بررسی اثر بخشی درمان شناختی - رفتاری همراه با تجسم مثبت بهبودی بر باورهای ناکارآمد و فشار خون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیارگروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

چکیده

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی درمان شناختی – رفتاری همراه با تجسم مثبت بهبودی بر باورهای ناکارآمد و فشارخون بیماران مبتلا به فشار خون اولیه می‌باشد.
روش بررسی: این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل است. نمونه مورد مطالعه شامل 40 نفر از بیماران مبتلا به فشار خون اساسی (22 زن و 18 مرد) مراجعه کننده به مراکز درمانی و متخصصین شهر اهواز بوده است. برای انتخاب این افراد از روش نمونه‌گیری داوطلبانه در دسترس و همتاسازی استفاده شد. از میان افراد مراجعه کننده آنهایی که بر اساس پرسشنامه باورهای ناکارآمد Beck و Wizeman، مصاحبه بالینی و آزمایشات پاراکلینیکی طبی مبتلا به فشار خون و باورهای ناکارآمد بوده و از لحاظ متغیرهای مورد نظر در پژوهش مانند سن وضعیت اجتماعی اقتصادی، عدم ابتلا به بیماری های دیگر کاملاً همتاسازی شده بودند، انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند.
آزمودنی‌های گروه آزمایش به مدت 12 جلسه90 دقیقه‌ای تحت درمان شناختی – رفتاری همراه با تجسم مثبت بهبودی بر باورهای ناکارآمد قرار گرفتند، اما گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکردند. باورهای ناکارآمد و فشار خون هر دو گروه پس از خاتمه جلسات درمانی و دوره پیگیری سه ماهه مجدداً ارزیابی شد.
یافته: نتایج حاصل نشان داد که میان دو گروه آزمایش و کنترل از لحاظ باورهای ناکارآمد و فشار خون پس از خاتمه درمان تفاوت معنی‌داری وجود داشت )001/0 .(P< همچنین میان دو گروه از لحاظ

کلیدواژه‌ها


1-Balazadeh R, Akbari B, Abolghasemi A. Effectiveness of Stress Management based on Cognitive-behavioral Training on Sleep Quality and Cognitive Bias of Patients with Primary Hypertension. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences. 2020, 10;11(4):14-20.
2-Jang KL, & et al. Coping Style and Personality: A biometric analysis. Journal of Anxiety, Stress and Coping 2007; 17-24.
3-Nejati S, Zahiroddin A, Afrookhteh G, Rahmani S, Hoveida S. Effect of group mindfulness-based stress-reduction program and conscious yoga on lifestyle, coping strategies, and systolic and diastolic blood pressures in patients with hypertension. The Journal of Tehran University Heart Center. 2015 ,3;10(3):140.
4-Esmaeili M, Alilou M, Bakhshipour A, sharifi MA. A Survey of dysfunctional altitudes and coping Strategies in primary hyper tension psychological studies.2009; 5(2): 117-131.
5-Fatemi AS, Younes SJ, Azkhosh M, Askar A. Comparison of dysfunctional attitudes and social adjustment among infertile and unemployed of psychology, 2010, 45(2):140-146.
6-Jouharifard R, Goudarzi MA, Zamiri A. Effect of group cognitive behavior therapy on anxiety and dysfunctional attitudes of patients with general anxiety disorder. New finding in psychology, 2008; 2(6): 51-94.
 7-Sankar A, Scott J, Paszkiewicz A, Giampietro VP, Steiner H, Fu CH. Neural effects of cognitive–behavioural therapy on dysfunctional attitudes in depression. Psychological medicine. 2015 ,45(7):1425-33
8-Kaviani   H, Mousavi A S, & Mohit A. Interviews and Psychological Tests, Tehran: Cognitive Sciences Research Institute.2001. (in Persian)
9-Meichenbaum D. The evolution of cognitive behavior therapy: A personal and professional journey with Don Meichenbaum. Taylor & Francis; 2017, 17.
10- Essa RM, Ismail NI, Hassan NI. Effect of progressive muscle relaxation technique on stress, anxiety, and depression after hysterectomy. Journal of Nursing Education and Practice. 2017, 20;7(7):77.
11-Swain S, Hariharan M, Rana S, Chivukula U, Thomas M. Doctor-patient communication: impact on adherence and prognosis among patients with primary hypertension. Psychological Studies. 2015, 1;60(1):25-32.
12- Verma S, Sahni S, Vijayan VK, Talwar A. Depression in pulmonary arterial hypertension: An undertreated comorbidity. Lung India: Official Organ of Indian Chest Society. 2016;33(1):58.
13-Cobos B, Haskard-Zolnierek K, Howard K. White coat hypertension: improving the patient–health care practitioner relationship. Psychology research and behavior management. 2015; 8:133.
14-Hayward RD, Krause N. Religion and strategies for coping with racial discrimination among African Americans and Caribbean Blacks. International Journal of Stress Management. 2015, 22(1):70.
15-Band R, Bradbury K, Morton K, May C, Michie S, Mair FS, Murray E, McManus RJ, Little P, Yardley L. Intervention planning for a digital intervention for self-management of hypertension: a theory-, evidence-and person-based approach. Implementation Science. 2017, 12(1):25.
16-Lambert SD, McElduff P, Girgis A, Levesque JV, Regan TW, Turner J, Candler H, Mihalopoulos C, Shih ST, Kayser K, Chong P. A pilot, multisite, randomized controlled trial of a self-directed coping skills training intervention for couples facing prostate cancer: accrual, retention, and data collection issues. Supportive Care in Cancer. 2016, 1;24(2):711-22.
17-Lewandowski KE, Mesholam-Gateley RI, Keshavan MS. Psychosocial interventions for social dysfunction in psychosis. In Social Cognition in Psychosis 2019 Jan 1 (pp. 295-319). Academic Press.