بررسی تاثیر فیلترهای پردازش تصویر دیجیتال بر روی تشخیص لندمارک های رادیوگرافی لترال سفالومتری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رادیولوژی فک، دهان و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران

2 گروه رادیولوژی فک، دهان و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.

3 گروه پریودنتولوژی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت شناسایی دقیق لندمارک­ها جهت آنالیز بهتر رادیوگرافی لترال سفالومتری، یافتن روش مناسب پردازش تصاویرجهت شناسایی هر لندمارک می­تواند سودمند باشد، لذا در این مطالعه به بررسی تاثیر فیلترهای پردازش تصویر دیجیتال بر روی تشخیص لندمارک های رادیوگرافی لترال سفالومتری پرداختیم.
روش بررسی: تصاویر لترال سفالومتری به دست آمده از 30 بیمار با روش­های پردازش sharpen، shadow، negative ،3d emboss و به شکل پردازش نشده توسط دو مشاهده­گر بررسی شدند.  به مشاهده­گرها به وضوح نقاط A، B، N ،Orbitale، ،Pronasal، Subnasal، Pogonion بافت نرم، Menton بافت نرم امتیاز داده شد. نتایج توسط آزمون های آماری فریدمن و ویلکاکسون بررسی شدند.
یافته­ها: جهت تشخیص نقاط N،  Orbitale و Pronasal روش 3d emboss کمترین امتیاز  را  دارا بود و سایر روش­ها تفاوت معناداری را نشان  ندادند. جهت تشخیص نقاط A،  Subnasal، Pogonion’ و Menton’ روش­های 3d emboss و negative کمترین امتیاز را دارا بود و نسبت به هم تفاوت معناداری نداشتند و سایر روش­ها تفاوت معناداری را نشان ندادند.. جهت تشخیص نقطه B، تمام روش­ها تفاوت معناداری را نشان ندادند.
نتیجه­گیری: با توجه به بررسی­های انجام شده واضح است که پردازش تصاویر لترال سفالومتری با فیلترهای مختلف الزاما منجر به بهبود آنها نشده بلکه انتخاب اشتباه الگوریتم ها و فیلترها ممکن است منجر به کاهش کیفیت تشخیصی تصاویر شود.
 

کلیدواژه‌ها


1-Eppley BL, Sadove AM. Computerized digital enhancement in craniofacial cephalometric radiography. J Oral Maxillofac Surg 1991 Oct; 49(10): 1038-43.
2-Giordano D, Leonardi R, Maiorana F, Spampinato C. Cellular Neural Networks and Dynamic Enhancement for Cephalometric Landmarks Detection. Artificial Intelligence and Soft Computing 2006; 4029: 768-77.
3-Leonardi RM, Giordano D, Maiorana F, Greco M. Accuracy of cephalometric landmarks on monitor-displayed radiographs with and without image emboss enhancement. Eur J Orthod 2010 Jun; 32(3):242–7.
4-Molander B, Grondahl HG, Ekestubbe A. Quality of film-based and digital panoramic radiography. Dentomaxillofac Radiol 2004 Jan; 33(1): 32-36.
5-Oshagh M, Shahidi SH, Danaei SHM. Effects of image enhancement on reliability of landmark identification in digital cephalometry. Indian J Dent Res  2010 Jan- Feb; 24(1): 98–103.
6-Weismann RB, Scheetz JP, Silveira A, Farman TT, Farman AG. Cephalometric landmark clarity in photostimulable phosphor images using pseudo-color and emboss enhancements. Int J Comput Assist Radiol Surg 2006 Jul; 1(2): 105–12.
7-Farman TT, Farman AG. Optimal processing and enhancement of 16-bit photostimulable phosphor images.  Radiology 2000; 217(P): 657- 43.
8-Weisemann R, Scheetz J, Silveira A, Farman T, Farman A. Effect of Pixel Histogram Distribution on Perceived Anatomical Landmark Clarity of Photostimulable Phosphor Cephalograms. Int J CARS 2006;1(2): 97.
9-Analoui M. Radiographic image enhancement. Part I: spatial domain techniques. Dentomaxillofac Radiol 2001; 30: 1–9.
10-Lehmann TM, Troeltschl E, Spitzerl K. Image processing and enhancement provided by commercial dental software programs. Dentomaxillofacial Radiology 2002 July; 31(4): 264 – 272.
11-Baksi BG, Alpoz E, Sogur E, Mert A. Perception of anatomical structures in digitally filtered and conventional panoramic radiographs: a clinical evaluation. Dentomaxillofac Radiol 2010 Oct; 39(7): 424-30.
12-Eickholz P, Riess T, Lenhard M, Hassfeld S, Staehle HJ. Digital radiography of interproximal bone loss; validity of different filters. J Clin Periodontol 1999 May; 26(5): 294-300.
13-Yalcinkaya S, Kunzel A, Willers R, Thoms M, Becker J. Overall image quality of digitally filtered radiographs acquired by the Durr Vistascan system compared with conventional radiographs. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2006 May; 101(5): 643-51.