تأثیر زمان خروج سوند ادراری بر رضایتمندی بیماران دچار شکستگی اندام تحتانی تحت عمل جراحی از وضعیت دفع ادراری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

10.22118/jsmj.2021.257012.2289

چکیده

مقدمه: مدت زمان ماندگاری سوند ادراری می تواند بر رضایتمندی از وضعیت دفع ادراری بیماران دچار شکستگی اندام تحتانی تحت عمل جراحی مؤثر باشد. هدف این مطالعه تعیین تأثیر زمان خروج سوند ادراری بر سطح رضایتمندی بیماران مذکور بود.
روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی غیر تصادفی است که در تهران در سال 1397 انجام شد. با استفاده از نمونه گیری در دسترس،84 بیمار بستری در بخشهای ارتوپدی بیمارستان امام خمینی (ره) و بیمارستان بانک ملی به سه گروه تقسیم شدند. گروه اول: خروج سوند پس از 24 ساعت؛ گروه دوم: خروج سوند پس از 48 ساعت؛ گروه سوم: خروج سوند پس از 72 ساعت. داده ها از طریق مصاحبه و به صورت خودگزارشی گردآوری شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه پژوهشگرساخته در رابطه با رضایتمندی بیماران بود. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شد.
یافته ها: هر سه گروه تحت مطالعه از وضعیت دفعی خود رضایت خیلی زیادی داشتند و بین گروه ها اختلاف معنادار آماری وجود نداشت (86/0P= ). همچنین، در رابطه با رضایت کلی از وضعیت دفع ادراری در بین گروه ها اختلاف آماری معنادار وجود داشت (031/0P=). در گروه اول در سطح خیلی زیاد و در گروه دوم و سوم در سطح زیاد گزارش گردید.
نتیجه گیری: خروج زودهنگام سوند ادراری، سطح رضایتمندی کلی بیماران تحت عمل جراحی ناشی از شکستگی اندام تحتانی را از وضعیت دفع ادراری افزایش می دهد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1400
  • تاریخ دریافت: 22 آبان 1399
  • تاریخ بازنگری: 16 دی 1399
  • تاریخ پذیرش: 06 بهمن 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 بهمن 1400