ارزیابی میزان عبوردهی و فاکتور حفاظتی پرتو پنج نمونه الیاف پارچه‌ای مختلف در برابر پرتوهای فرابنفش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مهندسی پزشکی، گروه فیزیک پزشکی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی، گروه تکنولوژی پرتوشناسی، دانشکدۀ پیراپزشکی بهبهان، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 دانشجوی دکترای تخصصی فیزیک پزشکی، گروه تکنولوژی پرتوشناسی، دانشکدۀ پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: کشور ایران در میان مدار رأس­السرطان و رأس­الجدی که دارای بیشترین مقدار پرتو فرابنفش است؛ قرار گرفته است. هدف از این مطالعه،ارزیابی میزان عبوردهی و فاکتور حفاظتی پرتو انواع مختلف پارچه با الیاف مصنوعی و طبیعی در فاصله­های مختلفی از منبع و با دو مولدمتفاوت پرتو فرابنفش بوده است.
روش بررسی: این مقاله از نوع تحلیلی و توصیفی است که در آن از 5 نمونه مختلف پارچه استفاده شد که همگی از نظر ضخامت، سطح مقطع مورد تماس، نحوه قرارگیری و میزان کشیدگی پارچه با هم یکسان شده بودند و از دو نوع مولد طبیعی نورخورشید و مصنوعی(بصورت گسترده و نقطه­ای) پرتو استفاده شد. پارچه­ها در مقابل هر منبع به طور مستقیم در فاصله­های 1،3و9 سانتیمتری قرار گرفته و در هر آزمون، اندازه­گیری­ها سه بار تکرار و میانگین اندازه­گیری­ها، ثبت گردید.
یافته­ها: میزان عبوردهی الیاف پنبه­ای و ترکیبی پشم و پلی­استر در مقابل پرتو UVC به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار بوده است. با کم شدن میزان عبور پرتو، مقدار فاکتور حفاظتی پرتو بالا می­رود. در پارچه­های حاوی پشم که میزان عبوردهی پرتو کمتر و جذب بیشتر است، فاکتور حفاظتی پرتو بالاتری بدست آمده است.
نتیجه­گیری: پارچه­هایی که در ساختمانشان از پشم استفاده شده از فاکتور حفاظتی پرتو بالاتری  نسبت به سایر پارچه­ها برخوردارند که با توجه به عبوردهی کمتر پرتو می­توان گفت در طبقه­بندی حفاظت دربرابرپرتو ماورای بنفش در نوع عالی جای می­گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


1-International Commission on Radiological Protection (ICRP).Recommendations of the international commission on radiological protection.Oxford, Pergamum Press; 1991.ICRP Report No.60.
2-Abu-Kazemi E, Sepehry H, Binesh A. Introduction to health physics. Tehran: Center Iran University Publisher; 1992. P. 270-75.
3-Bulasubramanian D. Ultraviolet radiation and cataract. Jour OcaulPharmacolTher 2000;16(3): 285-97.
4-World Health Organization.Ultraviolet Radiation. USA: WHO Press; 1998.P.1-20.
5-Block SS. Disinfection, Sterilization and Preservation. 4th ed. Philadelphia: Lea and Fibiger; 1990.
6-Martin EL, Reinhardt RL, Baum LL.The effect of UV radiation on the moderate halophilchalomonas elongate and extreme halophile Halobacteriumsalimarum. Can J Microbial 2000: 46; 180-187.
7-Banrud H. Use of short wave ultraviolet radiation for disinfection in operating rooms.Tidsskrift for den norskLaegeforening 1999; 119(18): 2670-3.
8-Robyn L,Tony MM, Wayne S, Bruce A. Global disease burden from solar ultraviolet radiation. Geneva: World Health Organization Report; 2006. P. 15-43.
9-Kumar S,  Orsini M,  Lee J,  McDonnell P,  Debouck C,  Young P. Activation of the HIV-1 long terminal repeat by cytokines and environmental stress requires an active CSBP/P38 MAP Kinas. The Journal of  Biology Chemistry 1996; 48(271): 30864-69.
10-IARC On the  evaluations of carcinogenicity to humans. France, Lyon: ARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans; 2007.
11-WHO, estimating the global disease burden due to ultraviolet radiation exposure. Int J Epidemiology 2008; 37(3): 654-67.
12-Millington KR. Photo yellowing of wool. Part 1: Factors affecting photo yellowing and experimental techniques. Color Technal 2006; 122(4): 169-186.
13-Davidson RS.The photo degradation of some naturally occurring polymers. J Photo Chem Photo Biol 1996; 13(33): 3-15.
14-Hocker H,  Simpson WS, Crawshaw GH. Wool: science and technology. CRC Press: Cambridge, England; 2002. P.60-80.
15-Tung WS, Daoud WA. Photo catalytic self-cleaning keratins: a feasibility study. ActaBiol 2009; 5(1): 50-56.
16-Millington KR, Mourdev G,  Proc. 11th Int Wool Text Res Conf Leeds, UK. 2005.
17-Zhang H,  Millington KR, Wang X. A morphology-related study on photo degradation of protein fibers. J Photo Chem& Photo biology B: Biology 2008; 92(3): 135-143.
18-Schafar K. Proc 8th Int. Wool Text Res Conf. Vol 6. Christchurch, New Zealand. 1990: 250.
19-Gambichler T, Ratterdam S, Altmeyer P, Hoffmann K. Protection against Ultraviolet radiation by commercial summer clothing: need standardized testing and labeling. BMC Dematol 2001; 1(6).
20-Menter JM, Hatch KL.Clothing as solar radiation protection.CurrProblDematol 2003; 31: 50-63.
21Merdan N, Koçack D, Şahinbaşkan BY, Yüksek M. Effects of UV absorbers on Catton fabrics. Advances in Environmental Biology 2012; 6(7): 2151-57.
22-Poorhashemi S, Falahati S, Saidmir M. Investigating the rate of UPF in 100% cotton annular rib textiles processed with silver nano-particles3 2012; 22 (3):198-204.
23-Seifolahzadeh S, Montazer M. Self-cleaning of Methylene Blue and Acid Blue 113 on Wool/Polyester Fabric Treated with Nano Titanium Oxide under UV Irradiation without Yellowing. Journal of color science and technology 2010; 4(2) : 115-123.