مقایسۀ میزان غلظت فلوراید آب‌های ورودی به تصفیه‌خانه‌های آب آشامیدنی شمارۀ 1 و 2 شهر اهواز وآب‌های خروجی از آن‌ها پس از فرآیند تصفیۀ آب آشامیدنی در سال 1389

نویسندگان

1 دبیر زیست شناسی، دانشگاه علوم تحقیقات خوزستان، ایران.

2 گروه بهداشت محیط، مرکز تحقیقات فناوری های محیط زیست ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، اهواز، ایران.

چکیده

زمینهوهدف: رودخانۀ کارون، منبع اصلی تأمین آب شرب  شهر اهواز است. فلوراید از جمله یونهای محلول در آب است که در مقادیر کم و  زیاد، سلامتی انسان و دیگر موجودات زنده را تحت تأثیر قرار می­دهد. در این مقاله که حاصل یک مطالعۀ مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی است، میزان فلوراید در آبهای ورودی به تصفیه­خانه­های آب شمارۀ 1 و2 شهر اهواز و خروجی آنها پس از فرآیند تصفیه آب بررسی شد.
روش بررسی: بدین منظور، تعداد 60 نمونه از هر یک از آب­های ورودی و خروجی تصفیه­خانه­های آب شمارۀ 1و2، از فروردین تا آذر 89 به مدت 9 ماه به صورت ماهیانه در ظروف پلی­اتیلن به حجم تقریبی یک لیتر جمع­آوری شد. میزان فلوراید به روش  SPADNSبا دستگاه اسپکتروفتومتردر طول موج ­nm­580 اندازه­گیری شد. داده­ها با استفاده از نسخۀ 19 نرم­افزار SPSS  مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته­ها: غلظت میانگین فلوراید در آب­های ورودی به تصفیه­خانۀ آب شمارۀ 2 (g∕lm 33/0) بیشتر از آب­های ورودی  به تصفیه­خانۀ آب شمارۀ 1 (g∕lm  31/0) می­باشد. میانگین فلوراید در آب­های خروجی از تصفیه­خانۀ آب شمارۀ 1و 2 یکسان و برابر با g∕lm  26/0 بود.
نتیجه­گیری: نتایج نشان می­دهد که میانگین غلظت فلوراید در آب­های خروجی تصفیه­خانۀ آب شمارۀ 1 و 2 (g∕lm 26/0) از مقدار پیشنهادی سازمان بهداشت جهانی، ایالات متحده، اتحادیۀ اروپایی و استاندارد 1053 ایران در دمای 5/32-5/26 درجۀ سانتی­گراد کمتر است. هم­چنین نتایج حاکی ازین است که مقدار فلوراید آب آشامیدنی  شهر اهواز نسبت بهمقدار فلوراید آب رودخانۀ کارون روند کاهشی داشته است. به نظر می­رسد که استفاده از مادۀ منعقدکنندۀ پلی آلومینیوم کلراید در فرآیند تصفیۀ آب آشامیدنی در کاهش فلوراید نقش داشته است.

کلیدواژه‌ها


1-SHariat Panahi M. Water Treatment & Weast Water. 7th ed .Tehran university publication; 2004. P.67.
2-Esmaili Sari A. Pollution, Health & Environmental Standards. Tehran.naghshmehr publication: 2003.P. 122-126. 
3-Harrison PTC. Fluoride in water a UK perspective. J Fluoride Chem 2005;126(11–12): 1448–1456.
4- A. Camargo Julio.  Fluoride toxicity to aquatic organisms : A review".F   :2005.p. 251–264  . Elsevier
5-Neuhold JM, Sigler WF. Effects of sodium fluoride on carp and rainbow trout. Trans. Am. Fish. 1960 Oct; 89(4): 358–370.
6- Eby GN. Principles of environmental chemistry  : .Thomson Edmunds WM. 2004. P. 554 .
7-Skjelkvale BL. Water chemistry in areas with highdeposition of fluoride. Sci. Total Environ 1994; 152(2): 105–112.
8-Somashekar RK, Ramaswamy SN. Fluoride concentration in the water of the river Cauvery, Karnataka, India.Int. J. Environ. Stud 1983; 21(3-4): P. 325–327.
9-Priority Substances List Supporting Document for Inorganic Fluorides. Ottawa (Ontario(: Eco-Health Branch & Environment Canada; 1994.
10-Fuge R, Andrews MJ. Fluorine in the UK environment. Environ. Geochem. Health. 1988 Dec; 10(3,4): P. 96–104.
11-Zingde MD, Mandalia AV. Study of fluoride in polluted and unpolluted estuarine environments. EstuarineCoastal Shelf Science 1988 Dec; 27(6): 707–712.
12-Sparks RE, Sandusky MJ, Paparo A. Identification of the water quality factors which prevent fingernail clams from recolonizing the Illinois River phase III. Urbana: Water Resource Centre, University of Illinois at Urbana-Champaign; 1983.
13-WHO. Guidelines for drinking water quality. Geneva: World Health Organization, 2004. P. 515.
14-Brossok Gail E.  The use of a colorimeter in analyzing the fluoride content 0f public well water. American Academy of Pediatric  ensity 1987; 9(3): 204-207.
15-Hoseinian M. Water Treatment Plant Design. 1thed. Day Sciences  publication; 2008.P.18.
16-Wang D, Sun W, Xu TH, Grogory J. Speciation of inorganic polymer flocculant-PACL. J Colloid Surf 2004 Aug; 243 (3): 1-10.
17-Amar center Iran .  Available at :URL://WWW. Amar center iran . org.ir/.Accessed jul 25, 2010.
18-Institute of Standards and Industrial Research of Iran. ISIRI Number Sampling methods of water; 2009 Dec.
19-APHA, AWWA, WEF. Standard methods for the examination of water and wastewater. Washington, DC. USA: American Public Health Association; 2005.
 
20-Marash Sh.Investigating factors of  Bacterial, Parasitic in put South karon. Master’s of Environmental M.sc Thesis, of Khuzestan Research ,2003.
21-Azimi A, Nabi Bidhendi G, Hashemi H, Maham y. Fluoride concentration of water of Tehran. Environmental journal 2002 2; (32): 35-40.
22-Basir L. Fluoride concentration of water Karkheh, maroon rivers. Dental journal 2001;(1). 24 .: 14-19.
23-EU's drinking water standards Online. Available at :URL://WWW.org.ir/Accesssed Nov 3,1998 .
24-Institute of Standards and  Industrial Research of Iran .1997. Physicochemical Parameters .ISIRI NUMBER 1053 online.. .Available at :URL://WWW. ISIRI  NUMBER 1053..org.ir/.Accessed Nov 30,1997.
25-Almasi H, Mostafaie Gh R, Iranshahi L. Fluoride concentration of drinking water of Kashan. Feyz, KashanUniversity of Medical Sciences & Health Services 2002; 6(21): 37-43.
26-Asl Hashemi A. Fluoride concentration of drinking water of Kamyaran.acording to global standard. Proceedings ofThe 2th National Congress on  Environmental Health;  2008 Jan 27-29; Venue, Washington; 2008.P.13-15.
27-Ranjbar Zarabi M, Rafati L, Tavanafar F. Fluoride concentration of grandwater of Hamadan. The 10 th
National Congress on  Environmental Health- Hamadan.2005:Pp287-290 .
 28-Samarghandi MR, Sadri Gh H. The concentration of Fluoride in drinking water of Hamadan and Bahar cities . Scientific Journal of Hamadan University of Medical Sciences & Health Services 2001; 8(21): 42-47.
29-Darshan S. Water TreatmentMade simple for Operators. Translated by Mahvi AH, Leili M. Biology home publication. 2th ed. 2008.
30-Guidelines for Canadian Drinking Water Quality, Guideline Technical Document. Fluoride in Drinking Water, 2009 Sep: 1- 94.
31-Ahvaz , Iran weather Organization , 2010 .online.  Available at :URL: http://www.weather .org.ir/..Accessed jul 15,2010.