اثر شش هفته مصرف آب انار و تمرینات هوازی بر مقادیر پاراکسوناز-1 و نیمرخ چربی پلاسمایی در زنان میانسال دیابتی نوع 2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

2 استادیارگروه علوم آزمایشگاهی ،گروه علوم آزمایشگاهی، مرکز تحقیقات هایپرلیپیدمی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی ،گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.

4 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی ،گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

چکیده

زمینه و هدف: دیابت باعث افزایش استرس اکسیداتیو در بافت های مختلف می­گردد و منجر به افزایش سطح اکسیداسیون DNA، پروتئین­ها و لیپیدها می­گردد. پاراکسوناز-1 یک آنزیم استراز است که همراه با HDL-C حمل می گردد. این آنزیم از پراکسیداسیون LDL-C جلوگیری می­کند و بنابراین در کاهش خطر آترواسکلروز موثر است.
روش بررسی: این مطالعه از نوع مداخله­ای و کارآزمایی بالینی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل زنان یائسه دیابتی شهرستان بابل در دامنه سنی بین 50 تا 60 سال بودند که  با هماهنگی انجمن دیابت انتخاب شدند. نمونه آماری شامل 33 نفر  بود که به صورت تصادفی به چهار گروه 7 الی 9 نفری تقسیم شدند. گروه ها شامل : کنترل، آب انار، تمرین و تمرین - آب انار بود. برنامه گروه­های تمرین به مدت شش هفته، سه جلسه در هفته و به مدت 65-45 دقیقه در روز اجرا گردید. آزمودنی­های به میزان ml 150 آب انار در هر روز مصرف  کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونt  وابسته و تحلیل واریانس تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد.
یافته­ها: نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که افزایش معنی­داری در میزان پاراکسوناز-1 وHDL و همچنین کاهش معنی داری در مقادیر TG ، TC و LDL قبل و بعد از دوره تجربی در گروه های آزمودنی ایجاد گردید.
نتیجه­گیری: فعالیت  آنزیم پاراکسوناز  و نیمرخ چربی پلاسمایی می تواند تحت تاثیر عوامل تغذیه­ای و شیوه زندگی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


 
1-Zahabi G , Barari A, Parvin Farzanegi P  and ahmadi M . Effect of concurrent training on the Serum  Paraoxonase-1(PON-1) activity and Lipid Profile in PON-1 activity and Lipid Profile in obese men. International Research Journal of Applied and Basic Sciences.2014; Vol, 8 (9): 1434-1437
2-Moirangthem  D S, Talukdar  N C, Kasoju N and Bora  U. Antioxidant, antibacterial, cytotoxic, and apoptotic activity of stem bark extracts of Cephalotaxus griffithii Hook. f. BMC complementary and alternative medicine, 2012; 12(1), 30.
3-Koren-Gluzer  M, Aviram, M, Meilin E and  Hayek T. The antioxidant HDL-associated paraoxonase-1 (PON1) attenuates diabetes development and stimulates β-cell insulin release. Atherosclerosis, 2011; 219(2), 510-518.
4-Yarmohammadi  M and  Abdi, A. The effects of six weeks moderate-intensity aerobic training on plasma glutathione peroxidase and superoxide dismutase in women with type-2 diabetes. European Journal of Experimental Biology,2014; 4(4), 202-206.
 5-Costa  L G, Vitalone  A, Cole T B and Furlong  C E. Modulation of paraoxonase (PON1) activity. Biochemical pharmacology,2005; 69(4), 541-550.
6-Berggren J R, Hulver  MW and  Houmard  JA. Fat as an endocrine organ: influence of exercise. Journal of Applied Physiology,2005; 99(2), 757-764.
7-Droste SK, Gesing  A, Ulbricht  S, Müller  M B, Linthorst AC and  Reul  J M. Effects of long-term voluntary exercise on the mouse hypothalamic-pituitary-adrenocortical axis. Endocrinology2003; 144(7), 3012-3023.
8-García-Alonso  J , Ros  G , Vidal-Guevara  M L and  Periago  MJ. Acute intake of phenolic-rich juice improves antioxidant status in healthy subjects. Nutrition research,2006; 26(7), 330-339.
9-Shirali S, Zahra Bathaie S, Nakhjavani M. Effect of Crocin on the Insulin Resistance and Lipid Profile of Streptozotocin Induced Diabetic Rats. Phytotherapy Research. 2013;27(7):1042-7.
10-Shirali S, Bathaei S, Nakhjavani M, Ashoori M. Effects Of Saffron (Crocus Sativus L.) Aqueous Extract On Serum Biochemical Factors In Streptozotocin-Induced Diabetic Rats. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants. 2012.
11-Sharifat M, Shirali S, Ebadi P. Investigation of Changes in Levels of AGEs and β2-Microglobulin in Patients with Type 2 Diabetes. Journal of Academic and Applied Studies. 2014;4(9):22-30.
12-Mahdizadeh R, Shirali S, Ebadi P. Investigation of Imbalance of Trace Elements in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. Journal of Academic and Applied Studies. 2014;4(9):11-21.
13-Parvin Farzanegi A-AA, Mahbobeh Fakori, Alireza barari, Saeed shirali, Maryam Shojaie, Abolfazl Khandandel. Effects of 8 weeks purslane consumtion on peroxidane / antioxidane balance in women with type 2 diabetes. 2014.
 14-Bathaie S, Mokarizade N, Shirali S. An Overview Of The Mechanisms Of Plant Ingredients In The Treatment Of Diabetes Mellitus. Journal Of Medicinal Plants. 2012;11(44):1-24.
15-She  Z-G, Chen  H-Z, Yan  Y , Li  H  and Liu  D-P. The human paraoxonase gene cluster as a target in the treatment of atherosclerosis. Antioxidants & redox signaling,2012; 16(6), 597-632.
16-Irvine C and  Taylor N F. Progressive resistance exercise improves glycaemic control in people with type 2 diabetes mellitus: a systematic review. Australian Journal of Physiotherapy,2009; 55(4), 237-246.
17-Radak Z , Chung  HY and  Goto  S. Systemic adaptation to oxidative challenge induced by regular exercise. Free Radical Biology and Medicine,2008; 44(2), 153-159.
18-Zarban  A , Malekaneh  M and Boghrati  MR. Antioxidant properties of pomegranate juice and its scavenging effect on free radicals. Journal of Birjand University of Medical Sciences,2007; 14(3), 9-15
19-Goldhammer  E , Ben-Sira  D , Zaid  G , Biniamini  Y, Maor I , Lanir  A and  et al. Paraoxonase activity following exercise-based cardiac rehabilitation program. Journal of cardiopulmonary rehabilitation and prevention,2007; 27(3), 151-154.
20-Romani  R , De Medio  GE , Di Tullio  S , Lapalombella  R , Pirisinu  I , Margonato  V and  et al. Modulation of paraoxonase 1 and 3 expression after moderate exercise training in the rat. Journal of lipid research,2009; 50(10), 2036-2045.
21-Haidari  M , Ali  M , Casscells  SW and Madjid  M. Pomegranate (Punica granatum) purified polyphenol extract inhibits influenza virus and has a synergistic effect with oseltamivir. Phytomedicine,2009; 16(12), 1127-1136.
22-Ngala  R , Sadique O and Grnagria  P. Effect of Exercise on Lipid Profile and Oxidative Stress in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. American Journal of Drug Discovery and Development,2013; 3: 23, 31.
 23-Thirumalai T, Therasa  SV, Elumalai  E and David  E. Intense and exhaustive exercise induce oxidative stress in skeletal muscle. Asian Pacific Journal of Tropical Disease, 2011;1(1), 63-66.
24-Oztasan N , Taysi  S , Gumustekin  K , Altinkaynak  K , Aktas  O , Timur  H and  et al.. Endurance training attenuates exercise-induced oxidative stress in erythrocytes in rat. European journal of applied physiology, 2004;91(5-6), 622-627.
25-Lansky E, Newman R. Punica granatum (pomegranate) and its potential for prevention and treatment of inflammation and cancer. J Ethnopharmacol 2007;109:177–206.
26- Mori–Okamoto J, Otowara–Hamamato Y, Yomato H. Pomegranate extract improves a depressive state and bone properties in menopausal syndrome model ovariectomized mice. J Ethnopharmacol 2004;92:93–101.
27-Amouzad Mahdirejei T, Razi M, Barari  A, Farzanegi P , Amouzad Mahdirejei H, Shahrestani  Z and Ahmadi M. A comparative study of the effects of endurance and resistance exercise training on PON1 and lipid profile levels in obese men.j Sport Sci Health. 2015; 11332-015-0232-2