سنتزمشتقات1، 4-دی هیدروپیریدین استخلاف دار با استفاده ازکاتالیزور تئوفیلین فسفریک اسید و بررسی فعالیت ضدمیکروبی این مشتقات به روش in vitro

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697 -19395، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697 -19395، تهران، ایران

3 گروه میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز، اهواز،ایران

4 گروه پژوهشی شیمی، پژوهشکده تکنولوژی تولیدجهاد دانشگاهی خوزستان، اهواز

چکیده

زمینه وهدف: در این تحقیق سنتز مشتقات جدیدی از ترکیبات 1، 4 - دی‌هیدروپیریدین‌های استخلاف‌دار بااستفاده از واکنش سه‌جزیی بین 4-آمینوکومارین، باربیتوریک اسید و آلدهیدهای آروماتیک در حضور کاتالیزور تئوفیلین- فسفریک‌اسید (TPA)، ارائه می‌گردد. جهت بررسی اثر ضدمیکروبی وضدقارچی محصولات با انجام آزمون Minimum inhibitory concentration)) MIC به روش استاندارد ماکرودایلوشن (Macrodilution) در محیط کشت تریپتیک سوی ‌براث (TSB)در رقت وآزمونMBC (Minimum Bactericidal concentration) در محیط مولرهینتون آگار، بر گونه‌های استاندارد باکتری‌های گرم مثبت Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis، دو گونه استاندارد باکتری گرم منفی Acinetobacter baumannii, Escherichia coli و روش MFC برای قارچ Candida albicans در محیط آزمایشگاهی مورد ارزیابی ومطالعه قرار گرفتند.
روش بررسی: ترکیبات 1، 4 - دی‌هیدروپیریدین‌های استخلاف‌دار با استفاده از واکنش سه‌جزیی بین 4-آمینوکومارین، باربیتوریک اسید و آلدهیدهای آروماتیک در حضور کاتالیزور اسیدی (TPA)، تهیه شد. پیشرفت روند واکنش با انجام کروماتوگرافی لایه نازکTLC (حلال اتانول، n- هگزان)، مورد بررسی قرار گرفت ومحصولات با استفاده از طیف مادون قرمز (IR)، رزونانس مغناطیسی هسته (1HNMR,13CNMR) آنالیز عنصری (CHN) و طیف جرمی شناسایی و تعیین ساختار شدند. برای بررسی اثر ضد‌میکروبی، غلظتهای مختلف از مشتقات در دی-متیل‌سولفوکسیدDMSO در دوازده رقت تهیه گردید. سوسپانسیون باکتری با دانسیته (cfu/ml 106× 1)به تمام لوله‌ها اضافه شد و فعالیت ضد باکتریایی ترکیبات پس از
20-18ساعت انکوبه شدن به دقت قرائت شد.

کلیدواژه‌ها


1-Ivanov IC, Angelova VT, Vassilev N, Tiritiris I, Iliev B. Synthesis of 4-aminocoumarin derivatives with N-substitutents containing hydroxy or amino groups. Zeitschrift für Naturforschung B. 2013 Sep 1; 68(9):1031-40.
2-Vaarla K, Kesharwani RK, Santosh K, Vedula RR, Kotamraju S, Toopurani MK. Synthesis, biological activity evaluation and molecular docking studies of novel coumarin substituted thiazolyl-3-aryl-pyrazole-4-carbaldehydes. Bioorganic & medicinal chemistry letters. 2015 Dec 15; 25(24):5797-803.
3-Siddiqui ZN, Ahmad A, Khan AU. Synthesis of 4‐Hydroxycoumarin Heteroarylhybrids as Potential Antimicrobial Agents. Archiv der Pharmazie. 2011 Jun; 344(6):394-401.
4-Thakur A, Singla R, Jaitak V. Coumarins as anticancer agents: a review on synthetic strategies, mechanism of action and SAR studies. European journal of medicinal chemistry. 2015 Aug 28;101:476-95.
5-Ko S, Sastry MN, Lin C, Yao CF. Molecular iodine-catalyzed one-pot synthesis of 4-substituted-1, 4-dihydropyridine derivatives via Hantzsch reaction. Tetrahedron Letters. 2005 Aug 22; 46(34):5771-4.
6-Sridhar R, Perumal PT. A new protocol to synthesize 1, 4-dihydropyridines by using 3, 4, 5-trifluorobenzeneboronic acid as a catalyst in ionic liquid: synthesis of novel 4-(3-carboxyl-1H-pyrazol-4-yl)-1, 4-dihydropyridines. Tetrahedron. 2005 Feb 28; 61(9):2465-70.
7-Maghsoodlou MT, Hazeri N, Lashkari M, Shahrokhabadi FN, Naghshbandi B, Kazemi-doost MS, Rashidi M, Mir F, Kangani M, Salahi S. Saccharose as a new, natural, and highly efficient catalyst for the one-pot synthesis of 4, 5-dihydropyrano [3, 2-c] chromenes, 2-amino-3-cyano-4H-chromenes, á1, 8-dioxodecahydroacridine, and 2-substituted benzimidazole derivatives. Research on Chemical Intermediates. 2015 Oct 1;41(10):6985-97.
8-Zhaleh S, Hazeri N, Faghihi MR, Maghsoodlou MT. Chitosan: a sustainable, reusable and biodegradable organocatalyst for green synthesis of 1, 4-dihydropyridine derivatives under solvent-free condition. Research on Chemical Intermediates. 2016 Dec 1; 42(12):8069-81.
9-Bodaghifard MA, Mobinikhaledi A, Asadbegi S. Bis (4‐pyridylamino) triazine‐stabilized magnetite nanoparticles: preparation, characterization and application as a retrievable catalyst for the green synthesis of 4H‐pyran, 4H‐thiopyran and 1, 4‐dihydropyridine derivatives. Applied Organometallic Chemistry. 2017 Feb; 31(2):e3557.
10-El-Moselhy TF, Sidhom PA, Esmat EA, El-Mahdy NA. Synthesis, Docking Simulation, Biological Evaluations and 3D-QSAR Study of 1, 4-Dihydropyridines as Calcium Channel Blockers. Chemical and Pharmaceutical Bulletin. 2017 Oct 1; 65(10):893-903.
11-Naeimi H, Didar, Rashid Z, Zahraie Z,  sonochemical synthesis of pyrido  [HNMP]+[HSO 4]− dipyrimidines catalyzed by[2, 3-d:6, 5 d .and their antimicrobial activity studies. The Jurnal of antibiotics. 2017 Jul; 70(7):84.
12-Naeimi H, Didar A. Efficient sonochemical green reaction of aldehyde, thiobarbituric Ultrasonics sonochemistry. 2017 Jan 1; 34:889-95.
13-Naeimi H, Lahouti S. Sonochemical one pot synthesis of novel spiroacridines catalyzed by magnetically functionalized Fe3O4nanoparticles with chitosan as a reusable effective catalyst. RSC Advances. 2017; 7(5):2555-62.
14-Saghanezhad SJ, Sayahi MH, Imanifar I, Mombeni M, Hamood SD. Caffeine-H 3 PO 4: a novel acidic catalyst for various one-pot multicomponent reactions. Research on
Chemical Intermediates. 2017 Nov 1; 43(11):6521-36.
15-Kumar PV, Shameem U, Kollu P, Kalyani RL, Pammi SV. Green synthesis of copper oxide nanoparticles using Aloe vera leaf extract and its antibacterial activity against fish bacterial pathogens. BioNanoScience. 2015 Sep 1; 5(3):135-9.
16-Betty A. Forbes, PHD, D (ABMM), F (AAM). Daniel F. Sahm, (PHD), D (ABMM), F (AAM). Alice S. Weissfeld, PHD, D(ABMM), F(AAM).Ernest A. Trevino, MT (ASCP). ICROBIOLOG MICROBIOLOG Baily & Scott 2007 DiagnosticMicrobiolo
17-Demirci S, Demirbaş N, Menteşe M, Özdemir S, Karaoğlu ŞA. Synthesis and antimicrobial activity evaluation of new norfloxacine-azole hybrids. Heterocyclic Communications. 2018 Dec 19; 24(6):317-25.
18-SALEM, Marwa Sayed; ALI, Mohamed Ahmed Mohamed. Novel pyrazolo [3, 4-b] pyridine derivatives: synthesis, characterization, antimicrobial and antiproliferative profile. Biological and Pharmaceutical Bulletin, 2016, 39.4: 473-483.
19-Patel AA, Lad HB, Pandya KR, Patel CV, Brahmbhatt DI. Synthesis of a new series of 2-(2-oxo-2H-chromen-3-yl)-5H-chromeno [4, 3-b] pyridin-5-ones by two facile methods and evaluation of their antimicrobial activity. Medicinal Chemistry Research. 2013 Oct 1;22(10):4745-54
20-Adibi H, Massah AR, Majnooni MB, Shahidi S, Afshar M, Abiri R, Naghash HJ. Synthesis, characterization, and antimicrobial evaluation of sulfonamides containing n-acyl moieties catalyzed by bismuth (III) salts under both solvent and solvent-free conditions. Synthetic Communications®. 2010 Aug 16; 40(18):2753-66.
21-Satasia SP, Kalaria PN, Raval DK. Catalytic regioselective synthesis of pyrazole based pyrido [2, 3-d] pyrimidine-diones and their biological evaluation. Organic & biomolecular chemistry. 2014; 12(11):1751-8.