthodontic treatment in correspondence with the age. Stomatologija 2006; 8(2): 35-8.