اثر عصارۀ جوشاندۀ سنجد بر غلظت سرمی IL-6 در موش‌های سفید کوچک دریافت-کنندۀ لیپوپلی ساکارید بروسلا آبورتوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌اله (عج)، تهران، ایران.

2 گروه آناتومی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه-اله(عج)، تهران، ایران

3 گروه علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌اله(‌عج‌)، تهران، ایران. .

4 گروه آناتومی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه-اله(عج)، تهران، ایران.

5 گروه میکروبیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌اله (‌عج‌)، تهران، ایران

6 مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌اله (عج)، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: شیوع بیماری­های التهابی در سراسر جهان رو به افزایش می­باشد. تاکنون درمان­های رایج نتوانسته­اند در مبتلایان به بیماری­های التهابی، درمان قطعی ایجاد کنند. از طرفی مطالعات اخیر اثرات ضد التهابی عصارۀ آبی سنجد را نشان داده­اند. اینترلوکین 6 سایتوکاینی است که میزان آن در بسیاری از بیماری­های التهابی افزایش می­یابد و لذا به عنوان مارکری برای بیماری­های التهابی شناخته می­شود. هدف از این مطالعه بررسی  اثر عصارۀ آبی میوۀ سنجد بر غلظت  سرمی IL-6 (pg/ml) در موش­های دریافت­کنندۀ لیپوپلی ساکارید بروسلا آبورتوس بود.
روش بررسی: 25 سر موش سوری به 5 گروه مساوی پنج­تایی تقسیم شدند. گروه کنترل عصاره دریافت نکرد. به چهار گروه بعدی به ترتیب دوز­های: 10 ، 20 ، 30 و 40 میلی­گرم بر کیلوگرم عصارۀ آبی سنجد به طریق صفاقی و به مدت چهار روز تزریق شد. هر 5 گروه از طریق تزریق داخل صفاقی 100 میکروگرم لیپوپلی ساکارید باکتری بروسلا آبورتوس در روز چهارم دریافت کردند. پس ازخون­گیری از قلب موش­ها سرم آنها جدا شد و بلافاصله در دمای80- درجۀ سانتی­گراد نگهداری شده و سپس غلظت IL-6 با روش اختصاصی Elisa اندازه­گیری گردید.
یافته­­ها: غلظت سرمی IL-6 (pg/ml) کاهش معنا­داری را در گروه­های آزمون 10 میلی­گرم بر کیلوگرم (005/0P=)، 20 میلی­گرم بر کیلوگرم (014/0P=)، 30 میلی­گرم بر کیلوگرم (012/0P=) و 40 میلی­گرم بر کیلوگرم (023/0P=)
نتیجه­گیری: می­توان گفت یکی از اثرات ضد التهابی عصارۀ سنجد ایجاد کاهش در غلظت سرمی IL-6 می­باشد.

کلیدواژه‌ها


1-Rincon M. Interleukin-6: from an inflammatory marker to a target for inflammatory diseases. Trends in immunology  2012;  33 (11): 571-577.
2-Rincon M, Irvin Ch G.  Role of IL-6 in asthma and other inflammatory pulmonary diseases. Int J Biol Sci 2012; 8 (9): 1281-90.
3-Toshitani A, Ausel  JC, Chan Sc,  Li Sh,  Hanifin  JM.  Increased interleukin 6 Production by T cells derived from patients with dermatitis. J Invest Dermatol 1993; 100 (3): 299-304.

4-Hillstrom C, Jakobson JG. Lornoxicam: pharmacology and usefulness to treat acute postoperative and musculoskeletal pain a narrative review. Expert Opin Pharmacother 2013;  14(12): 1679-1694.

5-Ayaz  FA, Kadioglu A, Dogru A.  Soluble sugar composition of  Elaeagnus angostifolia L. Var. Orientalis(L) Kuntze (Russian olive) fruits. Turk J Botany 1999;  23: 349–354.
6-Karimi Gh , Hosseinzadeh H , Rassoulzadeh M , Razavi B , Taghiabadi E. Antinoceptive Effects of  Elaeagnus angustifolia fruits on sciatic nerve ligated mice . Iran J Basic Med Sci 2010 ; 13 (3) : 97-101.
7-Mercader AG,  Pomilio AB.  naturally – occurring dimmers of flavonoids asanti carcinogens. Anticancer agents Med Chem 2013; 13(8): 1217-35.
8-Horn F, Henz C, Heidrich K.  Interleukin – 6 transduction and lymphocyte function. Immunobiology 2000; 202: 151–167.
9-Steel DM, Whitehead AS. The major acute phase reactants: C– Reactive protein, serum amyloid P component and serum amyloid a protein. Immunology Today 1994; 15 (2):  81–88.
10-Hamadani A, Hussein J, Semnanian S, Javan M, Saeedi F, Sarema S. Antinociceptive and anti-inflammatory effects of Elaeagnus angustifolia fruit extract. Journal of Ethnopharmacology 2000; 72 ( 1-2 ) : 287–292.
11-Pakzad I, Rezaee A, Rasaee MJ, Zavaran HA, Kazemnegad A, Tabaraee B, Raivandi S. Extraction, purification and detoxification of Brucella abortus lipopolysaccharide and biological activities evaluation. Hakim Med J 2003; 6(4): 74-86. (In Persian)
12-Alishiri G, Ahmadiani A, Bayat N, Kamalinejhad M, Salimzadeh A, Saremi S, "et al". Efficacy of Elaeagnus Angustifolia Extract in Treatment of Osteoarthritis of Knee: A Randomized Double Blind Placebo-Controlled Trial. Kowsar 2007; 12: 49-57. (In   Persian)
13-Doss F, Menard J, Hashild M, Kreutzer Hj, Mittimeier T, Muller-steinhardt M, Muller B. Elevated IL-6 levels in the synovial fluid of osteoarthritis patients stem from plasma cells. Scand J Rheumatol 2007; 36 (2): 136-139.
14-Farahbakhsh S, Arbabian S, Emami F, Rastegar Moghadam B, Ghoshooni H, Noroozzadeh A, "et al". inhibition of cyclooxygenase type 1 and 2 enzyme by aqueous extract of elaeagnus angustifolia in mice. Neuroscience 2011; 2(2): 31-37.
15-Beaduin AE , Pun  M , Yang  C , Nicholl  DD , Steinback  CD , Slater  DM , "et al". Cyclooxygenase 1 and 2 differentially regulate blood pressure andcerebrovascular  Response to acute and chronic intermittent hypoxia : implications for apnea. J  Am Heart  Assoc  2014; 3(3):e000875.
16-Emanuela R, Gerret A. Fitz Gerald prostaglandins and inflammation. Arteioscler Thromb Vasc Biol 2011 May; 31(5): 989–1000.  
17-kimura A,  kishimoto T. IL-6: Regulator of Treg / Th17 balance. Eur J Immunol 2010; 40(7): 1830-5.