بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر میزان تمایل بانوان به انجام جراحی های زیبایی در ناحیه فک و صورت در شهر اهواز سال 98

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جراحی فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

زمینه و هدف:
با توجه به اینکه جراحی های زیبایی در ناحیه فک و صورت یکی از پرطرفدارترین جراحی ها در کشور می باشند و عوامل مختلفی در گرایش به این نوع جراحی ها دخیل هستند، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر گرایش بانوان به این نوع از جراحی ها در شهر اهواز انجام گرفته است.

روش بررسی:
مطالعه حاضر مقطعی توصیفی تحلیلی است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 200 نفر محاسبه و نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای انجام شد. جامعه آماری، زنان مراجعه کننده به ده مطب از مطب های خصوصی جراحان فک و صورت و متخصصان گوش و حلق و بینی شهر اهواز بودند که جهت دریافت درمان های زیبایی مراجعه کرده بودند. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و با نرم افزار SPSS و آزمون T مستقل آنالیز شد.

یافته ها:
نتایج نشان داد که شبکه های اجتماعی می توانند از طرق مختلف مثل کاهش اعتماد به نفس و افزایش تصور منفی نسبت به چهره، تبلیغات، افزایش فشار اجتماعی بر زنان، ایجاد تمایل به نزدیک شدن به چهره های ایده آل و افزایش مقبولیت چهره ای و جذب جنس مخالف در این شبکه ها ، باعث گرایش به جراحی های زیبایی شوند.

نتیجه گیری:
با توجه به نتایج این پژوهش می توان گفت شبکه های اجتماعی علی رغم داشتن جنبه های مثبت، جنبه های منفی نیز دارند و می توانند در افزایش تمایل بانوان به انجام جراحی های زیبایی در ناحیه فک و صورت موثر باشند.

کلیدواژه‌ها


1-Cohen R, Newton-John T, Slater A. The relationship between Facebook and Instagram appearance-focused activities and body image concerns in young women. Body Image. 2017;23:183-187.
2-Brown Z, Tiggemann M. Attractive celebrity and peer images on Instagram: Effect on women's mood and body image. Body image. 2016;19:37-43.
3-Chua THH, Chang L. Follow me and like my beautiful selfies: Singapore teenage girls’ engagement in self-presentation and peer comparison on social media. Computers in Human Behavior. 2016;55:190-197.
4-Sharifi SM, Omidi A, Marzban B. The impact of instagram use on body image concerns among Iranian University Female Students: A phenomenological approach. International Journal of Academic Research In Psychology. 2016;3(1):26-36.
5-Mokhtari M.Women's image of their body and the relevant expectations. The journal of womens' studies (journal of scientific and research on women's studies).2011;5:49-77
6-mirsardoo t, kaldi a, ataee b. Relationship between socio-cultural factors and women's tendecy toward beauty surgery among the women in karaj. Woman & study of family.2011;3:145-164
7-Tiggemann M, Hayden S, Brown Z, Veldhuis J. The effect of Instagram “likes” on women’s social comparison and body dissatisfaction. Body image. 2018;26:90-97.
8-Pirahari N, Bidaran S. Social Factors Affecting on Women's Tendency to Cosmetic Surgery. Journal of Woman & Society. 2018;8(4):229-246.