میزان بازگشت به فعالیت قبلی و کیفیت زندگی در بیماران جراحی‌شده شکستگی گردن فمور در بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه ارتوپدی.گروه ارتوپدی، بیمارستان امام خمینی، دانشکدۀ -پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 پزشک عمومی.دانشکدۀ ‌پزشکی، پردیس بین الملل، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 استادیار گروه ارتوپدی.گروه ارتوپدی، بیمارستان امام خمینی، دانشکدۀ -پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: شکستگی گردن فمور در سنین بالا شایع­تر است و بیماران با این شکستگی که درمان شده­اند نیز ممکن است تا مدت­ها نتوانند به وضعیت فعالیت سابق خود بازگردند و کیفیت زندگی آنها تحت تأثیر قرار می­گیرد. در راستای بررسی همین موضوع، پژوهشی در راستای بررسی کامل و جامع کیفیت زندگی بیماران با شکستگی گردن فمور درمان­شده در بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز به­عنوان مرکز اصلی ارتوپدی و جراحی استخوان جنوب غرب کشور طرح­ریزی شد.
روش بررسی: این پژوهش با مطالعۀ پرونده­های بیماران دچار شکستگی گردن فمور و پیگیری آنان با بررسی میزان کیفیت زندگی با پرسش­نامۀ استاندارد Eq5d صورت گرفت. همچنین اطلاعات دموگرافیک بیماران و اطلاعات درمانی شامل نوع عمل جراحی و فاصلۀ شکستگی تا عمل مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. اطلاعات با استفاده از  نسخۀ 22 نرم­افزار SPSS آنالیز شد.
یافته­ها: 127 بیمار دچار شکستگی گردن فمور بررسی شدند. میانگین نمرۀ کیفیت زندگی بیماران دچار شکستگی گردن فمور در عمل جراحی ORIF برابر با 77/2± 22/9 ، در عمل جراحی THR برابر با  41/5±26/5، در عمل جراحی Bipolar برابر با 32/5±48/7 بوده است. تفاوت معناداری میان کیفیت زندگی بیماران در عمل­های جراحی مختلف وجود داشت (03/0=P). نوع عمل جراحی انجام­شده با میزان درد بیماران، رابطۀ معناداری داشت (001/0=P).
نتیجه­گیری: میزان کیفیت زندگی بعد از درمان بیماران دچار شکستگی گردن فمور در حد متوسط رو به بالا قرار دارد. انتخاب نوع عمل مناسب و اقدامات حمایتی درمانی پس از عمل جراحی و دورۀ درمان می­تواند تأثیر مثبتی در بهبود کیفیت زندگی بیماران داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


1-Konetsky M, Miller J, Tripp C. Femoral neck stress fracture. J Orthop Sports Phys Ther 2013 Apr. 43(4):275.
2-Schnackenburg KE, Macdonald HM, Ferber R, Wiley JP, Boyd SK. Bone quality and muscle strength in female athletes with lower limb stress fractures. Med Sci Sports Exerc 2011 Nov. 43(11):2110-9.
3-Singh PJ, O'Donnell JM. The outcome of hip arthroscopy in Australian football league players: a review of 27 hips. Arthroscopy 2010 Jun. 26(6):743-9.
4-Plancher KD, Donshik JD. Femoral neck and ipsilateral neck and shaft fractures in the young adult. Orthop Clin North Am 1997 Jul. 28(3):447-59.
5-Joshi N, Pidemunt G, Carrera L, Navarro-Quilis A. Stress fracture of the femoral neck as a complication of total knee arthroplasty. J Arthroplasty 2005 Apr. 20(3):392-5.
6-Volpin G, Hoerer D, Groisman G, Zaltzman S, Stein H. Stress fractures of the femoral neck following strenuous activity. J Orthop Trauma 1990. 4(4):394-8.
7-Scheck M. The significance of posterior comminution in femoral neck fractures. Clin Orthop Relat Res 1980 Oct. 152:138-42. [Medline].
8-Heetveld MJ, Raaymakers EL, Van Eck-Smit BL, Van Walsum AD, Luitse JS. Internal fixation for displaced fractures of the femoral neck. Does bone density affect clinical outcome?. J Bone Joint Surg Br 2005 Mar. 87(3):367-73. [Medline].
9-Moroni A, Hoque M, Waddell JP, Russell TA, Wippermann B, Digiovanni G. Surgical treatment and management of hip fracture patients. Arch Orthop Trauma Surg 2011 Dec 6. [Medline].
10-Nattiv A, Kennedy G, Barrack MT, Abdelkerim A, Goolsby MA, Arends JC, et al. Correlation of MRI grading of bone stress injuries with clinical risk factors and return to play: a 5-year prospective study in collegiate track and field athletes. Am J Sports Med 2013 Aug. 41(8):1930-41.
11-Bray TJ, Smith-Hoefer E, Hooper A, Timmerman L. The displaced femoral neck fracture. Internal fixation versus bipolar endoprosthesis. Results of a prospective, randomized comparison. Clin Orthop Relat Res 1988 May. 230:127-40. [Medline].
12-Delamarter R, Moreland JR. Treatment of acute femoral neck fractures with total hip arthroplasty. Clin Orthop Relat Res 1987 May. 218:68-74. [Medline].
13-Egol KA, Dolan R, Koval KJ. Functional outcome of surgery for fractures of the ankle. A prospective, randomised comparison of management in a cast or a functional brace. J Bone Joint Surg Br 2000 Mar. 82(2):246-9.
14-Haidukewych GJ, Rothwell WS, Jacofsky DJ, Torchia ME, Berry DJ. Operative treatment of femoral neck fractures in patients between the ages of fifteen and fifty years. J Bone Joint Surg Am 2004 Aug. 86-A(8):1711-6.
15-Tidermark J, Zethraeus N, Svensson O, Tornkvist H, Ponzer S. Quality of life related to fracture displacement among elderly patients with femoral neck fractures treated with internal fixation. Journal of orthopedic trauma 2002;16(1):34-8.
16-Gjersten JE, Vinje T, Lie SA, Engesater LB, Furnes O. Patient satisfaction, pain and quality of life 4 month after displaced femoral neck fractures. Acta Orthopedia 2008;79(5):594-601
17-Blomfeldt R, Tornkvist H, Ponzer S, Sodergvist A, Tidermark J. Comparison of internal fixation with total hip replacement for displaced femoral neck fractures. Journal of bone and joint surgery 2005;87(8):1680-88.