اثر گردن‌بند طبی نرم بر سطح درد و ناتوانی در افراد با گردن درد مزمن غیر اختصاصی

نویسندگان

1 گروه فیزیوتراپی، دانشکده توان بخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، واحد بین الملل اروند، ایران.

2 گروه فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات توان بخشی، دانشکده توان بخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز،ایران.

چکیده

زمینه و هدف: گردن درد یکی از اختلالات شایع، ناتوان‌کننده و هزینه­بر سیستم اسکلتی عضلانی است. اکثر درمان‌های رایج برای این عدم عملکرد، فیزیوتراپی یا بی­حرکتی کنترل شده با گردن­بند طبی است. مستندات کافی برای این دیدگاه درمانی بر پایۀ تجربیات بالینی، بیش از تحقیقات علمی استوار است. شواهد نشان می دهد که حرکات تکراری و وضعیت های دائم به علت بارگذاری اضافی بر برخی عناصر ساختاری منجر به درد و ناتوانی می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر گردن بند طبی نرم بر شدت درد و سطح ناتوانی افراد با گردن درد مزمن غیر اختصاصی است.
روش بررسی: در این مطالعۀ طولی، 16 بیمار گردن درد مزمن غیراختصاصی با معیارهای ورود شرکت کردند. برای همۀ بیماران گردن­بند طبی نرم به مدت دو هفته به­کار برده شد.گردن­بند طبی فلکسیون، اکستنسیون و خم شدن جانبی را محدود کرده و هم­چنین اجازۀ°30 چرخش به طرفین را می­داد. تغییرات سطح درد و ناتوانی به ترتیب از طریق نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀNPDSو NDI قبل،یک هفته و دو هفته بعد از استفاده از گردن­بند طبیاندازه­گیری شد.داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارSPSS ویرایش 16 و آزمون K-S و Repeated Measurment ANOVA تحلیل شدند.
یافته­ها: نتایج نشان داد که سطح درد و ناتوانی در 3 مرحله اندازه­گیری به‌طور معناداری کاهش یافته بود (001/0P<). درد و ناتوانی در تمام مراحل اندازه‌گیری باهم همبستگی کمی داشتند.
نتیجه­گیری: براساس مدل MSI و ICF عدم عملکردهای مکانیکال از طریق افزایش بار صورت می‌گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق تأکید بر این دارد که مکانیزم برداشتن بار از طریق گردن­بند طبی می­تواند سطح درد و ناتوانی بیماران گردن درد مزمن غیراختصاصی را بهبود ببخشد.

کلیدواژه‌ها


1-Schellingerhout J, Heymans M, Verhagen A, Arriane P, Lewis M, De Vet Hc, "et al". Prognosis of patients with nonspecific neck pain. Spine 2010 Agu; 35(17): E827–E835.
2-Ylinen J, Takala E, Nykanen M, Häkkinen A, Mälkiä E, Pohjolainen T, "et al". Active neck muscle training in the treatment of chronic neck pain in women. JAMA 2003May; 289(19): 2509-2516.
3-Andersen L, Kjær M, Andersen C, Hansen PB, Zebis MK, Hansen K, "et al". Muscle activation during selected strength exercises in women with chronic neck muscle pain. PhysTher 2008 Jun; 88(6): 703–711.
4-Sjolander P,  Michaelson P, Jaric S, Djupsjobacka M. Sensorimotor disturbances in chronic neck pain-Range of motion,peak velocity, smoothness of movement, and repositioning acuity. Manual Therapy 2008; 13: 122–131.
5-Vuillerme N, Pinsault N. Experimental neck muscle pain impairs standing balance in humans. Experimental Brain Research 2009 Feb; 192(4): 723-729.
6-Gemmell H, Miller P. Comparative effectiveness of manipulation, mobilisation and the activator instrument in treatment of non-specific neck pain.Chiropractic& Osteopathy 2006 Apr; 14:7. 
7-Haines T, Gross A,  Burnie S, Goldsmith CH, Perry L, Graham N, "et al". A Cochrane review of patient education for neck pain. Spine 2009; 9(10): 859–871.
8-Falla D, Jull G, Russell T, Vesenzio B, Hodges P. Effect of neck exercise on sitting posture in patients with chronic neck pain. Physical therapy 2007Apr; 87(4): 408-417.
9-Kuijper B, Tans J, Beelen A, Nollet F, De Visser M. Cervical collar or physiotherapy  versus wait and see policy for recent onset cervical radiculopathy. BMJ 2009Oct 7; 339: b3883.
10-Persson L, Lilja A. Pain, coping, emotional state and physicalfunction in patients with chronic radicular neck pain. A comparison between patients treated with surgery, physiotherapy or neck collar. Disability and Rehabilitation 2001; 23(8): 325-335 .
11-Schnabel M,  Ferrari R, Vassiliou T, Kaluza G. Randomised, controlled outcome study of active mobilisation compared with collar therapy for whiplash injury. Emerg Med J 2004; 21(3): 306-310.
12-Persson L, CarlssonC, Carlsson  J. Long-lasting cervical radicular pain managed with surgery,physiotherapy, or a cervical collar. Spine 1997; 22(7): 751-758.
13-Vuillerme N, Pinsault N, Vaillant J. Postural  control during  quiet standing  following  cervical muscular fatigue:effect of changes in sensory inputs.  Neuroscience Letters 2005; 378: 135-139.
14-Michaelson P, Michaelson M, Jaric S, Latash ML, Sjo¨lander P, Djupsjo¨backa M. Vertical posture and head stability in pations with chronic neck pain. RehabilMed 2003; 35: 229-235.
15-Carter V, FasenJ, Roman J, Karen WH, Cheryl MP. The Effect of a Soft Collar, Used as Normally Recommended or Reversed, on Three Planes of of Motion. J Orthop Sports Phys Ther 1996; 23(3): 209-215.
16-Mousavi SJ, Parnianpour M, Montazeri A, , Mehdian H, Karimi A, Abedi M, Mobini B, Askari Ashtiyani A, Hadian MR. Translation and validation study of the Iranian versions of the Neck Disability Index and the Neck Pain and Disability Scale. Spine 2007; 32(26): 825-831 .
17-McDonnell  M, Sahrmann S, Van Dillen L. A Specific Exercise Program and Modification of Postural Alignment for Treatment of Cervicogenic Headache. Orthop Sports Phys Ther 2005Jan; 35(1): 3-15.
18-Muller M, Maluf  K. Tissue adaptation to physical stress:A proposed physical stress theory to guide physical therapist practice , education, andresearch. Physical Therapy 2002; 82(4): 383-403.
19-Davenport T,Kulig K, Matharu Y, Blanco E. TheEdUReP model for nonsurgical management of tendinopathy Physical Therapy 2005; 85(10): 1094-1103.
20-Hermann k, Reese CS. Relationships Among Selected Measures of Impairment, Functional Limitation, and Disability in Patients With Cervical Spine Disorders. Phys Ther 2001March; 81(3): 903-912.