بررسی میزان بیان HER2 در کارسینوم کولورکتال در بیماران تحت کولکتومی بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز در سال های 1396 و 1397

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آسیب شناسی- دانشکده پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور- اهواز- ایران

2 پاتولوژی استادیار اهواز بیمارستان امام خمینی بخش پاتولوژی

چکیده

هدف: این مطالعه به منظور بررسی میزان بیان پروتئین HER2 در بیماران مبتلا به کارسینوم کولورکتال با هدف درک بهتر از پاتوفیزیولوژی و رفتار فاکتورهای ژنومی در این بیماری انجام شد
مواد و روش ها: در این مطالعه ی توصیفی مقطعی بلوک های پارافینی نمونه بافتی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی امام خمینی (ره) با تشخیص پاتولوژی سرطان کلورکتال ارزیابی شدند. اطلاعات بالینی و دموگرافیک بیماران از پرونده ی بیمارستانی استخراج شد. جهت رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی از آنتی بادی منوکلونال Anti Her-2 استفاده شد.
یافته ها:
در این مطالعه تعداد 31 بیمار مبتلا به سرطان کلورکتال (با میانگین سنی 65.1 (در رنج 33 تا 89) ))مورد ارزیابی قرار گرفتند. اغلب تومور ها دارای درجه ی G2 (54.8%) بودند. همچنین مرحله ی تومور در بیش از نیمی از موارد Pt3 بود. عدم درگیری لنف نود در 71 درصد موارد دیده شد. وسعت رنگ پذیری Her2 در بیماران برابر با 30.65%( در رنج 2 تا 85 درصد) بود. بیش از یک چهارم بیماران منفیبوده و تنها 6.5% بیماران واکنش مثبت قوی داشته داشتند. بیان ایمنوهیستوشیمیایی مارکر Her2 با دیگر خصوصیات مورد بررسی تومور کلورکتال شامل درجه ی بیماری، مرحله ی بیماری و وضعیت متاستاز به لنف نود ها ارتباط معنی داری نداشت.
نتیجه گیری :
به طور کلی یافته های این مطالعه نشان می دهد که بیش از 70% بیماران مبتلا به کلورکتال بیان Her2 را نشان می دهند. با این حال یافته های ما هیچ ارتباطی بین مارکر Her2 و دیگر متغیر های پاتولوژیک تومور نشان ندادند.

کلیدواژه‌ها


 
1-McCormick D, Kibbe PJ, Morgan SW. Colon cancer: prevention, diagnosis, treatment. Gastroenterol Nurs 2002; 25(5): 204-11.
2-Gayet J, Zhou XP, Duval A, Rolland S, Hoang JM, Cottu P, et al. Extensive characterization of genetic alterations in a series of human colorectal cancer cell lines. Oncogene 2001; 20(36): 5025-32.
3-Kinzler KW, Nilbert MC, Su LK, Vogelstein B, Bryan TM, Levy DB, et al. Identification of FAP locus genes from chromosome 5q21. Science 1991; 253(5020): 661-5.
4-Nishisho I, Nakamura Y, Miyoshi Y, Miki Y, Ando H, Horii A, et al. Mutations of chromosome 5q21 genes in FAP and colorectal cancer patients. Science 1991; 253(5020): 665-9.
5-Gutierrez C, Schiff R . HER2: biology, detection, and clinical implications. Arch Pathol Lab Med 2011;135:55–62.
6-Arteaga CL, Engelman JA . ERBB receptors: from oncogene discovery to basic science to mechanism-based cancer therapeutics. Cancer Cell 2014;25:282–303.
7-Slamon DJ, Leyland-Jones B, Shak S et al. Use of chemotherapy plus a monoclonal antibody against HER2 for metastatic breast cancer that overexpresses HER2. N Engl J Med 2001;344:783–792.
8-Bang YJ, Van Cutsem E, Feyereislova A et al. Trastuzumab in combination with chemotherapy versus chemotherapy alone for treatment of HER2-positive advanced gastric or gastro-oesophageal junction cancer (ToGA): a phase 3, open-label, randomised controlled trial. Lancet 2010;376:687–697.
9-Network CGA. Comprehensive molecular characterization of human colon and rectal cancer. Nature 2012;487:330–337.
10-Song Z, Deng Y, Zhuang K et al. Immunohistochemical results of HER2/neu protein expression assessed by rabbit monoclonal antibodies SP3 and 4B5 in colorectal carcinomas. Int J Clin Exp Pathol 2014;7:4454–4460.
11-Andre T, Boni C, Navarro M, Tabernero J, Hickish T, et al. (2009) Improved overall survival with oxaliplatin, fluorouracil, and leucovorin as adjuvant treatment in stage II or III colon cancer in the MOSAIC trial. J Clin Oncol 27: 3109–3116.
12-Lech G, Slotwinski R, Krasnodebski IW (2014) The role of tumor markers and biomarkers in colorectal cancer. Neoplasma 61: 1–8.
13-Budinska E, Popovici V, Tejpar S, D'Ario G, Lapique N, et al. (2013) Gene expression patterns unveil a new level of molecular heterogeneity in colorectal cancer. J Pathol 231: 63–76.
14-Prins MJ, Ruurda JP, van Diest PJ, van Hillegersberg R, Ten Kate FJ (2013) The significance of the HER-2 status in esophageal adenocarcinoma for survival: an immunohistochemical and an in situ hybridization study. Ann Oncol 24: 1290–1297.
15-Cunningham D, Humblet Y, Siena S, Khayat D, Bleiberg H, et al. (2004) Cetuximab monotherapy and cetuximab plus irinotecan in irinotecan-refractory metastatic colorectal cancer. N Engl J Med 351: 337–345.
16-Karapetis CS, Khambata-Ford S, Jonker DJ, O'Callaghan CJ, Tu D, et al. (2008) K-ras mutations and benefit from cetuximab in advanced colorectal cancer. N Engl J Med 359: 1757–1765.
17-Van Cutsem E, Kohne CH, Lang I, Folprecht G, Nowacki MP, et al. (2011) Cetuximab plus irinotecan, fluorouracil, and leucovorin as first-line treatment for metastatic colorectal cancer: updated analysis of overall survival according to tumor KRAS and BRAF mutation status. J Clin Oncol 29: 2011–2019.
18-Penault-Llorca F, Bilous M, Dowsett M, Hanna W, Osamura RY, Ruschoff J, et al. Emerging technologies for assessing HER2 amplification. Am J Clin Pathol. 2009; 132(4) : 539 -48
19-Kavanagh DO, Chambers G, O'Grady L, Barry KM, Waldron RP, Bennani F, et al. Is overexpression of HER-2 a predictor of prognosis in colorectal cancer? BMC Cancer. 2009; 9 : 1
20-Wu QB, Sun GP. Expression of COX-2 and HER-2 in colorectal cancer and their correlation. World J Gastroenterol. 2015; 21(20) : 6206 -14 
21-Seo AN, Kwak Y, Kim DW, Kang SB, Choe G, Kim WH, et al. HER2 status in colorectal cancer: its clinical significance and the relationship between HER2 gene amplification and expression. PLoS One. 2014; 9(5)
22-Ramieri MT, Murari R, Botti C, Pica E, Zotti G, Alo PL. Detection of HER2 amplification using the SISH technique in breast, colon, prostate, lung and ovarian carcinoma. Anticancer Res. 2010; 30(4) : 1287 -92
23-Wang XY, Zheng ZX, Sun Y, Bai YH, Shi YF, Zhou LX, Yao YF, Wu AW, Cao DF. Significance of HER2 protein expression and HER2 gene amplification in colorectal adenocarcinomas. World journal of gastrointestinal oncology. 2019 Apr 15;11(4):335.
24-Wei Q, Zhang Y, Gao J, Li J, Li J, Li Y, Zhou J, Lu M, Gong J, Zhang X, Shen L. Clinicopathological characteristics of HER2-positive metastatic colorectal cancer and detection of HER2 in plasma circulating tumor DNA. Clinical colorectal cancer. 2019 May 13.
25-Stahler A, Heinemann V, Neumann J, Crispin A, Schalhorn A, Stintzing S, Giessen-Jung C, Fischer von Weikersthal L, Vehling-Kaiser U, Stauch M, Quietzsch D. Prevalence and influence on outcome of HER2/neu, HER3 and NRG1 expression in patients with metastatic colorectal cancer. Anti-cancer drugs. 2017 Aug 1;28(7):717-22.
26-Kwon MJ, Soh JS, Lim SW, Kang HS, Lim H. HER2 as a limited predictor of the therapeutic response to neoadjuvant therapy in locally advanced rectal cancer. Pathology-Research and Practice. 2019 May 1;215(5):910-7.