بررسی ارتباط بین اندکس‌های پلاکتی با وسعت بیماری عروق کرونر در بیماران مبتلا به بیماری ایسکمیک قلب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه قلب و عروق، دانشکدۀ پزشکی، مرکز تحقیقات قلب و عروق (مرکز تحقیقات آترواسکلروز)، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 گروه قلب و عروق، دانشکدۀ پزشکی، مرکز تحقیقات قلب و عروق (مرکز تحقیقات آترواسکلروز)، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 گروه داخلی(هماتولوژی)، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 واحد توسعه و تحقیقات بالینی گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: بیماری عروق کرونر، شایع­ترین بیماری قلبی و شایع­ترین علت منجر به مرگ در سراسر دنیا است. به­نظر می­رسد واکنش­پذیری بیش از حد پلاکت­ها و فعال شدن آنها در حوادث حاد کرونری نقش علت­گونه داشته باشد. با استفاده از شمارشگرهای اتوماتیک، تعداد پلاکت­ها و اندکس­های حجمی پلاکتی به­طور روتین در آزمایشگاه­ها در دسترس می­باشد و مقادیر آنها منعکس­کنندۀ میزان تحرک و تولید پلاکت­ها می­باشد. لذا هدف از این مطالعه، بررسی تغییرات اندکس­های پلاکتی در شدت­های مختلف درگیری عروق کرونر و تلاش برای یافتن یک ارتباط بالینی و پاتولوژیک است.
روش بررسی: مطالعه بر روی 201 بیمار با تشخیص بیماری عروق کرونرکه تحت آنژیوگرافی قرار گرفتند انجام شد. بیماران به سه گروه آنژین پایدار، آنژین ناپایدار و انفارکتوس حاد تقسیم و سپس اندکس­های پلاکتی شامل تعداد پلاکت(PC)، میانگین حجمی پلاکت(MPV)، توزیع پلاکتی (PDW) و پلاتوکریت(PCT)، درآنها براساس وسعت بیماری کرونربادو روش نمره­دهی مشاهده­ای و SYNTAX بررسی شد.
یافته­ها: میانگین سنی بیماران 57 سال بود و 65 درصد مرد بودند. میانگین MPV وPDW درگروه­های مورد مطالعه نسبت به گروه کنترل بالاتر بود(04/0P= و03/0 p=). در گروه انفارکتوس، PDW در بیماران با درگیری سه رگ به­طور معناداری بالاتر از بیماران با درگیری یک رگ بود(04/0P=).البته دیابت هم در بروز این تفاوت تأثیر معناداری داشت(01/0P=).
نتیجه­گیری: در این مطالعه PDW با شدت بیماری عروق کرونر در ارتباط بود، ولیبین سایر اندکس­ها و شدت بیماری ارتباطی یافت نشد.

کلیدواژه‌ها


 
1-Katdare A, Kakrani A. Prevalence of IHD among urbon population of Siliguri, West Bengal.Indian J of community medicine 2009; 34:19-23.
2-Assiri A, Jamil A, Ghallab M, et al. Diagnostic importance of  platelet parameters in patients with acute coronary syndrome admitted to a tertiary care hospital in southwest region, Saudi Arabia. College of Medicine, King Khalid university 2012;24:17-21.
3-Qayyam R, Vaidya D. Platelet distribution width is an independent predictor of all-cause  and cardiovascular mortality among healthy U.S adults. Circulation 2011;124:16788.
4-Berkay E, Aycan F, Aslihan A, et al. Is Mean platlet volume associated with the angiographic severity of coronary artery disease? KardiologiaPolska 2013;8:832-8.
5-De Luca G, Venegoni L, Iorio S, et al. Platelet distribution width and the extent of coronary artery diease: results from a  large prospective study. Platelets 2010;21:508-14.
6-Khandekar M, Khurana A, Deshmukh S, et al. Platelet volume indices in patients with coronary artery disease and acute myocardial infarction: on Indian scenario.JClinPathol 2006;59:146-9.
7-Ihara A, Kawamoto T, Matsumoto K, et al. Relationship between  Platelet indexes coronary angiographic findings in patients with ischemic heart disease. Pathophysiol Haemost Thromb 2006;35:376-9.
8-Tavil Y, Sen N, YaziciH,et al. coronary heart disease is associated with Mean platelet volume in type 2 diabetic patients. Platelets 2010;21:368-72.
9-Jenning LK. Role of platlets in atherothrombosis. Am J Cardiol 2009;103:4-10.
10-Sen N, Tavil Y, Yazici HU, et al. Mean platlet volume in patients with coronary artery ectasia. Med SciMonit 2007;13:356-9.
11-Coban E, Bostan E, Ozdogan M.The mean platelet volume in subjects with impaired fasting glucose. Platelets 2006;17:67-9.
12-Hekimsoy Z, PayzinB,Ornek T, et al. Meanplatelet volume in type 2 diabetic patients. J Diabetes Complications 2004;18:173-6.
13-Brown AS, Hong Y, Beacon H, et al. Mega kariocyteploidy and platelet changes in human diabetes and atherosclerosis.ArteriosclerThrombVascBiol 1997;17:802-7.
14-Sharpe PC, Trinick TC. Mean platelet volumein diabetes mellitus. Q J Me 1993;86:739-42.
15-Trip MD, Cats VK, van Copelle FJK, et al. Platelet hyprreactivity and prognosis in survivors of myocardial infarction. New Engl J Med 1990;322:1549-54.
16-Karan A, Guray U, Demirkan B, et al. Mean platlet volume and extent of coronary atherosclerosis in patients with stable coronary artery disease. Turk Kardiyol Dem Ars 2013;41:45-50.
17-Pizzulli L, Yong A, Martin JF, et al. Changes in platelet size and count in UA compared to stable angina or non cardiac chest pain. Eur Heart J 1998;19:80-4.
18-Lippi EA, Phillips R, Ibatson RM, et al. Platelet size in myocardial infarction. BMJ 1983;287:449-51.