مقایسه دو روش بررسی استحکام برشی باند کامپوزیت به عاج دندان انسان در محیط آزمایشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه آموزشی ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت باند عاج بررسی عوامل تاثیرگذار در بهبود این چسبندگی می تواند نقش مهمی در بهبود کیفیت ترمیم های کامپوزیت داشته باشد
روش بررسی: این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، روی٤٠ دندان مولر سوم انسان انجام شد. نمونه ها به طور تصادفی به دو گروه ٢٠تایی تقسیم شدند، سپس سطح صافی از عاج سایش یافته در سطح اکلوزال دندان­ها ایجاد شد. سطح عاج به دست آمده توسط اسید سولفوریک ٣٨ درصد اچ شد،  دو لایه باندینگ قرار داده و کیور شد. در این مرحله در داخل مولدهای پلاستیکی که از قبل با قطر داخلی٣ میلیمتر و ارتفاع ٢ میلیمتر تهیه شده­اند و روی سطح عاج قرار گرفته­اند کامپوزیت قرار داده شد و کیور شد. نمونه­ها ٢٤ساعت در آب مقطر قرار گرفتند.
گروه اول: در این گروه وقتی مولد هنوز حضور دارد استحکام برشی کامپوزیت  اندازه­گیری شد.
گروه دوم: در این گروه بعد از این که مولد برداشته شد استحکام برشی کامپوزیت  اندازه­گیری شد.
در هر گروه استحکام باند برشی توسط دستگاه تست یونیورسال LMT100 ارزیابی گردید.
یافته­ها: میانگین و انحراف معیار باند برشی ٢ گروه مورد مطالعه به این صورت بود: گروه اول (١٧/٠±٥٢/١٢) و گروه دوم(٢٥/٠±٠٥/١٠).نتایج آزمون آماری نشان داد که بین میانگین استحکام باند برشی گروه­ها تفاوت معنی­دار وجود دارد(001/0p<).
نتیجه­گیری: اعمال نیروجهت خارج نمودن مولد قبل از انجام آزمون نهایی می تواند استحکام باند را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


1-Roberson TM, Heymann HD, Ritter AV. Intruduction to composite restorations in: Theodor MR,Haraldo H,Edward JS . Sturdevant,s art  and science of operative dentistry, 5th Ed: Mosby inc;2006.495.
2-Sturdevant JR, Thompson  JY. Biomaterials in : Theodor MR,Haraldo H,Edward JS.  Sturdevant,s art  and science of operative dentistry, 5th Ed. Mosby inc; 2006. 135.
3-Sumitt  JB,Robbins  JW,Schwartz  RS,Santoz  RS. Fundamental of operative dentistry. 2th Ed. Quintessence Publishing Co;2001.178.
4-Kasraie Sh , Khamverdi Z. Comparison of the microleakage and shear strength of four current one component dentin bonding systems. Journal of Mashhad Dental School 2007; 31(3): 239 – 46 .
5-Frequency of use of the rubber dam: A Survey. J Am Dent Assos 1967 Jan; 75. 166 – 155 .
6-Perdigao J,Swift JR,Edward J. Fundamental concept of enamel and dentin in: Theodor MR,Haraldo H,Edward JS.Sturdevant,s art  and science of operative dentistry. 4th ed.St.Louis : Mosby Co; 2002. 239 .
7-Mitchem JC,Gronas DG. Effects of time after extraction and depth of dentin on resin dentin adhesives.J Am Dent Association 1988; 113: 258-287 .
8-Suzuki T,Fingero WJ.Dentin adhesives: site of dentin VS bonding of composite resin. J Dent Mater 1988; 4 :379-383 .
9-Swift EJ,Perdig OJ,Heyman HO:Bonding to enamel and dentin:A berief  history and state of the art 1995. Quintessence Int 1995;26:95-110 .
10-Frankenberger R,Kramer N,Oberschachtsiek H,Petschelt A.Dentin bond strength and marginal adaptation after Naocl pretreatmemt.Oper Dent 2000;25(1): 40-5 .
11-Nakabayashi N,Nakamura M,Yasudo N.Hybrid layer as a dentin-bonding mechanism.J Esthetic Dent 1991; 3(4): 133-8 .
12-Barkmeire WW, Erickson RL. Shear bond strength of composite to enamel and dentin using Scotshbond Multi-Purpose. Am J Dent 1994; 7(3): 175-9.
13-Retief H, Mandras RS, Russell CM. Shear bond strength required to prevent microleakage at the dentin / restoration interface. Am J Dent 1994; 7(1): 43-6.
14-A. Sadr, A. Ghasemi, Y. Shimada, and J. Tagami. Effects of storage time and temperature on the properties of two self-etching systems, Journal of Dentistry2007  vol. 35, no. 3, pp. 218–225,.
15-R. Van Noort, G. E. Cardew, I. C. Howard, and S. Noroozi. The effect of local interfacial geometry on the measurement of the tensile bond strength to dentin. Journal of Dental Research 1991 vol. 70, no. 5, pp. 889–893.
16-A. Ishikawa, Y. Shimada, R. M. Foxton, and J. Tagami. Micro-tensile and micro-shear bond strengths of current self-etch adhesives to enamel and dentin,” American Journal of Dentistry2007, vol. 20, no. 3, pp. 161–166.
17-Y. Shimada, P. Senawongse, C. Harnirattisai, M. F. Burrow, Y. Nakaoki, and J. Tagami. Bond strength of two adhesive systems to primary and permanent enamel. Operative Dentistry 2002   vol. 27, no. 4, pp. 403–409.
18-A. M. de Andrade, S. K. Moura, A. Reis, A. D. Loguercio, E. J. Garcia, and R. H. M. Grande. Evaluating resin-enamel bonds by microshear and microtensile bond strength tests: effects of composite resin, Journal of Applied Oral Science 2010 vol. 18, no. 6, pp. 591–598.
19-M. AndradeE. GarciaSK. Moura, Do the Microshear Test Variables Affect the Bond Strength Values. International Journal of Dentistry 2012. Article ID 618960: 6.
20-J. Foong, K. Lee, C. Nguyen et al. Comparison of microshear bond strengths of four self-etching bonding systems to enamel using two test methods.  Australian Dental Journal 2006 vol. 51, no. 3, pp. 252–257.
21-S. Armstrong, S. Geraldeli, R. Maia, L. H. A. Raposo, C. J. Soares, and J. Yamagawa. Adhesion to tooth structure: a critical review of `micro' bond strength test methods.  Dental Materials 2010 vol. 26, no. 2, pp. e50–e62.
 
 
 
1-Roberson TM, Heymann HD, Ritter AV. Intruduction to composite restorations in: Theodor MR,Haraldo H,Edward JS . Sturdevant,s art  and science of operative dentistry, 5th Ed: Mosby inc;2006.495.
2-Sturdevant JR, Thompson  JY. Biomaterials in : Theodor MR,Haraldo H,Edward JS.  Sturdevant,s art  and science of operative dentistry, 5th Ed. Mosby inc; 2006. 135.
3-Sumitt  JB,Robbins  JW,Schwartz  RS,Santoz  RS. Fundamental of operative dentistry. 2th Ed. Quintessence Publishing Co;2001.178.
4-Kasraie Sh , Khamverdi Z. Comparison of the microleakage and shear strength of four current one component dentin bonding systems. Journal of Mashhad Dental School 2007; 31(3): 239 – 46 .
5-Frequency of use of the rubber dam: A Survey. J Am Dent Assos 1967 Jan; 75. 166 – 155 .
6-Perdigao J,Swift JR,Edward J. Fundamental concept of enamel and dentin in: Theodor MR,Haraldo H,Edward JS.Sturdevant,s art  and science of operative dentistry. 4th ed.St.Louis : Mosby Co; 2002. 239 .
7-Mitchem JC,Gronas DG. Effects of time after extraction and depth of dentin on resin dentin adhesives.J Am Dent Association 1988; 113: 258-287 .
8-Suzuki T,Fingero WJ.Dentin adhesives: site of dentin VS bonding of composite resin. J Dent Mater 1988; 4 :379-383 .
9-Swift EJ,Perdig OJ,Heyman HO:Bonding to enamel and dentin:A berief  history and state of the art 1995. Quintessence Int 1995;26:95-110 .
10-Frankenberger R,Kramer N,Oberschachtsiek H,Petschelt A.Dentin bond strength and marginal adaptation after Naocl pretreatmemt.Oper Dent 2000;25(1): 40-5 .
11-Nakabayashi N,Nakamura M,Yasudo N.Hybrid layer as a dentin-bonding mechanism.J Esthetic Dent 1991; 3(4): 133-8 .
12-Barkmeire WW, Erickson RL. Shear bond strength of composite to enamel and dentin using Scotshbond Multi-Purpose. Am J Dent 1994; 7(3): 175-9.
13-Retief H, Mandras RS, Russell CM. Shear bond strength required to prevent microleakage at the dentin / restoration interface. Am J Dent 1994; 7(1): 43-6.
14-A. Sadr, A. Ghasemi, Y. Shimada, and J. Tagami. Effects of storage time and temperature on the properties of two self-etching systems, Journal of Dentistry2007  vol. 35, no. 3, pp. 218–225,.
15-R. Van Noort, G. E. Cardew, I. C. Howard, and S. Noroozi. The effect of local interfacial geometry on the measurement of the tensile bond strength to dentin. Journal of Dental Research 1991 vol. 70, no. 5, pp. 889–893.
16-A. Ishikawa, Y. Shimada, R. M. Foxton, and J. Tagami. Micro-tensile and micro-shear bond strengths of current self-etch adhesives to enamel and dentin,” American Journal of Dentistry2007, vol. 20, no. 3, pp. 161–166.
17-Y. Shimada, P. Senawongse, C. Harnirattisai, M. F. Burrow, Y. Nakaoki, and J. Tagami. Bond strength of two adhesive systems to primary and permanent enamel. Operative Dentistry 2002   vol. 27, no. 4, pp. 403–409.
18-A. M. de Andrade, S. K. Moura, A. Reis, A. D. Loguercio, E. J. Garcia, and R. H. M. Grande. Evaluating resin-enamel bonds by microshear and microtensile bond strength tests: effects of composite resin, Journal of Applied Oral Science 2010 vol. 18, no. 6, pp. 591–598.
19-M. AndradeE. GarciaSK. Moura, Do the Microshear Test Variables Affect the Bond Strength Values. International Journal of Dentistry 2012. Article ID 618960: 6.
20-J. Foong, K. Lee, C. Nguyen et al. Comparison of microshear bond strengths of four self-etching bonding systems to enamel using two test methods.  Australian Dental Journal 2006 vol. 51, no. 3, pp. 252–257.
21-S. Armstrong, S. Geraldeli, R. Maia, L. H. A. Raposo, C. J. Soares, and J. Yamagawa. Adhesion to tooth structure: a critical review of `micro' bond strength test methods.  Dental Materials 2010 vol. 26, no. 2, pp. e50–e62.