عوامل مؤثر بر پذیرش اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی در اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ایمنولوژی، مرکز تحقیقات مراقبت از بیماری های مزمن، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز, اهواز، ایران.

2 گروه پژوهشی روانشناسی، جهاد دانشگاهی خوزستان، اهواز، اهواز، ایران.

3 گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز, اهواز، ایران

چکیده

زمینه و هدف: اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی یک مسألۀ بسیار مهم در جهان است. نگرش مردم نسبت به اهدای عضو در بیماران مرگ مغزی در کشورها و مناطق مختلف دنیا متفاوت است. هدف از این مطالعه، بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی در شهر اهواز بود.
روش بررسی: این پژوهش یک مطالعۀ مقطعی بود که روی 1800 نفر از افراد 18 تا 65 سالۀ شهر اهواز انجام شد.  ابزار جمع­آوری اطلاعات، پرسش­نامۀ محقق­ساخته مشتمل بر سؤالات دموگرافیک و نگرشی نسبت به اهدای عضو پس از مرگ مغزی و عوامل مؤثر بر آن بود که اعتبار و پایایی آن در یک مطالعۀ مقدماتی بررسی و تأیید شد. داده­ها با استفاده از نرم­افزار SPSS  و آزمون مجذور کای تجزیه و تحلیل شد.
یافته­ها: از 1800 شرکت­کننده، 1568 نفر (1/87 درصد) با اهدای عضو پس از مرگ مغزی موافق و 232 نفر (9/12 درصد) مخالف بودند. مهم­ترین دلایل موافقت با اهدای عضو در مرگ مغزی "مسایل دینی و پاداش اخروی" بود؛ در حالی که مهم­ترین علت عدم موافقت "علاقه به اعضای بدن و احتمال برگشت به زندگی بیمار مرگ مغزی" بود(بترتیب با 3/98% و 9/79%). بین پذیرش اهدای عضو در مرگ مغزی از نظر سن، سطح سواد و شغل تفاوت معناداری مشاهده شد (05/ 0P<).
نتیجه­گیری:یافته­ها نشان می­دهد که نگرش مردم نسبت به اهدای عضو در مرگ مغزی مثبت است و دو عامل اعتقادات مذهبی و انسان­دوستی نقش مهمی در اهدای عضو در مرگ مغزی در جامعه دارند.

کلیدواژه‌ها


-Olang O, Bakhshi M, Khodakarami M, Sohrabi M, Khodadadi A. Pre-clinical medical students and brain death donation in Tehran-Iran, 10 years after legislation.  International Journal of Urology and Nephrology 2014; 2 (1): 45-47.
 2-Irving MJ, Tong A, Jan S, Cass A, Rose J, Chadban S, "et al". Factors that influence the decision to be an organ donor: a systematic review of the qualitative literature. Nephrol Dial Transplant 2012; 27(6): 2526-33.
 3-Pan X, Liu L, Xiang H, Ding C, Ren L, Xue W. Current attitudes toward organ donation after cardiac death in northwest China. Chin Med J 2014; 127(5):835-8.
4-Borumand ML, Asghari F. Do Tehran citizens agree with organ donation from a brain-dead family member? Journal of Medical Ethics and History of Medicine 2012; 5(1): 51–58.
5-Siminoff LA, Burant C, Youngner SJ. Death and organ procurement: public beliefs and attitudes. Social Science & Medicine 2004; 59(11): 2325–2334.
  7-Tahmourth B. Analysis of donation after brain death and its executive ordinance. IJME 2012; 5(6): 90-96.
8-Kazemeyni SM, Bagheri Chime AR, Heidary AR. Worldwide cadaveric organ donation systems (transplant organ procurement). Urol J 2004; 1(3): 157-64.
9-Bagheri chimeh A. Brain death and organ transplantation in Japan. IJME 2008; 1(3): 7-14.
10-Larijani B, Zahedi F, Taheri E. Ethical and legal aspects of organ transplantation in Iran. Transplant Proc   2004; 36(5): 1241– 4.
11-Abasi Z, Peyman A. Survey on brain death and organ donation in Iran. The Iranian Journal of Medical Law 2012; 6(20):43-54.
12-Zohoor A, Piri Z. Attitudes of  Physicians and Nurses of Intensive Care Units to Organ Transplantation with Brain Dead in the Hospitals Affiliated with Iran University of Medical Sciences (Tehran-2003). RJMS 2004; 11(39): 97-105.
13-Niyazi M, Shirazi M. The role of socio-cultural factors on organ donation among Kashan citizenry. Journal of Contemporary Sociology 2010; 2(2): 51-82.
14-Zohoor A, Bozorgmagham M. Tehranee’s attitude towards organ transplantation with brain death in adults. Urmia Medical Jounal 2003; 14(1): 9-15.
15-Salmani NM, Nozary Heshmati B, Shabanzadeh Pirsaraee A, Salmani Nodoushan I, Jafari Nadoushan R, Yazdi F. Knowledge and Attitude of Iranian Physicians towards Organ and Tissue Donation. Int J Organ Transplant Med 2014; 5(2):66-70.
16-Arjmand B, Aghayan SH, Goodarzi P, Razavi SHE, Jafarian A, Larijani B, "et al". Knowledge and Attitude of Donor Cardholders Toward Organ and Tissue Donation and Transplantation in an Iranian Tissue Bank: A Case-Control Study. Transplantation Proceedings 2009; 41: 2715–17.
 17-Najafizadeh K, Shiemorteza M, Jamali M, Ghorbani F, Hamidinia S, Assan S, Moghani-Lankarani M. Attitudes of Medical Students About Brain Death and Organ Donation. Transplantation Proceedings 2009; 41(7): 2707–10.
 18-Lo pez JS, Valentı´n MO, Scandroglio B, Coll E, Martı´n MJ, Sagredo E, "et al". Factors related to attitudes toward organ donation after death in the immigrant population in Spain. Clin Transplant 2012; 26(3): E200–E212.
19-Shahbazian H, Dibaei A, Barfi M. Public attitudes toward cadaveric organ donation: a survey in Ahvaz. Urol J 2006; 3(4): 234- 9.
20-Ozer A, Ekerbicer HC, Celik M, Nacar M. Knowledge, attitudes, and behaviors of officials of religion about organ donation in Kahramanmaras, an eastern Mediterranean city of Turkey. Transplant Proc 2010; 42(9): 3363-67.
21-Uskun E, Ozturk M. Attitudes of Islamic religious officials toward organ transplant and donation. Clin Transplant 2013: 27: E37–E41.
22-Türkyilmaz S, Topbaş M, Ulusoy S, Kalyoncu M, Kiliç E, Çan G. Attitudes and behavior regarding organ donation and transplantation on the part of religious officials in the Eastern Black Sea region of Turkey. Transplant Proc 2013; 45(3):864-8.
23-Rezaei S, Shakoor A. Knowledge and attitudes of people over 15 years in Tehran about brain death and organ donation after brain death in their relatives (Spring 1379). Scienstific Journal of Forensic Medicine 2000; 21:21-28.
24-Daar AS. The evolution of organ transplantation in the Middle East. Transplantation proceedings 1999; 31(1,2): 1070-1.
25-Siminoff LA, Burant C, Youngner SJ. Death and organ procurement: public beliefsand attitudes. Social Science & Medicine 2004; 59: 2325–34.
26-Xiaoming P, Linjuan L, Heli X, Chenguang D, Li R, Wujun X. Current attitudes toward organ donation after cardiac death in northwest China.  Chin Med J 2014; 127 (5): 835-838.
27-Joffe AR, Byrne R, Anton NR, deCaen AR. Donation after cardiac death: a survey of university student opinions on death and donation. Intensive Care Med 2009; 35: 240–47.
28-Sadat Manzari Z, Mohammadi E, Heidari A. Factors influencing organ donation decisions by brain death patients' families: a qualitative study. Payesh 2012; 11(6): 913-25.
29-West R, Burr G. Why families deny consent to organ donation. Australian Critical Care 2002 Feb; 15(1): 27-32.
 30-Martınez JM, Lopez JS, Martın A, Martın MJ, Scandroglio B, Martın JM. Organ donation and family decision-making within the Spanish donation system. Social Science & Medicine 2001; 53: 405-21.
31-Maloney G, Walker I. Messiahs, pariahs, and donors: the development of social representations of organ transplants. Journal of Theory in Social Behavior 2000; 30: 203-28.
32-Abbasi Dolatabadi Z, Farahani B, Fesharaki M, Najafizadeh K. Effect of education about brain death and organ donation on attitude and knowledge of nursing students. Iranian Journal of Critical Care Nursing  2010; 3(3): 109-112.
33-Farahani B, Abbasi Z. The effect of education related to brain death and organ donation on the attitude and knowledge of Iranian nursing students. Organs, Tissues & Cells 2013; 16: 55-59.
 34-Irving MJ, Tong A, Jan S, Cass A, Rose J, Chadban S. Factors that influence the decision to be an organ donor: a systematic review of the qualitative literature. Nephrol Dial Transplant 2012 Jun; 27(6): 2526–33.
35-Alghanim SA. Knowledge and attitudes toward organ donation: a community-based study comparing rural and urban populations. Saudi J Kidney Dis Transpl. 2010; 21(1):23-30.