بررسی تاثیرتغییرات میزان گاما در شناسایی پوسیدگی های راجعه پروگزیمال در رادیوگرافی بایت وینگ دیجیتال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

2 دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

3 استادیار بخش رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،اهواز،ایران

4 استادیار بخش رادیولوژی.بخش رادیولوژی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران.

5 عضو هیات علمی گروه امار زیستی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

چکیده

زمینه و هدف: امروزه، اغلب سیستم های تصویربرداری دیجیتال انواع مختلفی از تکنیک های پردازش تصویر را در دسترس قرار می دهند. از این رو هدف از مطالعه ی حاضر، مقایسه ی عملکرد رادیوگرافی بایت وینگ دیجیتال با تغییرات مقدار گامای تصویر است.
مواد و روش ها: در این مطالعه ی آزمایشگاهی، در هر دو سطح پروگزیمال 80 دندان پرمولر سالم، حفره جهت ترمیم کلاس II آمالگام ایجاد شد. ضایعات پوسیدگی به صورت مصنوعی در هر دندان ایجاد شد و با آمالگام ترمیم شدند. رادیوگرافی های دیجیتال با سه حالت گامای (کم، متوسط و زیاد)مورد پردازش قرار می گیرند. سپس پوسیدگی های راجعه در رادیوگرافی دیجیتال معمولی با میزان گامای کم، متوسط وزیاد توسط 2 رادیولوژیست با سابقه ی کاری حداقل 2 سال بررسی شد و یافته های بدست آمده در آنالیز آماری به کار گرفته شدند.
یافته ها: حساسیت اختصاصیت و صحت کلی با استفاده از ازمون کاپا محاسبه گردید. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد بیشترین حساسیت و اختصاصیت مربوط به تصاویر با درجه گاما کم و پس از آن مربوط به تصاویر با گاما متوسط است. کمترین میزان حساسیت و اختصاصیت به تصاویر با گاما زیاد تعلق دارد.
نتیجه گیری: تصاویر با گاما کم که جهت شناسایی پوسیدگی های راجعه پروگزیمال استفاده میشوند میتواند به عنوان یه یک فیلتر پردازش مورد پذیرش قرار گیرد و تصاویر ثبت شده با گاما متوسط و زیاد نیز به میزان کمتری در شناسایی پوسیدگی های راجعه پروگزیمال به ما کمک میکنند.

کلیدواژه‌ها


1-White, S.C., Pharoah, M.J., Oral radiology principle and interpretation.6th ed. Philadelphia, Elsevier. 2009;78-99, 270-281.
2-Mjör, I.A., Toffenetti, F., Secondary caries: a literature review with case reports. Quintessence Int. 2000;31(3):165–179.
3-Kidd, E.A., Joyston-Bechal, S., Beighton, D., Diagnosis of secondary caries: a laboratory study. Br. Dent. J. 1994;176(4):135–139.
4-Ritter, A., Sturdevent’s art and science of operative dentistry.4th ed. United State of America. 2002.p:63-139.
5-Hewlett, E.R., Atchison, K.A., White, S.C., Flack, V., Radiographic secondary caries prevalence in teeth with clinically defective restoration. J. Dent. Res. 1993; 72(12):1604-1608.
6-Gibbs, S.J., Council on dental materials and equipment: biologic effect of radiation from dentalradiography. J. Am. Dent. Assoc. 1982;105(2):275-281.
7-Mehr Alizadeh, S., Mehrvarzfar, P., Taghizadeh, S., Edalat, M., Mohebbi, M., Evaluation of reverse contrast software accuracy in digital radiography to diagnose vertical tooth root fracture (in vitro). Journal of Dental Medicine - Tehran University of Medical Science. 2015; 28 (2): 115-121.
8-Mehr Alizadeh, S., Mohammadi, S., Talaiepour, A., Mehrvarzfar, P., Mirzaei, M., Study of Sodo Color diagnostic accuracy of PSP digital radiography in horizontal root fracture assessment in single root teeth. The Journal of Dental Association of Iran. 2014; 26 (2): 124-130.
9-Wenzel A. Digital imaging for dental caries. Dent Clin NorthAm 2000; 44: 31938.
10-White SC,Pharoah MJ. Oral  radiology principle and interpretation. 7th ed. Philadelphia: Elsevier; 2014. P.50
11-Peymani, A., Nemati Anaraki, S., Hossein Khani, S., Kamali, B.A., Checking differential digital radiography accuracy in secondary caries diagnosis in the permanent molar teeth. Journal of Research in Dental Sciences. 2013: 10 (3): 185-190.
12-Talaeipour, A.R., Joybanpour, N., Mehr Alizadeh, S., Banava, S., Evaluation of scanned conventional and digital radiographic images power in the diagnosis of proximal caries (in vitro). Journal of Research in Dental Sciences. 1998: 5 (3): 27-
13-Mehdizadeh, M., Savar, H., Checking diagnostic accuracy of digital panoramic radiography in proximal caries diagnosis. Journal of Isfahan School of Dentistry. 2012: 8 (7): 629-636.
14-Panj Noosh, M., Bashizadeh Fakhar, H., Hosseini Zarech, S.H., Comparing common and digitized radiographic images accuracy in proximal caries diagnosis. Journal of Dental Medicine - Tehran University of Medical Science. 1993: 16 (3): 28-33.
15-Javadzadeh, A.S, Mohtava pour, S.T., Shahsavari, F., Davoodi, M., Mohtava pour, S.S., Comparison of intraoral radiographic films with speed of D and F in the diagnosis of Proximal caries in vitro. Journal of Mashhad Dental School. 2013: 37 (1): 27-36.
16-Anbiaee, N., et al. “A comparison of the accuracy of digital and conventional radiography in the diagnosis of recurrent caries.” J Contemp Dent Pract 11.6 (2010): E025-032.
17-Pontual AA, de Melo DP, de Almeida SM, Bóscolo FN, Haiter Neto F. Comparison of digital systems and conventional dental film for the detection of approximal enamel caries. Dentomaxillofac. Radiol. 2010 Oct ;39(7):431–6.