مقایسه حرکت درمانی و تمرینات منتخب یوگا بر کاهش کمردرد مزمن زنان شهرستان نجف آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی.گروه تربیت بدنی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی ، فیزیولوژی ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

3 کارشناس ارشد رفتار حرکتی ، فیزیولوژی ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

چکیده

زمینهوهدف:از آنجا که اکثر بیماران دارای کمردرد مایلند تا برای درمان خود به روش های غیرتهاجمی روی آورند، هدف از این تحقیق مقایسه حرکت درمانی و تمرینات منتخب یوگا بر کاهش کمردردهای مزمن بود.
روشبررسی:این تحقیق، نیمه تجربی و کاربردی بر روی 45 زن مبتلا به کمردرد مزمن داوطلب شرکت در کلاس­های یوگا  وحرکت درمانی درشهرستان نجف آباد و با معیارهای ورود به تحقیق بود. آزمودنی­ها بطور تصادفی ساده به 3 گروه مساوی حرکت درمانی و تمرینات منتخب یوگا و کنترل طبقه بندی شدند. شدت درد بیماران بصورت پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از شاخص VAS اندازه گیری شد. پروتکل حرکت درمانی و تمرینات منتخب یوگا (طی 36 جلسه (به مدت 12 هفته و در هر هفته 3 جلسه 60 دقیقه ای روی آزمودنی های دو گروه تجربی اجرا شد. در این مدت، گروه کنترل هیچگونه درمانی انجام نمی داد. برای انجام محاسبات داده های خام از نرم افزارSPSS نسخه ی 16 و جهت تفسیرداده ها و معنادار بودن فرضیه های تحقیق، از روش آزمون Tوابسته استفاده شد. همچنین برای مقایسه میانگین بین گروهها از روش   ONE WAY-ANOVAو آزمون   LSD استفاده شد.
یافته­ها:هر دو برنامه منتخب حرکت درمانی و تمرینات منتخب یوگا بر میزان کاهش کمردردهای مزمن، بطور معناداری تاثیر داشت(05/0P<). اما با توجه به آزمون تعقیبی LSD بین تاثیر آنها بر کاهش کمردردهای مزمن، تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0P>).
نتیجه­گیری:هر دو روش حرکت درمانی و تمرینات منتخب یوگا می توانند جهت کاهش کمردردهای مزمن موثر باشند.
 

کلیدواژه‌ها


1-Brost  BC, Goldeberg RL, Mercer BM, Iams JD, Meeis Pj, Moawad AH, The Preern prediciation of cesarean delivery with increases in maternal weight and mass index , Am j obstet  gynecol . 1997; 177(2): 33-7
2-Hazard RG. "Chronic low back pain and disability: the efficacy of functional restoration". Bull Hosp Jt Dis.1996; 55: 213-16.
3-Jonathan N Myers, Clinical exercise physiology, ACSM pub 2nd 2002: 118-127
4-Eyigor S and sertpoyraz S. "Comparison of isokinetic exercise versus standard exercise training in patients with chronic low back pain: a randomized controlled study". Clinical rehabilitation. 2009; 23:238-247.
5-Sertpoyraz F, Eyigor S, Karapolat H, Capaci K, Kirazli Y. Comparison of isokinetic exercise versus standard exercise training in patients with chronic low back pain: a randomized controlled study. Clin Rehabil 2009; 23(3): 238-47.
6-van van Middelkoop M, Rubinstein SM, Kuijpers T, Verhagen AP, Ostelo R, Koes BW, van Tulder MW . "A systematic review on the effectiveness of physical and rehabilitation interventions for chronic non-specific low back pain". Eur Spine J. 2011;  20 (1): 19–39.
7-Kimberly Anne Williamsa, , John Petronisb, David Smithc, David Goodrichd, Juan Wue, Neelima Ravi and et all. Effect of Iyengar yoga therapy for chronic low back pain. J of  Pain. 2005;  115 :107–117.
8-Hittleman  R. Yoga  for good health. 4 th ed. USA: 2011; 77-83.
9-Middleton K, Acevedo A, Dietz L, Brandon Z, Andrade R, Wallen G. Yoga and Physical Rehabilitation Medicine: A Research Partnership in Integrative Care. J Yoga Phys Ther. 2013;3(4): 149.
10-Marrion Haas, Chris G.Maher, Luciana A.C.Machado,Maurits W.Van Tulder. Cost-effectiveness of guideline-endorsed treatments for low back pain: a systematic review.European Spine Journal. 2011;20(7):1024-1038.
11-Magee David J, Orthopedic physical assessment, USA, Saunders elsevier pub 5th 2008: 1-9
12-Wall P, Melzak R, Text book of pain, Edinburgh churchill livingstone pub  2000: 118-127.
13-Akbari A, Khorashadizadeh S, Abdi GH, Effect of motor control exercises in conventional exercises on people with chronic back pain, ZUMS 2008; 16(62): 1-16.
14-Eqbali M, The effect of reflexology on pain in patients with chronic low back pain in nurses working in hospitals of Isfahan University of Medical Sciences, (MA dissertation), Isfahan University of Medical Sciences 2010.
15-Mehrdad R, Smaeili GH, Hasanzadeh H, Sotudehmanesh A, Qasemi M, Sports and laser therapy in the treatment of chronic low back pain, TUMS. 2005; 63(4): 222-230
16-Kimberly AW, “et al”,Effect of Iyengar yoga therapy for chronic low back pain, Pain 2005; 115: 107-117
17-Maher CG, Effective physical treatment for chronic low back pain, Orthop Clin N Am 2004; 35: 57– 64
18-Olav Frode A, “et al”,Manual Therapy and Exercise Therapy in Patients With Chronic Low Back Pain, SPINE 2003; 28(6): 525–532
19-Karen J Sherman,  Daniel C  Cherkin, Robert Wellman, Andrea J. Cook, Rene J. Hawkes, Kristin Delaney, Richard A. Deyo . A Randomized Trial Comparing Yoga, Stretching, and a Self-care Book for Chronic Low Back Pain. Arch Intern Med 2011;171(22):2019-2026.
20-Movaghar, MH. The Comparison of Exercise Therapy and Foot Reflexology on Reducing Chronic Low Back Pain. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences. Winter 2012;4(4):701-706.
21-Frost H, Klaber Moffett JA, Moser JS, Fairbank JC. Randomised controlle trial for evaluation of fitness programme for patients with chronic low back pain. Br Med J 1995;310:151–4