مقایسۀ تطابق مارجینال کوپینگ‌های زیرکونیایی ساخته شده از روی قالب و کست بوسیلۀ دستگاه CAD/CAM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه آموزشی ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مهمترین عوامل در طول عمر رستوریشن­های ثابت، تطابق مارجینال آنها با دندان است. در تحقیق حاضر تطابق مارژینال کوپینگ­های زیرکونیایی ساخته شده از قالب و کست با یکدیگر مقایسه شدند تا روش دقیقتر مشخص شود.
روش بررسی: در این مطالعه از ده دندان پرمولر سالم استفاده شد. دندانها بوسیله توربین با فرز شولدر با لبه روند تراش داده شدند. از هردندان قالبگیری شد و سپس توسط اسکنر، اسکن شد. اطلاعات بدست آمده از قالب به نرم افزار کامپیوتری وارد شده، دستور ساخت توسط کامپیوتر برای دستگاه تراش ارسال شد. در فاصله­ای که تراش رستوریشن آغاز می شد، بلافاصله قالب توسط گچ ویژۀ دای ریخته شد. کست بدست آمده اسکن شد. اطلاعات بدست آمده از کست به نرم افزار کامپیوتری وارد شده و بقیه مراحل مثل قالب انجام شد. کوپینگ­های بدست آمده از روش اول(قالب) و روش دوم (کست) به­طور جداگانه روی دندان­های تراش خورده قرار گرفته و گپ مارجینال با استفاده از مشاهده مستقیم بوسیله میکروسکوپ SEM در 2 ناحیه­ی باکال/ لینگوال و مزیال/دیستال و 5 نقطه در هر ناحیه به طور تصادفی اندازه­گیری شد.
یافته­ها: با آزمون آماری دوطرفۀ ANOVA مشخص شد که ابعاد مارجینال گپ بین گروه­های مورد آزمایش دارای اختلاف معنی­داری بود(01/0p <).
ولی ابعاد مارجینال گپ بین دو ناحیه مورد آزمایش(باکال/لینگوال و مزیال/ دیستال) دارای اختلاف معنی­داری نبود(05/0p >).
نتیجه­گیری: دقت مارجینال کوپینگ­های زیرکونیایی به روش­های مختلف قالبگیری دیجیتالی بستگی دارد. همه رستوریشن­ها دقت مارجینال قابل قبولی نداشتند و ساخت کوپینگ­ها از کست دقت بیشتری را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


-Karatasli O, Kursoglu P, Capa N.  Comparison of the marginal fit of different coping materials & designs producted by CAM systems.  Dent Mater J 2011; 26: 520-5.
2-Hyun-soon Pak, Jung-Suk Han.  Influence of porcelain veneering on the marginal fit of Digident & Lava CAD/CAM zirconia ceramic crowns.  Adv Prosthodont J 2010;2:33-38.
3-Miyazaki T, Hotta Y, Kunii J, Kuriyama S, Tamaki Y.  A review of dental CAD/CAM: current status and future perspectives from 20 years of experience. Dent Mater J 2009;28(1):44-56.
4-bousheilb MN.Evaluation of zirconia/resin bond strength and interface quality using a new technique. J Adhes Dent. 2011; 13(3):255-60.
5-Mochales C, Maerten A, Rack A, Cloetns P, Mueller WD, Zaslansky P, FleckC.Monoclinic phase transformations of zirconia – based dental prostheses, induced by clinically practised surface manipulations. Acta Biomater. 2011; 7(7):2994 – 3002.
 6-Masek R.  Reproducing natural color effects on milled ceramic restorations.  Int J Comput Dent  1999;2(3):209-17.
7-Perng Ru Liu.A Panorama of Dental CAD/CAM restorative Systems. Compendium J2005;26: 507-13
8-Kaviani A,Dabaghi Tabriz F, KhalajK. Comparative evaluation of shear bond strength of composite to dentin using three different methods of lighting LED and conventional QTH light. Beheshti Univ Dent J 2013; 31(3):137-142
9-Heyman H, Swift E, Ritter A. Art and Science of Operative Dentistry: 6th  ed. Mosby Elsevier; 2013.288-289
10-Christensen GJ. Marginal fit of gold inlay castings. J Prosthet Dent 1966;16:297-305.
11-Sorensen JA. A standardized method for determination of crown margin fidelity. J Prosthet Dent 1990;64:18-24.
12-Shinyoung An, Sungtae K, Hyunmin C, Jae-Hoon L, Hong-Seok M. Evaluating the marginal fit of zirconia copings with digital impressions with an intraoral digital scanner. J Prosthet Dent 2014;112: 1171–1175.
13-Jonathan Ng, Dorin Re, Chris W. A comparison of the marginal fit of crowns fabricated with digital and conventional methods. J Prosthet Dent 2014;112: 555–560.
14-Hiroshi Hirayama, Yu-Ching Chang. Fit of zirconia copings generated from a digital impression technique and a conventional impression technique[dissertation]. Boston: Univ. Tufts;2010.
15-Boeddinghaus M, Breloer ES, Rehmann P, Wöstmann B. Accuracy of single-tooth restorations based on intraoral digital and conventional impressions in patients. Clin Oral Invest 2015;10:1430-1437.