مقایسه نتایج تعبیه زودهنگام فیستول شریانی وریدی با تعبیه دیرهنگام آن در دو گروه از بیماران مرحله انتهایی نارسائی کلیوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جراحی عروق،گروه جراحی عروق، بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 استادیار گروه نفرولوژی، گروه نفرولوژی، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 استادیار گروه جراحی عروق، گروه جراحی عروق، بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 دستیار تخصصی جراحی عمومی،گروه جراحی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

زمینه و هدف: ایجاد یک راه دستیابی عروقی مطمئن، مهمترین عامل برای انجام همودیالیز موثراست.  فیستول شریانی وریدی، شیوه ای ایده آل برای دستیابی عروقی طولانی مدت می­باشد. در این مطالعه پیامدهای تعبیه زودهنگام فیستول با تعبیه دیرهنگام آن مقایسه می شود.
روش بررسی: این یک مطالعه  مداخله ای مقایسه ای است که برروی 168بیمار، از بین بیماران مرحله پایانی بیماری کلیه ارجاع شده از طرف نفرولوژیست به درمانگاه جراحی عروق بیمارستان گلستان اهواز جهت  فیستول گذاری در سال 1394، دردو گروه 84 نفری، بیماران دیالیز نشده و بیماران تحت دیالیز با کاتترورید مرکزی انجام شده است. اطلاعات جامعی شامل داده­های دموگرافیک، و اطلاعات مربوط به بیماری و عمل جراحی جمع آوری گردید.
 یافته­ها: متوسط مدت پیگیری ( 2 ± 16) هفته بود. میزان بروز عوارض در گروه دیرهنگام  بیشتر بود(42 (50%) vs 22(26.1%) , p< 0.01 ) ، بویژه عوارضی مانند عدم بلوغ و ترومبوز درگروه دیرهنگام شیوع بیشتری داشتند . به ترتیب (34.5 % & 21.4 %) و .( 8.3 % & 6%) p< 0.01 . غالب موارد فوت در سالمندان  و مبتلایان به بیماری های زمینه ای همراه  بود.
نتیجه­گیری: ایجاد دسترسی عروقی زود هنگام، احتمالا بجز در سالمندان مبتلا به بیماریهای عمده، همراه با افزایش موفقیت در استفاده از فیستول و اصلاح موفق عوارض آن بدون نیاز به تعبیه کاتتر می­باشد و موجب بهبود کیفیت زندگی در بیماران مرحله انتهایی بیماری کلیوی می­شود.

کلیدواژه‌ها


Background and Objective: Creating a reliable vascular access (VA) is the most important determinant for effective hemodialysis (HD). The ideal long-term VA is arterio-venous (AV) fistula. This study was undertaken to compare and determine the impact of timing of the AV fistula creation on its outcomes.
Subjects and Methods:  In this interventional-comparative study a total of 168 ESRD patients referred by nephrologist for VA creation, to the vascular surgery clinic of Ahvaz Golestan Hospital from 1 Nov.  to 31 May  2015-2016 were included in two 84-memberd groups. The late group in whom HD has been already started by double-lumen (DL) catheter and the early group in whom HD has not been started yet. they were followed prospectively and a complete data about their HD and VA were gathered.
Results: The mean duration of follow up was 16 ± 2 weeks. The incidence of complications was higher in late group (42 (50%) vs 22 (26.1%), P< 0.01). Non-maturing and thrombosis of fistula occurred more frequently in late group (34.5 % and 21.4 %) vs (8.3 % and 6%) respectively (P<0.01). Nearly all the deaths occurred in elderly patients with high incidence of major comorbidities.
Conclusion: Early placement of VA before HD start, except perhaps in elderly with multiple comorbidities, is reasonable and is associated with higher success rates. In addition, complications can be remedied without the need for catheter thus improving the survival of the VA and quality of life in ESRD patients.