مقایسه اثر تزریق سدیم والپروات و منیزیوم سولفات در کاهش درد حمله حاد میگرن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشکده پزشکی علی ابن ابیطالب (ع)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد – ایران، متخصص بیهوشی و فوق تخصص درد

3 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد – ایران

4 گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه شهید صدوقی یزد

چکیده

مقدمه: جهت درمان بیماری میگرن بعنوان نوعی سردرد تکرار پذیر ، درمان‌های پیش‌گیرانه پیشنهاد می‌گردد. از داروهایی که جهت درمان پیش‌گیرانه استفاده می‌شود می‌توان به والپروات سدیم و منیزیم سولفات اشاره کرد.
روش کار: در این تحقیق 65 بیمار در محدوده سنی 18 تا 50 سال با سابقه میگرن با حمله حاد میگرن در دو گروه وارد مطالعه شدند که گروه اول سدیم والپروات و گروه دوم منیزیم سولفات دریافت کردند. تجویز و تزریق دارو توسط نفر اول و ارزیابی علائم و میزان درد توسط نفر دوم بدون اطلاع از داروی تجویز شده انجام شد. سپس سیر اثر این داروها از نظر کاهش میزان درد نیم ساعت بعد از تزریق و 1 و 2 ساعت بعد مورد ارزیابی قرار گرفت. اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزار آماری SPSS v.11 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: نتایج این مطالعه نشان داد میانگین سن نمونه‌های مورد مطالعه 11/36 با انحراف معیار 97/10 بوده است. به‌طور متوسط 60 درصد بیماران دارای سابقه فامیلی مثبت برای بیماری میگرن بودند. همچنین گروه منیزیم سولفات و والپروات سدیم در نیم ساعت پس از تزریق، یک ساعت و دو ساعت پس از تزریق دارو با قبل از تزریق دارو تفاوت معنی داری نداشتند 999/0 P-Value= و 788/0 P-Value=و 783/0 P-Value=).
نتیجه گیری: این مطالعه نشان می‌دهد بین والپروات سدیم و منیزیم سولفات در کاهش دادن درد ناشی از حملات حاد میگرن تفاوت معنی داری وجود ندارد. لذا استفاده از هر کدام از این دو دارو در بهبود درد بیمار، تفاوتی با یکدیگر ندارند.

کلیدواژه‌ها


Background and Objective: Migraine is a recurring headache that its severity varies from moderate to high. Preventive treatments are recommended to treat migraine headaches. Among drugs used for prevention include sodium valproate and magnesium sulfate.
Subjects and Methods: In this study, 65 patients aged 18 to 50 years with a history of acute migraine migraine attacks were enrolled and divided into two groups. Prescribing and administering medicine was done by one person and evaluation of symptoms and visual analog scale (VAS) was performed by a second person without the knowledge of the prescribed medicine. Then, the effect of these drugs in terms of VAS reduction was evaluated half hour after injection and after 1 and 2 hours later and recorded in the checklist. The data were analyzed with SPSS.v11 statistical software.
Results:  The mean age of patients was 36.11 SD=10.97. About 60% of patients had a positive family history of migraine disease. Results revealed that 97.1% of patients had nausea and 49.3% had vomiting. Also, magnesium sulfate and sodium valproate groups were not significantly different at half, one and two hours after injection and before injection (P=0.999, 0.788 =0.783 respectively).
Conclusion: This study showed that there is no significant difference in the severity of pain reduction in acute migraine attacks between sodium valproate and magnesium sulfate groups. Therefore, the use of either of these two drugs does not differ in the improvement of pain in the patient