استرس شغلی در پرستاران بخش اورژانس بیمارستان گلستان و امام خمینی در اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه طب اورژانس، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: پرستاری یکی از حرفه­های پر استرس است و پرستاران با استرس های زیادی مواجه می باشند. استرس شغلی منجر به کاهش خلاقیت، ناخشنودی شغلی، احساس بی کفایتی، افسردگی و کاهش کیفیت مراقبت های پرستاری می شود هدف از این مطالعه ارزیابی استرس شغلی در میان پرستاران  بخش اورژانس بیمارستانهای گلستان و امام خمینی اهواز بود.
روش بررسی:این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی 55 پرستار با استفاده از پرسش­نامه(expanded nursing stress scale)ENSS  انجام گرفت. داده­ها با روش­های  آمار توصیفی و آزمون مجذور کای و با نرم افزار SPSS ورژن 13 آنالیز شدند. سطح معناداری 05/0 در نظر گرفته شد.
یافته­ها: 46 نفر از شرکت کنندگان در این مطالعه زن و 9 نفر مرد بودند. میانگین و انحراف معیار سن شرکت کنندگان 91562/0±886/31 سال بود. هیچ ارتباط معنی­داری بین استرس شغلی و جنس و همچنین استرس شغلی و وضعیت تاهل یافت نشد، اما بین استرس شغلی و سن رابطه­ی معنی­داری وجود داشت. مهمترین عوامل ایجاد استرس شغلی در پرستاران به ترتیب بیماران و خانواده­های آنها، حجم کار و عدم اطمینان در مورد درمان­ها (به ترتیب 30/2 ، 25/2 و21/2) می­باشند.
نتیجه­گیری: با توجه به یافته­های پژوهش توجه به عوامل استرس­زای بیماران و خانواده های آنها، حجم کارو عدم اطمینان در مورد درمان­ها به عنوان مهمترین فاکتورهای استرس زا در پرستاران ضروری می­باشد. سن به عنوان فاکتور مهمی در سطح استرس شغلی پرستاران اورژانس مطرح است.

کلیدواژه‌ها


 
1-Evans W, Kelly B. Pre-registration diploma student nurse stress and coping measures. Nurse Education Today. 2004; 24(6): 473-82.
2-Currid TJ. The lived experience and meaning of stress in acute mental health nurses. British Journal of Nursing. 2008; 17(14): 880-4.
3-Clegg A. Occupational stress in nursing: a review of the literature. Journal of Nursing Management. 2001; 9(2): 101-6.
4-Shen H-C, Cheng Y, Tsai P-J, Lee S-hS, Guo YL. Occupational stress in nurses in psychiatric institutions in Taiwan. Journal of occupational health. 2005; 47(3): 218-25.
5-Berland A, Natvig GK, Gundersen D. Patient safety and job-related stress: a focus group study. Intensive Crit Care Nurs 2008; 24(2): 90-7.
6-Smith DR, Mihashi M, Adachi Y, Koga H, Ishitake T. A detailed analysis of musculoskeletal disorder risk factors among Japanese nurses. Journal of Safety Research. 2006; 37(2): 195-200.
7-Golshiri P, Pourabdian S, Najimi A, Zadeh HM, Hasheminia J. Job stress and its relationship with the level of secretory IgA in saliva: a comparison between nurses working in emergency wards and hospital clerks. J Pak Med Assoc. 2012; 62(32): 26-30.
8-Golshiri P, Pourabdian S, Najimi A, Mosazadeh H, Hasheminia J. A Comparison of Salivary Immunoglobulin A between Nurses Working in Emergency Wards and Hospital Clerks. Journal of Isfahan Medical School. 2012; 30(186): 524-31. [In Persian].
9-Mahmoudi H, Ebrahimian A, Solymani M, Ebadi A,Hafezi S, Fayzi F, Sadeghi M. The Study of Job Motivation Factors in Critical Care Nurses. Journal of Behavioral Sciences.2007; 1(2): 171-178.[In Persian].
10-Andal EM. A Pilot Study Quantifying Filipino Nurses’ Perception of Stress. Californian Journal of Health Promotion. 2006; 4(4): 88-95.
11-Milutinović D, Golubović B, Brkić N, Prokeš B. Professional stress and health among critical care nurses in Serbia. Archives of Industrial Hygiene and Toxicology. 2012; 63(2): 171-80.
12-Eriksen W, Tambs K, Knardahl S. Work factors and psychological distress in nurses' aides: a prospective cohort study. BMC Public Health. 2006; 6(1): 290.
13-Kälvemark S, Höglund AT, Hansson MG, Westerholm P, Arnetz B. Living with conflicts-ethical dilemmas and moral distress in the health care system. Social science & medicine. 2004; 58(6): 1075-84.
14-Sterud T, Hem E, Ekeberg Q, Lau B. Occupational stressors and its organizational and individual correlates: a nationwide study of Norwegian ambulance personnel. BMC emergency medicine. 2008; 8(1): 16.
15-Silén M, Tang PF, Wadensten B, Ahlström G. Workplace distress and ethical dilemmas in neuroscience nursing. Journal of neuroscience nursing. 2008; 40(4): 222-31.
16-Bourbonnais R, Brisson C, Malenfant R, Vézina M. Health care restructuring, work environment, and health of nurses. American journal of industrial medicine. 2005; 47(1): 54-64.
17-Chang EM, Hancock KM, Johnson A, Daly J, Jackson D. Role stress in nurses: review of related factors and strategies for moving forward. Nursing & health sciences. 2005; 7(1): 57-65.
18-Mojdeh S, Sabet B, Doostiirani M, Hajian E, Malbousizadeh M. Relationship of nurses stress with environmental-occupational factors. Iranian journal of nursing and midwifery research 2008; 13(1): 6-8.[In Persian]
19-Yazdani M, Rafat NA, Parvin N, Mehrabi T. A study of the Severity of some Occupational Stresses in Nurses. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. 2007; 12: 1-2.[In Persian]
20-Khodaveisi M,  Mohammadi N, Omidi A. Evaluation of occupational stress among nurses working in Hamadan hospitals. Scientific Journal of Hamadan Nursing and Medwifery Faculty. 2005; 13(24): 44-50.[In Persian]