مطالعه دموگرافیک لیشمانیوز جلدی و توزیع جغرافیایی آن در شهرستان دشت آزادگان(۱۳۹۷-۱۳۹۳)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین بیماریها، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

زمینه و هدف: تحقیقات بیماریهای گرمسیری سازمان جهانی بهداشت، لیشمانیوز جلدی را جزء بیماریهای نوپدید و کنترل نشده قرار داده است. هدف این مطالعه بررس اپیدمیولوژی این بیماری در شهرستان دشت آزادگان است.
روش بررسی: این مطالعه به روش گذشته نگر در سال های ۹۷-۱۳۹۳ در شهرستان دشت آزادگان، براساس جمع آوری اطلاعات بیماران (جنس، سن، شغل، منطقه جغرافیایی، فصل شیوع ، تعداد و محل زخم) انجام گردید و اطلاعات توسط نرم افزار SPSS نسخه ۲0 آنالیز شد.
یافته ها: تعداد مبتلایان به بیماری لیشمانیوز جلدی در دوره ۵ ساله ۱۳۲۰ نفر بود که از این تعداد ۷۲۰ بیمار مرد (۵۴/۵۴٪) و۶۰۰ نفر زن (۴6/۴۵٪) بودند. بیشترین تعداد بیماری به ترتیب در گروه سنی ۱۹-۱۰ (۷۸/۲۳٪) و ۲۹-۲۰ ( ۶۳/۲۳٪) مشاهده شد. علاوه بر این، ۷۴/۶۱٪ از بیماران را افراد شهری و مابقی روستایی بودند. اختلاف آماری معنی داری بین محل زندگی، گروه شغلی و فصل با سالک جلدی مشاهده شد. حدود ۵۴/۵۹٪ از بیماران دارای یک زخم وبیشترین عضو درگیر دست (۷۸/۲۸٪) بود. بیشترین شیوع فصلی مربوط به فصل زمستان (ماه های دی و بهمن) بوده است. در بازة زمانی مورد بررسی بیشترین بروز بیماری در شهر ابوحمیظه مشاهده شد و به طور کلی روند بروز بیماری در طی این پنج سال سیر نزولی داشته است.

نتیجه گیری: با توجه به آندمیک بودن بیماری و فعالیت طولانی فلبوتوموس پاپاتاسی در این شهرستان، آموزش افراد در معرض خطر، جهت کاهش موارد وپیشگیری از بیماری ضروری است.

کلیدواژه‌ها


1-Yaghoobi-Ershadi MR. Phlebotomine sand flies (Diptera: Psychodidae) in Iran and their role on Leishmania transmission. J Arthropod Borne Dis. 2012; 6(1):1-17.
2-Mohebali M. Visceral leishmaniasis in Iran: review of the epidemiological and clinical features. Iran J Parasitol. 2013; 8(3):348-358.
3-WHO (2019). Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/leishmaniasis
4-Dawit G, Girma Z, Simenew K. A review on biology. Epidemiology and public health significance of leishmaniasis. J Bacteriol Parasitol. 2013; 4(166): 2-7.
5-Aflatoonian MR, Sharifi I, Babaei Z, Sharifi F, Keyhani A, Salarkia E, Khosravi A, Khamesipour A, Mohebali M, Nadim A, Bamorovat M. Emerging Epidemics of Cutaneous Leishmaniasis in Iran: Operational Aspects, Management and Implemented Control Approaches. J Med Microbiol. 2019; 7(3):52-60.
6-Jahanifard E, Hanafi-Bojd AA, Nasiri H, Matinfar HR, Charrahy Z, Abai MR, Yaghoobi-Ershadi MR, Akhavan AA. Prone Regions of Zoonotic Cutaneous Leishmaniasis in Southwest of Iran: Combination of Hierarchical Decision Model (AHP) and GIS. J Arthropod Borne Dis. 2019; 13(3):310.
7-Nadim A, Amini H. The effect of antimalaria spraying on the transmission of zoonotic cutaneous leishmaniasis. Trop Geogr Med. 1970; 22(4):479-81.
8-World Health Organization. Report of the consultative meeting on cutaneus Leishmaniasis. Geneva, Switzerland: WHO Document Production Services; 2008.
9-Torgerson PR, Macpherson CNL. The socioeconomic burden of   parasitic   zoonoses:  Global   trends.  Vet Parasitol. 2011; 182(1):79-95.
10-Norouzinezhad F, Ghaffari F, Norouzinejad A, Kaveh F, Gouya MM. Cutaneous leishmaniasis in Iran: Results from an epidemiological study in urban and rural provinces. Asian Pac J Trop Biomed. 2016; 6(7):614-9.
11-Yaghoobi-Ershadi MR, Zahraei-Ramazani AR, Akhavan AA, Jalali-Zand AR, Abdoli H, Nadim A. Rodent control operations against zoonotic cutaneous leishmaniasis in rural Iran. Ann Saudi Med. 2005; 25(4):309-12.
12-Athari A, Jalallou N. A Five-Year Survey of cutaneous leishmaniasis in Iran (2001-2006). J Isfahan Medical School 2006; 24(82): 8-13.
13-Yaghoobi Ershadi MR, Jaafari R, Zahraii Ramazani AR, Mohebali M, Akhavan MA. A survey on Phlebotoums in an endemic region of cutaneous leishmaniasis in Isfahan district. J Yazd Univ Med Sci. 2001; 9(4): 42-9.
14-Khademvatan S, Salmanzadeh S, Foroutan-Rad M, Bigdeli S, Hedayati-Rad F, Saki J, Heydari-Gorji E. Spatial distribution and epidemiological features of cutaneous leishmaniasis in southwest of Iran. Alexandria Journal of Medicine. 2017; 53(1):93-8.
15-Spotin A, Rouhani S, Ghaemmaghami P, Haghighi A, Zolfaghari MR, Amirkhani A, Farahmand M, Bordbar A, Parvizi P. Different morphologies of Leishmania major amastigotes with no molecular diversity in a neglected endemic area of zoonotic cutaneous leishmaniasis in Iran. Iran Biomed J. 2015; 19(3):149.
16-Beiranvand R, Delpisheh A, Solymani S, Sayehmiri K, Weysi K, Ghalavandi S. Assessment of Tuberculosis distribution by geographical information system in Khuzestan province: a brief report. Tehran Univ Medi J. 2014; 72(6): 417-422.
17-Salname Amari.  Iran:  Statistical Center of Iran, Office of the Head, Public Relations and International Cooperation. 2018: 935 pages
18-Vazirianzadeh B, Kamalvandi M, Shamsi J, Viesbehbahani R, Amraee K, Sollary SS. Epidemiology of cutaneous leishmaniasis in west of Ahvaz district, Khuzestan Province, southwestern of Iran. J Exp Zool India. 2014; 17(1):219-22.
19-Zahirnia AH, Moradi AR, Norozi NA, Bathaii JN, Erfani HO, Moradi AB. Epidemiological survey of cutaneous Leishmaniasis in Hamadan province (2002-2007). Scien J Hamadan Univ Med Sci. 2009; 16(1):43-7. (In Persian).
20-Mohammadi J, Soltani A. Epidemiologic Profile of Cutaneous Leishmaniasis between 2010-2016 in an Endemic Area of Fars Province, South Iran. Shiraz E-Med J. 2019; 20(9):1-5.
21-Doroodgar A, Mahboubi S, Nematyan M, Sayyah M, Doroodgar M. [Epidemiology of cutaneous leishmaniasis in Kashan Provincein 2007]. J Semnan Univ Med Sci. 2009; 10(3): 177-184. (In Persian).
22-Jafarnejad A, Jamshidi F, Deghan A. Evaluation of cutaneous leishmaniasis in the city of Lamerd in 2004-2014. Medi J Mashhad Univ Medi Sci. 2017; 60(1): 376-82. (In Persian).
23-Dehghan A, Ghahramani F, Hashemi B. The epidemiology of anthroponotic cutaneous leishmaniasis (ACL) in Larestan, 2006-2008. J Jahrom Univ Medi Sci. 2010 Jun 10; 8(3): 8-11. (In Persian).
24-Jorjani O, Mirkarimi K, Charkazi A, Shahamat YD, Mehrbakhsh Z, Bagheri A. The epidemiology of cutaneous leishmaniasis in Golestan Province, Iran: A cross-sectional study of 8-years. Parasite Epidemiol Control. 2019; 5:e00099.
25-Barati H, Barati M, Lotfi MH. Epidemiological study of cutaneous leishmaniasis in Khatam, Yazd province, 2004-2013. J Paramed Sci Mil Health. 2015; 10(2): 1-5. (In Persian).
26-Hanafi-Bojd AA, YaghoobiErshadi MR, Zamani J, Barzekar A, Jafari RE, PoorAbazari G. Epidemiologic aspects of cutaneaus leishmaniasis in Hajiabad, Hormozgan, Iran (2003). Hormozgan Med J. 2006; 10(1):63-70. (In Persian).
27-Talary S, Vakili Z, Moshtaqi S. [Prevalence of cutaneous leishmaniasis in the city of Kashan, 1994-2000]. J Feiz. 2003; 26: 72-76. (In Persian).
28-Fattahi Bafghi A, Eftekhari M, Ahmadi S, Moghateli M. Epidemiological pattern of cutaneous leishmaniasis in the province of Fars, Iran (since 2010-2014). J Community Health Res. 2016; 5(4):240-8.
29-Ghatee MA, Sharifi I, Haghdoost AA, Kanannejad Z, Taabody Z, Hatam G, Abdollahipanah A. Spatial correlations of population and ecological factors with distribution of visceral leishmaniasis cases in southwestern Iran. J Vector Borne Dis. 2013; 50(3): 179-187.