بررسی اثر داروی ترکیبی فورمترول به اضافۀ بودزوناید در بیماران آسمی متوسط و شدید مراجعه‌کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی داروسازی. مرکز تحقیقات دانشجویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 استادیار گروه ایمونولوژی.مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی و گروه ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 دانشیار گروه فارماسیوتیکس.گروه فارماسیوتیکس، مرکز تحقیقات نانو فناوری، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 دانشار گروه داخلی.گروه داخلی، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

5 استادیار گروه ژنتیک پزشکی.گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده پژشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

6 متخصص قلب.گروه قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: داروهای ترکیبی جدیدی جهت کنترل آسم به­کار می­روند، که هدف آنها دستیابی به یک وضعیت فاقد علایم بیماری و بهبود و تقویت کارکرد ریوی با کمترین مقدار مصرف دارو می­باشد. در این مطالعه، میزان بهبودی کلینیکی، یافته­های عملکرد ریوی بیماران مبتلا به آسم قبل و بعد از درمان دوهفته­ای با داروی ترکیبی فورمترول به اضافۀ بودزوناید مقایسه می­شود.
روشبررسی: طی یک مطالعۀ کارآزمایی بالینی به بررسی 58 بیمار جدید مبتلا به آسم متوسط و شدید با استفاده از شرح حال، معاینۀ فیزیکی و اسپیرومتری پرداخته شد. سپس بیماران، تحت درمان دوهفته­ای با پروتکل درمانی اسپری فورمترول(به مقدار µg320) به اضافۀ بودزوناید (به مقدار  µg9) قرارگرفتند و سه شاخص ریوی FEV1، FVC وPEF  در اسپیرومتری آنها بررسی شد.
یافته­ها: در مطالعۀ حاضر، میانگین FEV1 قبل از درمان 2/1±92/2 و بعد از درمان 78/0±10/3 بود که این اختلاف معنادار بوده است (05/0P<). همچنین  FVCقبل و بعد از درمان به­ترتیب 4/1±51/3 و 98/0±87/3 بود که 50/17درصد تغییر داشت که از نظر آماری تفاوت معنا­دار بود (05/0P<). میانگین PEF قبل و بعد از درمان به­ترتیب 8/1±50/4 و6/0±98/4 درصد بود که تفاوت معناداری با یکدیگر داشتند (05/0P<).
نتیجه­گیری: استفاده از داروی ترکیبی فورمترول به اضافۀ بودزوناید برای درمان بیماران آسم متوسط و شدید مفید است و به­کار بردن بیشتر این داروی ترکیبی در بالین اثربخش است و نتایج رضایت­بخشی حاصل می­شود.

کلیدواژه‌ها


1-Peter J, Anthony S, Fauci Braunwald, K. Harrison's principles of internal medicine. 17th ed. New York: McGraw-Hill, c; 2008:1596-607.
2-Lewis H. Text book of medical surgical assessmentand management of clinical problem. 5th ed Sydney: Mosby; 2000: 660.
3-Carroll P. How to intervene before asthma turns deadly. RN 2001; 64(5): 52-8.
5-Hassanzadeh J,  Mohammadbeigi A,  Mousavizadeh A. Asthma prevalence in Iranian guidance school children, a descriptive meta-analysis. J Res Med Sci Mar 2012; 17(3): 293–7.
6-Ghanei M, Aslani J, Aghaee meybodi SM. Efficacy Determination of Azithromycin and Prednisolone Protocol Treatment in Refractory Asthma. J Mil Med 2007; 9(3) :159-66.
7-Rosenhall L, Ekvstrand A, Tillingz B. One-year safety and e⁄cacy of budesonide/formoterol in a single inhaler (Symbicorts Turbuhalers) for the treatment of asthma. 2003.97: 702-708.
8-Saba MA, Taghadosi M, Kasaee SS, Akbari H. The effect of concomitant administration of furosemide and salbutamol on spirometry parameters in persistent asthma. Feyz 2013; 17(2): 123-31.

9-JIANG Cheng-Cheng. Comparison of the efficacy of inhaled-powder budesonide/formoterol with the efficacy of inhaled-powder salmeterol/fluticasone on asthma. Chinese Journal 2011.

10-Kim SH, Ye YM, Lee HY, Sin HJ, Park HS. Combined pharmacogenetics effect of ADCY9 and ADRB2 gene polymorphisms on the bronchodilator response to inhaled combination therapy. J Clin Pharm Ther 2011 Jun;36(3):399-405.

11-Giubergia V, Gravina LP, Castaños C, Chertkoff L, Grenoville M. Influence of beta2-adrenoceptor polymorphisms on the response to chronic use of albuterol in asthmatic children. Pediatr Pulmonol 2008 May;43(5):421-5.
12-Adimi Naghan P, Fahimi F, Nadji SA, Naderi N, Soleimani  F, Masjedi MR. A Pilot Study of Polymorphism of Adrenergic Beta-2 Receptor and Mild Asthma: A Clinical and Pharmacogenetics Study.  Iranian Journal of Pharmaceutical Research 2013, 12 (1): 199-204.
13-Soleimani F, Fahimi F, Adimi Naghan P, Nadji SA, Morowati S, Naderi N, et al. The Effect of Polymorphisms of Beta2 Adrenoceptors on Response to Long-acting Beta2 Agonists in Iranian Asthmatic Patients. Iran J Allergy Asthma Immunol.December 2013; 12(4):383-90.
14-Poziomkowska-Gesicka I, Gawlikowska-Sroka A, Dzieciolowska-Baran E, Teul I, Adler G, Ciechanowicz A, et al. β2-adrenergic receptor gene polymorphism and response to bronchodilation treatment evaluated by spirometry. Adv Exp Med Biol 2013;755:169-77.
15-Baur X, Aasen TB, Burge PS, Heederik D, Henneberger PK. The management of work-related asthma guidelines: a broader perspective. European respiratory review. Jun 2012; 21 (124): 125–39.

16-Hui Z, Fu-yang P, He L. Comparison of therapeutic efficiency of Sere tide plus Montelukast and Sere tide only in patients with severe persistent asthma. Chinese Journal 2009.

17-Khalilzadeh S, Bloorsaz M, Safavi A, Masjedi M. Efficacy and safety of inhaled steroids in children with asthma: a comparison of Fluticasone Propionate with Beclomethasone. Pejouhesh 2006; 30 (3) :201-5.