اثر تمرین هوازی و مصرف امگا-3 بر عملکرد ریوی مردان مبتلا به دیابت نوع دوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات دیابت، پژوهشکدة سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

3 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

4 دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.

5 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

10.22118/jsmj.2017.144103

چکیده

زمینه و هدف: یکی از عوارض دیابت، مشکلات تنفسی و کاهش عملکرد ریوی در این بیماران می باشد. بر این اساس هدف تحقیق حاضر بررسی اثر تمرین هوازی و مصرف امگا-3 بر عملکرد ریوی مردان مبتلا به دیابت نوع دوم بود.
روش کار: در تحقیق نیمه‌تجربی حاضر، 40 مرد مبتلا به دیابت نوع دوم با میانگین سنی 9/4 ± 5/43 سال، به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به‌طور تصادفی در 4 گروه تمرین + دارونما، تمرین + امگا-3، امگا-3 و دارونما تقسیم شدند. تمرینات به مدت هشت هفته، سه جلسه در هفته و هر جلسه 60-45 دقیقه تمرین هوازی با شدت 70-50 ضربان قلب ذخیره بود. امگا-3 به صورت کپسول و روزانه 1000 میلی گرم مصرف شد. جهت تجزیه و تحلیل آماری از آزمون های t-test و ANOVA استفاده شد (05/0 ≥ P).
یافته ها: پس از مشارکت منظم در تمرینات هوازی افزایش معنی‌داری در FVC، FEV1 و VO2max در گروه‌های تمرین هوازی + دارونما و تمرین هوازی + امگا-3 نسبت به گروه دارونما مشاهده شد. سطح VO2max در گروه‌های تمرین نسبت به گروه امگا-3 به صورت معنی‌داری بیشتر بود. همچنین تفاوت معنی-داری در تغییرات FVC در گروه تمرین + امگا-3 نسبت به گروه امگا-3 مشاهده شد(05/0 > P).
بحث و نتیجه گیری: یافته‌ها نشان داد که تمرینات ورزشی اثربخشی بیشتری بر عملکرد ریه و تنفس نسبت به مصرف امگا-3 دارد. همچنین مصرف امگا-3 در کنار تمرینات هوازی اثربخشی بیشتری بر FVC نسبت به گروه مصرف امگا-3 داشت.

کلیدواژه‌ها