مقایسه اثر هشت هفته تمرین HIIT و MICT بر VO2 peak و LVEF بیماران قلبی بعداز جراحی پیوند بای پس شریان کرونر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 قلب و عروق.گروه قلب و عروق، دانشیار گروه مرکز تحقیقات آترواسکلروز، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه وهدف: اوج اکسیژن مصرفی(VO2 peak) یک پیشگوئی کننده قوی بقاء دربیماران قلبی است. همچنین کسرتزریقی بطن چپ(LVEF) منعکس کننده ظرفیت عملکردی قلب است. هدف از این تحقیق، مقایسه اثرتمرین تناوبی باشدت بالا(HIIT) وتمرین تداومی باشدت متوسط(MICT) برVO2 peak وLVEF بیماران قلبی بعداز جراحی پیوند بای پس شریان کرونر(POST CABG) بود.
روش بررسی: 24 بیمارPOST CABG (15مرد و 9زن) بامیانگین سنی 3.16±60.75 سال ومیانگین شاخص توده بدن(BMI) 28.40±1.09 کیلوگرم برمترمربع بصورت تصادفی به سه گروهHIIT، MICT، وکنترل(CG) تقسیم شدند. گروه های تمرین(HIIT وMICT) بمدت هشت هفته، هفته ای سه جلسه، وجلسه ای 45 دقیقه ورزش کردند. داده ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس یکراهه و آزمون تعقیبی بونفرونی درسطح معنی داری 0.05 بررسی شدند.
یافته ها: هردو گروهHIIT وMICT بعداز هشت هفته برنامهCR بهبودمعنی داری درVO2 peak نشان دادند(P < 0.05)، وگروهHIIT درمقایسه باگروهMICT بطورقابل توجهی بهبود بیشتری درVO2 peak نشان داد(P = 0.011). LVEF بیماران بعداز هشت هفته برنامهCR درهیچ یک از دوگروهHIIT وMICT تغییرمعنی داری نکرد(P > 0.05)، و بین دوگروه نیز تفاوت قابل توجهی مشاهده نشد(P = 1.000). بعلاوه طی اجرای فرآیندتحقیق هیچ حوادث ناگوار قلبی عروقی مرتبط باHIIT ویاMICT رخ نداد.
نتیجه گیری: باتوجه به نتایج تحقیق حاضر، بنظر می رسدHIIT نسبت بهMICT برای بهبودVO2 peak بیماران POST CABG موثرتر است، وعلیرغم شدت بالایHIIT، استفاده از آن دربرنامهCR بیمارانPOST CABG می تواند ایمن باشد. این نتایج می تواند به متخصصین طب ورزش جهت انتخاب سبک مناسب وشدت مطلوب تمرینات ورزشیCR و درنتیجه بهبود ظرفیت ورزشی وکیفیت زندگی بیماران قلبی کمک کند.

کلیدواژه‌ها


1-García IB, Arias JÁR, Campo DJR, González-Moro IM, Poyatos MC. High-intensity interval training dosage for heart failure and coronary artery disease cardiac rehabilitation. A systematic review and meta-analysis. Revista Española de Cardiología (English Edition). 2019;72(3):233-43.
2-Lozano R, Naghavi M, Foreman K, Lim S, Shibuya K, Aboyans V, et al. Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. The lancet. 2012;380(9859):2095-128.
3-Members: ATF, Perk J, De Backer G, Gohlke H, Graham I, Reiner Ž, et al. European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012) The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts) Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). European heart journal. 2012;33(13):1635-701.
4-Kavanagh T, Mertens DJ, Hamm LF, Beyene J, Kennedy J, Corey P, et al. Prediction of long-term prognosis in 12 169 men referred for cardiac rehabilitation. Circulation. 2002;106(6):666-71.
5-Myers J, Prakash M, Froelicher V, Do D, Partington S, Atwood JE. Exercise capacity and mortality among men referred for exercise testing. New England journal of medicine. 2002;346(11):793-801.
 6-Keteyian SJ, Brawner CA, Savage PD, Ehrman JK, Schairer J, Divine G, et al. Peak aerobic capacity predicts prognosis in patients with coronary heart disease. American heart journal. 2008;156(2):292-300.
7-Kodama S, Saito K, Tanaka S, Maki M, Yachi Y, Asumi M, et al. Cardiorespiratory fitness as a quantitative predictor of all-cause mortality and cardiovascular events in healthy men and women: a meta-analysis. Jama. 2009;301(19):2024-35.
8-Taylor RS, Brown A, Ebrahim S, Jolliffe J, Noorani H, Rees K, et al. Exercise-based rehabilitation for patients with coronary heart disease: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. The American journal of medicine. 2004;116(10):682-92.
9-Hagberg JM. Physiologic adaptations to prolonged high-intensity exercise training in patients with coronary artery disease. Medicine and science in sports and exercise. 1991;23(6):661-7.
10-Kendziorra K, Walther C, Foerster M, Möbius-Winkler S, Conradi K, Schuler G, et al. Changes in myocardial perfusion due to physical exercise in patients with stable coronary artery disease. European journal of nuclear medicine and molecular imaging. 2005;32(7):813-9.
11-Kim C, Choi HE, Lim MH. Effect of high interval training in acute myocardial infarction patients with drug-eluting stent. American journal of physical medicine & rehabilitation. 2015;94(10S):879-86.
12-Heran BS, Chen JM, Ebrahim S, Moxham T, Oldridge N, Rees K, et al. Exercise‐based cardiac rehabilitation for coronary heart disease. Cochrane database of systematic reviews. 2011(7).
13-Australia NHFo. Secondary prevention of cardiovascular disease. National Heart Foundation of Australia Canberra; 2010.
14-Anderson L, Oldridge N, Thompson DR, Zwisler A-D, Rees K, Martin N, et al. Exercise-based cardiac rehabilitation for coronary heart disease: Cochrane systematic review and meta-analysis. Journal of the American College of Cardiology. 2016;67(1):1-12.
15-Price KJ, Gordon BA, Bird SR, Benson AC. A review of guidelines for cardiac rehabilitation exercise programmes: is there an international consensus? European Journal of Preventive Cardiology. 2016;23(16):1715-33.
16-Thompson PD, Arena R, Riebe D, Pescatello LS. ACSM’s new preparticipation health screening recommendations from ACSM’s guidelines for exercise testing and prescription. Current sports medicine reports. 2013;12(4):215-7.
17-Hannan AL, Hing W, Simas V, Climstein M, Coombes JS, Jayasinghe R, et al. High-intensity interval training versus moderate-intensity continuous training within cardiac rehabilitation: a systematic review and meta-analysis. Open access journal of sports medicine. 2018;9:1.
18-Wisløff U, Ellingsen Ø, Kemi OJ. High-intensity interval training to maximize cardiac benefits of exercise training? Exercise and sport sciences reviews. 2009;37(3):139-46.
19-Fletcher GF, Balady GJ, Amsterdam EA, Chaitman B, Eckel R, Fleg J, et al. Exercise standards for testing and training: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association. Circulation. 2001;104(14):1694-740.
20-Camm AJ, Lüscher TF, Serruys PW. The ESC textbook of cardiovascular medicine: OXFORD university press; 2009.
21-Cardiovascular AAo, Rehabilitation P. Guidelines for cardiac rehabilitation and secondary prevention programs: Human Kinetics; 2004.
22-Guidelines ECfS, Corrà U, Piepoli MF, Carré F, Heuschmann P, Hoffmann U, et al. Secondary prevention through cardiac rehabilitation: physical activity counselling and exercise training: key components of the position paper from the Cardiac Rehabilitation Section of the European Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. European heart journal. 2010;31(16):1967-74.
23-Stone J, Cyr C, Friesen M, Kennedy-Symonds H, Stene R, Smilovitch M. Canadian Association of Cardiac Rehabilitation. Canadian guidelines for cardiac rehabilitation and atherosclerotic heart disease prevention: A summary. Can J Cardiol. 2001;17(Suppl B):3B-30B.
24-Smart NA, Dieberg G, Giallauria F. Intermittent versus continuous exercise training in chronic heart failure: a meta-analysis. International journal of cardiology. 2013;166(2):352-8.
25-Cornish AK, Broadbent S, Cheema BS. Interval training for patients with coronary artery disease: a systematic review. European journal of applied physiology. 2011;111(4):579-89.
26-FOX E, BARTELS R, BILLINGS C, MATHEWS D, Bason R, WEBB W. Intensity and distance of interval training programs and changes in aerobic power. Medicine and science in sports. 1973;5(1):18-22.
27-Villelabeitia Jaureguizar K, Vicente-Campos D, Ruiz Bautista L, Hernandez de la Pena C, Arriaza Gómez MJ, Calero Rueda MJ, et al. Effect of high-intensity interval versus continuous exercise training on functional capacity and quality of life in patients with coronary artery disease. Journal of cardiopulmonary rehabilitation and prevention. 2016;36(2):96-105.
28-Guiraud T, Nigam A, Gremeaux V, Meyer P, Juneau M, Bosquet L. High-intensity interval training in cardiac rehabilitation. Sports medicine. 2012;42(7):587-605.
29-Gaeini AA, Satarifard S, Heidary A. Comparing the Effect of Eight Weeks of High-Intensity Interval Training and Moderate-Intensity Continuous Training on Physiological Variables of Exercise Stress Test in Cardiac Patient after Coronary Artery Bypass Graft. Journal of Isfahan Medical School. 2014;31(267):2171-81.
30-Shabani R, Nikoo M, Gholamrezaei Sh, Shirmohammadi T. The Effect of Cardiac Rehabilitation on Left Ventricular Remodeling in Men and Women Patients with Coronary Artery Disease. Rehabilitation Journal of Gouilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran. 2013;13(4):132-9.
31-Moholdt TT, Amundsen BH, Rustad LA, Wahba A, Løvø KT, Gullikstad LR, et al. Aerobic interval training versus continuous moderate exercise after coronary artery bypass surgery: a randomized study of cardiovascular effects and quality of life. American heart journal. 2009;158(6):1031-7.
32-Rognmo Ø, Hetland E, Helgerud J, Hoff J, Slørdahl SA. High intensity aerobic interval exercise is superior to moderate intensity exercise for increasing aerobic capacity in patients with coronary artery disease. European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation. 2004;11(3):216-22.
33-Warburton DE, McKenzie DC, Haykowsky MJ, Taylor A, Shoemaker P, Ignaszewski AP, et al. Effectiveness of high-intensity interval training for the rehabilitation of patients with coronary artery disease. The American journal of cardiology. 2005;95(9):1080-4.
34-Currie KD, Dubberley JB, McKELVIE RS, MacDONALD MJ. Low-volume, high-intensity interval training in patients with CAD. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2013;45(8):1436-42.
35-Rocco EA, Prado DM, Silva AG, Lazzari J, Bortz PC, Rocco DF, et al. Effect of continuous and interval exercise training on the PETCO2 response during a graded exercise test in patients with coronary artery disease.Clinics. 2012;67(6):623-8.
36-Cardozo GG, Oliveira RB, Farinatti PT. Effects of high intensity interval versus moderate continuous training on markers of ventilatory and cardiac efficiency in coronary heart disease patients. The Scientific World Journal. 2015;2015.
37-Monk-Hansen T, Snoer M, Feiereisenn P, Stephan Gielen M, Eva Prescott M, Axel Linke M. High Intensity Interval Training in Heart Failure Patients with Reduced Ejection Fraction.
38-Benetti M, Araujo C, Santos Rd. Cardiorespiratory fitness and quality of life at different exercise intensities after myocardial infarction. Arq Bras Cardiol. 2010;95(3):399-404.
39-Katch V, Weltman A, Sady S, Freedson P. Validity of the relative percent concept for equating training intensity. European journal of applied physiology and occupational physiology. 1978;39(4):219-27.
40-Karvonen J, Vuorimaa T. Heart rate and exercise intensity during sports activities. Sports medicine. 1988;5(5):303-11.
41-Karvonen MJ. The effects of training on heart rate: A longitudinal study. Ann Med Exp Biol Fenn. 1957;35:307-15.
42-Wasserman K, Hansen JE, Sue DY, Stringer WW, Whipp BJ. Principles of exercise testing and interpretation: including pathophysiology and clinical applications. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2005;37(7):1249.
43-Wilmore JH, Haskell WL. Use of the heart rate-energy expenditure relationship in the individualized prescription of exercise. The American journal of clinical nutrition. 1971;24(9):1186-92.
44-Currie KD, Bailey KJ, Jung ME, McKelvie RS, MacDonald MJ. Effects of resistance training combined with moderate-intensity endurance or low-volume high-intensity interval exercise on cardiovascular risk factors in patients with coronary artery disease. Journal of science and medicine in sport. 2015;18(6):637-42.
45-Borg G. Borg's perceived exertion and pain scales: Human kinetics; 1998.
46-Mezzani A, Hamm LF, Jones AM, McBride PE, Moholdt T, Stone JA, et al. Aerobic exercise intensity assessment and prescription in cardiac rehabilitation: a joint position statement of the European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, the American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation and the Canadian Association of Cardiac Rehabilitation. European journal of preventive cardiology. 2013;20(3):442-67.
47-Borg GA. Psychophysical bases of perceived exertion. Medicine & Science in Sports & Exercise. 1982.
48-Keteyian SJ, Hibner BA, Bronsteen K, Kerrigan D, Aldred HA, Reasons LM, et al. Greater improvement in cardiorespiratory fitness using higher-intensity interval training in the standard cardiac rehabilitation setting. Journal of cardiopulmonary rehabilitation and prevention. 2014;34(2):98-105.
49-Prado D, Rocco E, Silva A, Rocco D, Pacheco M, Silva P, et al. Effects of continuous vs interval exercise training on oxygen uptake efficiency slope in patients with coronary artery disease. Brazilian Journal of Medical and Biological Research. 2016;49(2).
50-Gibbons RJ. Jr.; American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee to Update the 1997 Exercise Testing Guidelines), ACC/AHA 2002 guideline update for exercise testing: Summary article: A report of the American Coll. 1883.
51-Bartlett JD, Close GL, MacLaren DP, Gregson W, Drust B, Morton JP. High-intensity interval running is perceived to be more enjoyable than moderate-intensity continuous exercise: implications for exercise adherence. Journal of sports sciences. 2011;29(6):547-53.
52-Wisloff U, Stoylen A, Loennechen JP, Bruvold M, Haram PM, Tjonna AE, et al. Superior Cardiovascular Effect Of Aerobic Interval-training Versus Moderate Continuous Training In Elderly Heart Failure Patients: 651May 31 8: 15 AM-8: 30 AM. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2007;39(5):S32.
53-Billat LV. Interval training for performance: a scientific and empirical practice. Sports medicine. 2001;31(1):13-31.
54-Christensen EH, Hedman R, Saltin B. Intermittent and continuous running (A further contribution to the physiology of intermittent work.). Acta Physiologica Scandinavica. 1960;50(3‐4):269-86.
55-Midgley A, McNaughton LR, Carroll S. Physiological determinants of time to exhaustion during intermittent treadmill running at vV· O2max. International journal of sports medicine. 2007;28(04):273-80.
56-Kraemer WJ, Fleck SJ, Deschenes MR. Exercise physiology: integrating theory and application: Lippincott Williams & Wilkins; 2011.
57-McArdle WD, Katch FI, Katch VL. Exercise physiology: nutrition, energy, and human performance: Lippincott Williams & Wilkins; 2010.
58-Hall JE. Guyton and Hall textbook of medical physiology e-Book: Elsevier Health Sciences; 2010.
59-Ehrman JK, Gordon PM, Visich PS, Keteyian SJ. Clinical exercise physiology: Human Kinetics; 2009.