بررسی ارتباط فشار خون با قد و وزن در کودکان 7 تا 11 ساله شهرستان اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه نفرولوژی کودکان،گروه نفرولوژی کودکان، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 پزشک عمومی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 دانشجوی دکتری فیزیولوژی،گروه فیزیولوژی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

زمینه و هدف: فشارخون بیماری سیستمیک می باشد که عوامل مختلفی بر بروز آن تاثیرگذارند. این طرح با هدف تعیین ارتباط فشارخون با قد و وزن در کودکان طراحی شد.
روش بررسی: این طرح یک مطالعه اپیدمیولوژیک توصیفی تحلیلی گذشته نگر بوده که جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان 7 تا 11 ساله شهرستان اهواز می باشد. سپس، تعداد 5811 دانش آموز بصورت تصادفی نمونه گیری شد، سپس وزن، قد، فشارخون سیستولیک و دیاستولیک آنها اندازه­گیری و با روش آماری پیرسون و رگرسیون خطی مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته­ها: تعداد کل دانش­آموزان 5811 نفر بوده که شامل 2904 نفر مذکر و 2907 نفر مونث بودند. کمترین میزان فشارخون سیستولی mmHg 5/57 و بیشترین میزان mmHg 125 با میانگین  mmHg 97/8±41/101 و کمترین میزان فشارخون دیاستولی mmHg 5/44 و بیشترین mmHg 85 با میانگین mmHg 6.55±62.51 بدست آمد. همچنین، همبستگی میان فشار خون سیستولی و دیاستولی با قد و وزن معنی ­دار بوده است.
                                               نتیجه­گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که فشار خون در کودکان، بخصوص فشار    دیاستولی، تحت تاثیر چندین فاکتور می­باشد که مهمترین آنها شامل سن، قد و وزن هستند.
 

کلیدواژه‌ها


1-Ostchega Y, Carroll M, Prineas RJ, McDowell MA, Louis T, Tilert T. Trends of elevated blood pressure among children and adolescents: data from the National Health and Nutrition Examination Survey 1988–2006. Am J Hypertens 2009; 22(1): 59–67.
2-Must A, Spadano J, Coakley EH, Field AE, Colditz G, Dietz WH. The disease burden associated with overweight and obesity. JAMA 1999; 282(16): 1523–1529.
3-Bernstein D: Nelson text book of Pediatries. 16th.philadephia ,WB sunders 2000:1450-1455.
4-Khan TH. Mahmud Z. Blood pressure distribution in school agepopulation of quetta.anthropol anz. 1994: 52(3) ;231-8  
5-HoffmanJI: Rodolph’s Pediatrics,3rd ed,appletton &longe 1991:1438-1446.
6-Sorof J. and Daniels S. Obesity hypertension in children: A problem of epidemic proportions. Hypertension 2002; 40: 441-447.
7-Megan M,Tschudy,Kristin M.THE HARRIET LANE HAND BOOK.19 editon,chapter 19: 496-498.
8-National high blood pressure education program working group on high blood pressure in children and adolescents. Pediatrics 2004; 114: 555-576.
9-Ellis D.Avner,William E.Harmon.Pediatric nephrology: chapter 60.6th ed.
10-Adrogue HE, Sinaiko AR. Prevalence of hypertension in junior high school –aged children. Effect of new recommendations in the 1996 Updated Task Force Report. American Journal of hypertension 2001; 14: 412- 414.
11-Hanevold CD. Concepts guiding therapy for hypertension in children. Expert Rev Cardiovas Ther 2009; 7: 647-657.
12-Colin-Ramirez E, Castillo- Martinez L, Orea-Tejeda A, Villa Romero AR, Vergara Castaneda A. and Asensio Lafuente E. Waist circumference and fat intake are associated with high blood pressure in Mexican children aged 8 to 10 years. J Am Diet Assoc 2009; 109: 996-1003.
13-Falkner B. Hypertension in children and adolescents: epidemiology and natural histo ry. Pediatr Nephrol 2010; 25: 1219-1224.
14-Mehr-Alizadeh S, Ghorbani R, Sharafi S. Prevalence of hypertension in 9-17 years old schoolchildren in Iranian population. Koomesh. 2010;12(1):Pe1-Pe7.
15-Chiolero A, Cachat F, Burnier M, Paccaud F, Bovet P. Prevalence of hypertension in schoolchildren based on repeated measurements and association with overweight. Journal of hypertension. 2007;25(11):2209-17.
16-Davari PN, Shahmohammadi A, Mahmoud Meraji M, Farsani HY. Children’s Arterial Blood Pressure Percentile Curves. Official Pub. Iranian Heart Association.
17-A survey on blood pressure in schoolchildren aged 7 to 11 years in Tehran in years 2002-2003. ZUMS Journal. 2003;11(42):43-9.