مقایسۀ اثر سالین هیپرتونیک و رینگر لاکتات در احیای بیماران ترومایی با شوک هیپوولمیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جراحی عمومی.گروه جراحی عمومی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشیار گروه جراحی عمومی.گروه جراحی عمومی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 دستیار گروه جراحی عمومی.گروه جراحی عمومی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: شایع­ترین علت شوک در بیماران جراحی یا ترومایی، از دست دادن خون به­علت خونریزی است. درمان معمول این نوع شوک جایگزینی با مایعات ایزوتون می­باشد. هدف از انجام این طرح، مقایسۀ اثر سالین هیپرتونیک (5/3 درصد) و رینگر لاکتات در احیای بیماران مبتلا به شوک هیپوولمیک می­باشد.
روش بررسی: در این مطالعه که به شیوۀ کارآزمایی بالینی دو سوکور انجام شد، بیماران ترومایی مراجعه­کننده به اورژانس بیمارستان گلستان اهواز به­طور تصادفی ساده به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم و مورد بررسی قرار گرفتند(85 مورد و 85 شاهد). گروه مورد به­وسیلۀ محلول سالین هیپرتونیک 5/3 درصد و گروه شاهد با استفاده از روش روتین احیا که شامل بهره­گیری از رینگر لاکتات بود مورد مداخله قرار گرفتند.
یافته­ها: در مجموع 170 بیمار (157 مرد و 13 زن) مورد مطالعه گرفتند. مدت زمان لازم و حجم مایع دریافتی جهت رسیدن فشار به mmHg90 در گروه آزمون به­طور معناداری کمتر از گروه شاهد بود. مقایسۀ سایر متغیرها به­جز سدیم سرم در 24 ساعت پس از شروع درمان بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد.
نتیجه­گیری: استفاده از سالین هیپرتونیک با حجم محدود در آغاز درمان جهت بیماران با شوک هیپوولمیک به­دنبال تروما، سبب کاهش میزان مایع دریافتی و افزایش سرعت خروج از شوک می­شود و استفاده از آن را در بیماران با شوک هیپوولومیک توصیه می­گردد.

کلیدواژه‌ها


 
1-K OleckI  P, Shock Hypovolemic. Last Updated Date: July 12, 2006 Date Reviewed: July 4, 2007 .Available from URL:http :// www. emedicine.com/emerg/topic532.htm
2-W An  L, Bellomo  R, MAy  CN. The effects of normal and hypertonic saline on regional blood flow and oxygen delivery. Anesth Analg  2007, 105(1):141-7.
3-Audenm A, MaIer  R, ElacIc J, Bulger  E. Hypertonic saline modulates innate immunity in a model of systemic inflammation. Shock. 2005, 23(5):459-63.
 4-Gonda DD, Meltzer HS, Crawford JR, Hilfiker ML, Shellington DK, Peterson BM, et al. Complications associated with prolonged hypertonic saline therapy in children with elevated intracranial pressure. Pediatr Crit Care Med. 2013 Jul;14(6):610-20.
5-Jarvela K, KoskInen M, KoobI T. Effects of hypertonic saline (7.5%) on extracellular fluid volumes in healthy volunteers. Anaesthesia 2003, 58(9):878-81.
6-Velasco IT, Pontieri V, Rocha e Silva M Jr, Lopes OU. Hyperosmotic  NaCl  and  severe  hemorrhagic  shock.  Am  J  Physiol,1980;239:664-73.
7-Felippe J Jr, Timoner J, Velasco IT, Lopes OU, Rocha-e-Silva M Jr. Treatment of refractory hypovolemic shock by 7.5% sodium chloride injections. Lancet. 1980 Nov 8;2(8202):1002-4.
8-Rocha-e-Silva M, Poli de Figueiredo LF. Small volume hypertonic resuscitation of circulatory shock. Clinics. 2005;60(2):159-72.
9-Rizoli SB, Rhind SG, Shek PN. The immune modulatory effects of hypertonic saline resuscitation in patients sustaining traumatic hemorrhagic shock: a randomized, controlled, double-blinded trial. Ann Surg. 2006; 243(1):47-57.
10-K L Mattox,  Maningas PA,  Moore EE,  Mateer JR,  Marx JA,  Aprahamian C, et al. Prehospital hypertonic saline/dextran infusion for post-traumatic hypotension. The U.S.A. Multicenter Trial. Ann Surg. 1991 May; 213(5): 482–91.
11-Coats TJ, Heron M. The effect of hypertonic saline dextran on whole blood coagulation. Resuscitation. 2004 Jan;60(1):101-4.
12-Richardson D, Deakin C. Hypertonic saline dextran. A review of current literature. Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2004;12:142-6.
13-Bulger E, Jurkovich G, Nathens A, Copass M, Hanson S, Cooper C, et al. Hypertonic Resuscitation of Hypovolemic Shock After Blunt Trauma. Arch Surg. 2008;143(2):139-48