یافته های MRI در مبتلایان به پارگی رباط صلیبی قدامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ارتوپدی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 گروه رادیولوژی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: آسیب­های رباط صلیبی قدامی (ACL) از شایع­ترین صدمات ورزشی در بیماران با ترومای زانو می­باشد. این صدمات معمولاً به­صورت منفرد نبوده، و دیگر آسیب­های زانو نیز همراه با آن دیده می­شوند. هدف از این بررسی، جستجوی صدمات همراه با پارگی رباط صلیبی قدامی در بیماران مراجعه­کننده با این آسیب­ها می­باشد.
روش بررسی: از فروردین 1391 لغایت اسفند 1392، در 150 بیمار که با آسیب­های لیگامان صلیبی قدامی به درمانگاه ارتوپدی بیمارستان رازی مراجعه نمودند و این آسیب در MRI این بیماران نیز نشان داده شد، بررسی MRI توسط یک رادیولوژیست دیگر نیز انجام گرفت و صدمات همراه مشخص و مقایسه گردیدند.
یافته­ها: شایع­ترین آسیب همراه در این بیماران، افیوژن مفصلی بود (80 درصد). سایر یافته­ها عبارت بود از: پارگی منیسک مدیال (74 درصد)، پارگی منیسک لاترال (23 درصد)، چین­خوردگی رباط صلیبی خلفی (8 درصد)، آسیب سطح مفصلی تیبیا (6 درصد)، آسیب سطح مفصلی فمور (8/4 درصد)، تورم نسج نرم (9 درصد)، پارگی لیگامان طرفی خارجی (22 درصد). همچنین بین یافته­های رادیولوژیست اولیه با رادیولوژیست دوم، حدوداً 12 درصد اختلاف نظر وجود داشت.
نتیجه­گیری: این مطالعه نشان می­دهد که آسیب­های رباط صلیبی قدامی به­دلیل نوع صدمه در اکثر موارد با سایر آسیب­های داخل مفصلی زانو همراه است. وجود اختلاف در گزارشات در حدود 12 درصد در مطالعۀ ما بود که می­تواند به­دلیل وجود تفاوت­ بین مشاهده­گرهای مختلف باشد.
 

کلیدواژه‌ها


Miller RH, Frederick  In: Canale ST, Beaty JH. CAMPBELL’S OPERATIVE ORTHOPEDICS international edition; 2008. P. 2096-2099.
2-Badizadeh K. How long athletes remain athletes after anterior cruciate ligament reconstruction? Iran J Orthop Surg 2004; 2-3: 61-4.
3-Tahmasebi MN, Panjavi B. Operative results of arthroscopic and open ACL reconstruction by bone-patellar-bone graft. Iran J Orthop Surg 2002; 2: 25-31.
4-Mazzoca AD, Nissen CW, Geary M, Adams DJ. Valgus medial collateral ligament rupture causes concomitant loading and damage of the anterior cruciate ligament. J Knee Surg 2003; 16(3):148-51.
5-Kapoor D, Clement DJ, Kirkley A, Maffulli N. Current practice in the management of anterior cruciate ligament injuries in the United Kingdom. Br J Sports Med 2004; 38(5): 542-4.
6-Karimi Mobarekeh M, Saeid A, Shariatzadeh SM. Clinical results of anterior cruciate reconstruction using bone patellar bone (BPTB) graft. Iranian Orthop Association Journal 2005; 13(1);63-69.
7-Laundre BJ, Collins MS, Bond JR, Dahm DL, Stuart MJ, Mandrekar JN. MRI accuracy for tears of the posterior horn of the lateral meniscus in patients with acute anterior cruciate ligament injury and the clinical relevance of missed tears. AJR Am J Roentgenol 2009 Aug; 193(2): 515-23.
8-Alami Harandi et al. in: Textbook of orthopedics and fractures. 2nd edition 2008. P. 32
9-Tabatabaei S.in: Orthopedics for Physiotherapy students. 1st ed. 2006: p. 139
10- Halinen  J, Koivikko M,  Lindahl J, Hirvensalo E. The efficacy of magnetic resonance imaging in acute multi-ligament injuries. International Orthopaedics 2009 Dec; 33(6):1733–1738.
11-Laundre BJ, Collins MS, Bond JR, Dahm DL, Stuart MJ, Mandrekar JN. MRI accuracy for tears of the posterior horn of the lateral meniscus in patients with acute anterior cruciate ligament injury and the clinical relevance of missed tears. AJR Am J Roentgenol 2009 Aug; 193(2): 515-23.
12-Yüksel HY, Erkan S, Uzun M. The evaluation of intraarticular lesions accompanying ACL ruptures in military personnel who elected not to restrict their daily activities: the effect of age and time from injury. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2006 Nov; 14(11):1139-47.
13-Tandogan RN, Taşer O, Kayaalp A, Taşkiran E, Pinar H, Alparslan B, Alturfan A. Analysis of meniscal and chondral lesions accompanying anterior cruciate ligament tears: relationship with age, time from injury, and level of sport. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2004 Jul;12(4):262-70.
14-Van Dyck P1, Vanhoenacker FM, Lambrecht V, Wouters K, Gielen JL, Dossche L, Parizel PM. Prospective comparison of 1.5 and 3.0-T MRI for evaluating the knee menisci and ACL. J Bone Joint Surg Am 2013 May; 95(10): 916-24. doi: 10.2106/JBJS.L.01195
15-Krampla W , Roesel M, Svoboda K, Nachbagauer A, Gschwantler M, Hruby W.  MRI of the knee: how do field strength and radiologist's experience influence diagnostic accuracy and interobserver correlation in assessing chondral and meniscal lesions and the integrity of the anterior cruciate ligament? EurRadiol 2009 Jun;19(6):1519-28. doi: 10.1007/s00330-009-1298-5.
16-De Smet AA1, Norris MA, Yandow DR, Graf BK, Keene JS. Diagnosis of meniscal tears of the knee with MR imaging: effect of observer variation and sample size on sensitivity and specificity.  AJR Am J Roentgenol 1993 Mar; 160(3):555-9.