مقایسۀ تأثیر کلرهگزیدین بر استحکام باند ریز برشی ادهزیوهای سلف-اچ دو مرحله‌ای با و بدون فلوراید به عاج بعد از نگهداری در آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترمیمی و زیبایی.گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور، اهواز، اهواز، ایران.

2 دستیار تخصصی گروه ترمیمی و زیبایی.گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور، اهواز، اهواز، ایران.

3 استادیار گروه ترمیمی و زیبایی.گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، کهکیلویه و بویر احمد، یاسوج، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به احتمال ریز نشت باکتریایی در حفرات ترمیمی، استفاده از عوامل ضدمیکروبی در رستوریشن‌های کامپوزیتی مفید تشخیص داده شده است. هرچند اثرات این کار در دوام باند طولانی‌مدت به عاج هنوز به صورت کامل ارزیابی نشده است. تحقیق حاضر با هدف تعیین اثرات کلرهگزیدین در مقادیر استحکام باند ریزبرشی ادهزیو‌های سلف اچ دو مرحله‌ای با و بدون  فلوراید پس از دورۀ نگهداری در آب انجام شد.
روش‌ بررسی: در یک تحقیق آزمایشگاهی، 40 دندان مولر سوم مندیبل انسانی برش خورده و در 4 گروه 10تایی قرار گرفتند. در شرایط استفاده یا عدم استفاده از کلرهگزیدین 2% در قبل از باندینگ، ادهزیوهای Clearfil SE Bond و Clearfil Liner Bond F در سطوح عاجی به کار رفته و ترمیم‌ها با کامپوزیت Z250 انجام شدند. دندان‌ها 6 ماه در دمای C°37 و رطوبت 100% نگهداری و سپس، تحت 1000 بار چرخه‌های حرارتی قرار گرفتند. سپس استحکام باند ریز برشی دندان‌ها محاسبه و الگوی شکست آنها نیز توسط استریومیکروسکوپ تعیین گردید و در 3  گروه ادهـزیو، کوهزیو و مختلط طبقه‌بندی شد. مقایسۀ استحکام باند بین گروه‌ها توسط آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه و مقایسۀ دو به دو توسط آزمون توکی (Tukey)انجام شد.
یافته‌ها: استفاده از کلرهگزیدین در سطوح عاجی هنگام کاربرد ادهزیوهای سلف-اچ باعث تفاوت معنا­داری در استحکام باند به عاج نگردید. انحراف معیار میانگین استحکام باند ادهزیو Clearfil SE Bond در شرایط با و بدون کاربرد کلرهگزیدین 2%، معادل 11/7±48/17 و 27/3±66/20 MPa بوده و نیز استحکام باند ریز برشی ادهزیو Clearfil Liner Bond F در شرایط با و بدون استفاده از کلرهگزیدین 2%، معادل MPa39/11±42/31 و33/7±63/31 گزارش گردید.
نتیجه‌گیری: به دلیل عدم تأثیر منفی کلرهگزیدین بر استحکام باند ریزبرشی کامپوزیت رزین به عاج، با توجه به اثرات ضد باکتریایی مؤثر آن، شاید بتوان از طریق آماده‌سازی سطوح با کلرهگزیدین در کنار استفاده از ادهزیوهای حاوی فلوراید، از اثرات مثبت آنها در حذف باکتری‌های موجود و کاهش ریزنشت، همزمان با حفظ استحکام باند مطلوب استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


1-Brannstrom M. The cause of post restorative sensitivity and its prevention. J Endod. 1986;12(10):475-481.
2-Boston DW, Graver HT. Histological study of an acid red caries-disclosing dye. Oper Dent .1989;14(4):186-192.
3-Schouboe T, Macdonald JB. Prolonged viability of organisms sealed in dentinal caries. Arch Oral Biol. 1962;7:525-526.
4-Leung RL, Loesche WJ, Charbeneau GT. Effect of Dycal on bacteria in deep carious lesions. J Am Dent Assoc.1980;100(2):193-197.
5-Ersin NK, Uzel A, Aykut A, Candan U, Eronat C. Inhibition of cultivable bacteria by chlorhexidine treatment of dentin lesions treated with the ART technique. Caries Res.2006;40:172–177
6-Fure  Fure S, Emilson CG. Effect of chlorhexidine gel treatment supplemented with chlorhexidine varnish and resin on mutans streptococci and actinomyces on the root surfaces. Caries Res 1990;24:242-247.
7-Agrawal N, Agrawal H, Patel P. Effect of cavity disinfection with chlorhexidine on microleakage of composite restorations using total etch and self-etch single bottle adhesive systems: an in-vitro study. Int J Healthcare & Biomed Res 2013;2(1):43-47.
8-Matthigs Matthijs S, Adriaens PA. Chlorhexidine varnishes: A review. J Clin Periodontol 2002;29(1):1-8.
9-Baseren M, Yazici R, Ozalp M, Dayangac B. Antibacterial activity of different generation dentin-bonding system. Quintessence Int .2005; 36(5):339-344.
10-Nishitani Y, Yoshiyama M, Wadgaonkar B, Breschi L, Mannello F, Pashley DH. Activation of gelatinolytic / collagenolytic activity in dentin by self-etching adhesives. Eur J Oral Sci. 2006;114(2):160-166.
11-Tay FR, Pashley DH, Loushine RJ, Weller RN, Monticelli F, Osorio R. Self-etching adhesives increase collagenolytic activity in the radicular dentin. J Endod .2006;32(9):862-868.
12-Heyman H O,Swift JR E,Ritter A.Sturdevants Art and Science of operative dentistry.6th ed.St.louis:Mosby;2013; 129.
13-Pashey DH, Carvalho RM. Dentin permeability and dentin adhesion. J Dent .1997;25:355-372.
14-Li F, Chen J, Chai Z, Xiao Y, Fang M, Ma S. Effect of a dental adhesive incorporating antibacterial monomer on the growth, adherence and membrane integrity of streptococcus mutans. J Dent .2009;37:289-296.
15-Svanberg M,Westergren G. Effect of snF2 ,administered as mouthrinese or topically applied on streptococcus mutans, streptococcus sanguis and lactobacilli in dental plaque and saliva. Scand J Dent Res .1983(2);123-129.
16-Tay FR, Sano H, Carvalho R. An ultra-structural study of the influence of acidity of self-etching primers and smear layer thickness on bonding to intact dentin. J Adhes Dent .2000;2:83-98.
17-Peumans M, De-Munck J, van-Landuty KL. Eight–year clinical evaluation of a 2-step self-etch adhesive with and without selective enamel etching. Dent Mater. 2010;26:1176-1184.
18-Thanaratikul B,Santiwong B.Self etch or etch and rins mode did not effect the microshear bond strength of a universal adhesive to primary dentin.Dent Mater J.2016;35(2):174-9.
19-Da Cunha SR,Ramos PA.Effects of different radiation doses on the bond strengths of two different adhesive systems to enamel and dentin.J Adhes Dent .2016;18(2):151-6.
20-Shafie F, Armaghan A, Alavi AA. Effect of chlorhexidine on bonding durability of two self-etching adhesives with and without antibacterial agent to dentin. Dent Res J .2013;10(6):795–801.
21-Manfro J,Reis A.Effect of chlorhexidine concentration on the bond strength to dentin in primary teeth.Rev Odonto Cienc.2010;25(1)88-91.
22-Brackett WW, Tay FR, Brackett MG, Dib A, Sword RJ, Pashley DH. The effect of chlorhexidine on dentin hybrid layers in vivo. Oper Dent .2007;32:107–111.
23-Hebling J, Pashley DH, Tjäderhane L, Tay FR. Chlorhexidine arrests subclinical degradation of dentin hybrid layers in vivo. J Dent Res .2005; 84(8):741-746.
24-Carrilho MR, Geraldeli S, Tay F, de-Goes MF, Carvalho RM, Tjäderhane L. In vivo preservation of the hybrid layer by chlorhexidine. J Dent Res. 2007;86(6):529-533.
25-Zhou J, Tan J, Chen L, Li D, Tan Y. The incorporation of chlorhexidine in a two-step self-etching adhesive preserves dentin bond in vitro. J Dent. 2009;37:807-812.
26-de Castro FLA, de Andrade MF, Duarte Junior SLL, Geraldo Vaz L. Effect of 2% chlorhexidine on microtensile bond strength of composite to dentin. J Adhes Dent .2003;5:129-138.
28-Perdigao J, Denehy GE, Swift EJ Jr. Effects of chlorhexidine on dentin surfaces and shear bond strengths. Am J Dent .1994;7(2):81-84.
29-Mobarak EH. Effect of chlorhexidine pretreatment on bond strength durability of caries-affected dentin over 2-year aging in artificial saliva and under simulated intrapulpal pressure. Oper Dent. 2011;36:649-660.
30-Ercan E, Erdemir A, Zorba YO, Eldeniz AU, Dalli M, Ince B, et al. Effect of different cavity disinfectants on shear bond strength of composite resin to dentin. J Adhes Dent. 2009;11:343-346.
31-Say EC, Koray F, Tarim B, Soyman M, Gulmez T. In vitro effect of cavity disinfectants on the bond strength of dentin bonding systems. Quintessence Int .2004;35(1):56-60
32-Hiraishi N, Yiu CK, King NM, Tay FR. Effect of chlorhexidine incorporation into a self-etching primer on dentine bond strength of a luting cement. J Dent .2010;38:496-502.
33-Toba S, Pereira PNR, Nikaido T, Tagami J. Effect of topical application of fluoride gel on artificial secondary caries inhibition. Inter Chin J Dent .2003;3:53-61.
34-Itota T, Torii Y, Nakabo S, Tashiro Y, Konishi N, Nagamine M, Yoshiyama M. Effect of fluoride-releasing adhesive system on decalcified dentin. J Oral Rehabil. 2003;30:178-183.
35-Carvalho RM, Chersoni S, Frankenberger R, Pashley DH, Prati C, Tay FR. A challenge to the conventional wisdom that simultaneous etching and resin infiltration always occurs in self-etch adhesives. Biomaterials. 2005;26:1035-1042.
36-Shinohara MS, De Goes MF, Schneider LF, Ferracane JL, Pereira PN, Di-Hipólito V, Nikaido T. Fluoride-containing adhesive: durability on dentin bonding. Dent Mater .2009;25:1383-139.
37-Nakajima M, Okuda M, Ogata M, Pereira PNR, Tagami J, Pashley DH. The durability of a fluoride-releasing resin adhesive system to dentin. Opera Dent .2003;28:186-192.
38-Mathewson RJ, Primosch RE. Fundamentals of pediatric dentistry. Quintessence Publishing Co. Inc. 3rd Ed. 1995;Chap3:105-118.
39-Nizel A, Papas AS. Nutrition in clinical dentistry. Philadelphia. WB Saunders. 3rd ed. 1989;167-210.
40-Cal E, Türkün LS, Türkün M, Toman M, Toksavul S. Effect of an antibacterial adhesive on the bond strength of three different luting resin composites. J Dent. 2006;34:372–380.
41-Cobanoglu N, Ozturk B, Sengun A, Cetin AR, Ozer F. Effect of accelerated aging on the bonding performance of fluoridated adhesive resins. Dent Mater J .2014;33(1):92–97.