بررسی تاثیر تغییرات کنتراست در تشخیص تحلیل داخلی ریشه در دندان های تک ریشه در توموگرافی کامپیوتری اشعه مخروطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

2 گروه رادیولوژی-دانشکده دندانپزشکی-دانشگاه جندی شاپور-اهواز-ایران

3 دانشکده دندان پزشکی جندی شاپور اهواز

4 دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ایران

5 استادیار بخش رادیولوژی.بخش رادیولوژی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: تشخیص به موقع تحلیل داخلی ریشه، یک مساله ی چالش برانگیز در اندودنتیکس می باشد. فیلترهای پردازش جهت تسهیل تفسیر تصاویر در اهداف تشخیصی یا درمانی به کار می روند. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر تغییرات کنتراست در تشخیص تحلیل داخلی ریشه در تصاویر CBCT می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه ی آزمایشگاهی مورد_ شاهدی، 50 دندان تک ریشه به طور مزیودیستالی برش داده شدند. ضایعات تحلیل داخلی به طور مصنوعی در یکی از موقعیت های سرویکال، میانی یا اپیکال ایجاد شد. تصاویر CBCT قبل و بعد از ایجاد حفرات تهیه شد. تصاویر با سه کنتراست کم، متوسط و زیاد توسط دو رادیولوژیست بررسی شدند. داده ها با استفاده از آزمون Kappa وMacNemar در نرم افزار SPSS مورد آزمون قرار گرفت. صحت کلی با استفاده از آنالیزهای تحت منحنی Roc محاسبه گردید.
نتایج: بیشترین حساسیت و اختصاصیت و صحت کلی مربوط به تصاویر با کنتراست کم می باشد ( به ترتیب 100٪، 100٪ و 100٪ در مشاهده گر اول و 92٪، 100٪ و 96٪ در مشاهده گر دوم). در ناحیه ی اپیکال، حساسیت، اختصاصیت و صحت کلی در همه ی کنتراست های کم، متوسط و زیاد، به ترتیب 100٪، 100٪ و 100٪ می باشد. در حالت کنتراست زیاد-تحلیل سرویکال، تفاوت معنی دار آماری با واقعیت وجود دارد (p=0/016).
نتیجه گیری: کنتراست کم می تواند به عنوان یک فیلتر پردازش در تشخیص تحلیل داخلی ریشه به کار رود.
واژگان کلیدی: تحلیل ریشه، توموگرافی کامپیوتری اشعه مخروطی، پردازش تصویر

کلیدواژه‌ها


1-Patel S, Dawood A, Wilson R, Horner K, Mannocci F. The detection and management of root resorption lesions using intraoral radiography and cone beam computed tomography – an in vivo investigation. Int Endod J 2009;42(9):831-8.
2-Lyroudia KM, Dourou VI, Pantelidou OC, Labrianidis T, Pitas IK. Internal root resorption studied by radiography, stereomicroscope, scanning electron microscope and computerized 3D reconstructive method. Dent Traumatol 2002;18(3):148-52.
3-Kamburoglu K, Kursun S. A comparison of the diagnostic accuracy of CBCT images of different voxel resolutions used to detect simulated small internal resorption cavities. Int Endod J 2010 ;43(9):798-807.
4-Haapasalo M, Endal U. Internal inflammatory root resorption: the unknown resorption of the tooth. Endod Top 2006;14:60–79.
5-Sigurdsson A, Trope M, Chivian N. The Role of Endodontics After Dental Traumatic Injuries. In:  Hargreaves KM, Cohen S, editors. Cohen’s Pathways of the Pulp. 10th ed. St Louis: Mosby; 2011. P 620–54.
6-Calis kan MK and M. Turkun M. Prognosis of permanent teeth with internal resorption: a clinical review, Dent Traumatol 1997;13(2):75–81.
7-White SC, Pharoah MJ. The evolution and application of dental maxillofacial imaging modalities. Dent Clin North Am 2008;52(4):689-705.
8-Kamburoglu K, Kursun S, Yuksel S, Oztas B. Observer ability to detect ex vivo Simulated internal or external cervical root resorption. J Endod 2011; 37(2):168-75.
9-Estrela C, Bueno MR, De Alencar AH, Mattar R, Valladares Neto J, et all. Method to evaluate inflammatory root resorption by using cone beam computed tomography. J Endod 2009; 35(11):1491-7.
10-Cohenca N, Simon JH, Mathur A, Malfaz JM. Clinical indications for digital imaging in dento-alveolar trauma. Part 2: root resorption. Dent Traumatol 2007; 23(2):105–13.
11-Patel S. New dimensions in endodontic imaging: Part 2: Cone beam computed tomography. Int Endod J 2009;42(6):463-75.
12-Kamburoglu K, Barenboim SF, Kaffe I. Comparison of Conventional film with different digital and digitally filtered images in the detection of simulated internal resorption cavities: an ex vivo study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2008;105(6):790-7.
13-Khalilak Z, Dadresanfar B, Mehralizade S, fallahdoost A, Mokhberi L. Comparison of The Diagnostic Quality Of the Conventional and Digital Radiography in Detection of External Root Resorption Cavities (Invitro). J Res Dent Sci 2012;8(4) :194-9.
14-Patel S, Dawood A, Whaites E, Pitt Ford T: New dimensions in endodontic imaging: part 1: conventional and alternative radiographic systems. Int Endod J 2009;42:447–62.
15-Kiarudi A, Eghbal M, Y YS, Aghdasi M, Fazlyab M. The applications of cone-beam computed tomography in endodontics: a review of literature. Iran Endod J. 2015;10(1):16-25.
16-Sharifi S, Maserat V, Safar Far A, Shah Siah S, Kavosi MA et al. Comparison of Diagnostic Accuracy of Cone Beam Computed Tomography(Cbct) Images and Periapical Radiograghy in Internal Root Resorption Lesions. Jundishapur Sci Med J 2013;12(3):253-61.
17-Madani Z, Moudi E , Bijani A, Mahmoudi E. Diagnostic Accuracy of Cone-Beam Computed Tomography and Periapical Radiography in Internal Root resorption. Iran Endod J 2016;11(1):51-6.
18-Scarfe WC, Levin MD, Gane D, Farman AG. Use of Cone BeamComputed Tomography in Endodontics. Int J Dent 2009;2009:1-20.
19-MehrAli Zadeh S, Talayi poor A, Mehrvarzfar P, Edalat M, SHarifi SHoushtari S. Comparison between digital intraoral radiography (PSP) and Cone Beam CT images in detection internal root resorption (in-vitro study). J Res Dent Sci. 2016;13(2) :102-8.
20-Farhadi N, Shokraneh A, Saatchi M. Effect of different levels of sharpness processing filter on the measurement accuracy of endodontic file length. Dental Hypotheses. 2016; 7(1):15.
21-White S, Pharoah M. Oral radiology principle and interpretation.6th ed. St. Louis: Mosby Elsevier;2009. P 78-99,270-81.
22-Liedke GS,Da Silveira HE, Da Silveira HL, Dutra V, de Figueiredo JA.Influence of voxel size in the diagnostic ability of cone beam tomography to evaluate simulated external root resorption. J Endod 2009;35(2): 233–5.
23-de Azevedo Vaz SL, Vasconcelos TV, Neves FS, de Freitas DQ, Haiter-Neto F. Influence of cone-beam computed tomography enhancement filters on diagnosis of simulated external root resorption. J Endod. 2012;38(3):305-8.
24-Neves FS, de Freitas DQ, Campos PS, de Almeida SM, Haiter-Neto F. In vitro comparison of cone beam computed tomography with different voxel sizes for detection of simulated external root resorption. J Oral Sci. 2012;54(3):219-25.
25-Neves FS, Vasconcelos TV, Vaz SL, Freitas DQ, Haiter-Neto F. Evaluation of reconstructed images with different voxel sizes of acquisition in the diagnosis of simulated external root resorption using cone beam computed tomography. Int Endod J. 2012;45(3):234-9.
26-Habibikia A, Dabaghi A, Hejazi SV. Evaluation of the efficacy of contrast alteration for detecting impacted tooth-induced external root resorption,cervical portion of single root teeth in cone beam computed tomography,an ex-vivo study [dissertation]. Ahwaz: Jondishapur University of Medical Sciences;2018.
27-Nilsson E, Bonte E, Bayet F and Lasfargues JJ. Management of Internal Root Resorption on Permanent Teeth: Review Article. International  J  Dentistry 2013; Article ID 929486.
28-Mehralizadeh S, Mehrvarzfar P, Taghizadeh S, Edalat M, Mohebi M. Reverse contrast enhancement in digital radiography in detection of vertical root fracture (in vitro). jdm. 2015; 28 (2) :115-121.