بررسی اپیدمیولوژیک خونریزی گوارشی در بیماران بستری در بیمارستان امام اهواز در سال 98-97

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه داخلی،دانشکده پزشکی،دانشگاه جندی شاپور اهواز،ایران

2 دانشیار گروه گوارش.گروه گوارش بالغین، دانشکده پزشکی، دانشگاه جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 استادیار گروه داخلی، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 استادیار گروه داخلی.گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

5 استادیار گروه آمار، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

6 دستیار تخصصی بیماری های داخلی.گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

چکیده:
زمینه و هدف:
خونریزی دستگاه گوارش یک علت شایع بستری اورژانسی در بیمارستان می باشد.هدف این مطالعه بررسی انواع زخم های گوارشی و میزان فراوانی آن در جمعیت بستری در بیمارستان امام اهواز در سال های 97 تا 98 می باشد.
روش بررسی:
شرکت کنندگان مطالعه به صورت تصادفی در مطالعه قرار گرفتند.بعد از انجام آندوسکوپی اولیه اطلاعات آزمایشگاهی و اندوسکوپیک بیماران ثبت شد.
اطلاعات در SPSSنسخه 20 آنالیز شد.
یافته ها:
از 375 بیمار شرکت کننده در مطالعه، 76.5% مرد و 23.5% زن بودند. در بین بیماران 51 نفر سابقه مصرف دارویی نداشتند.در بین 324 بیمار دیگر، 170 بیمار سابقه مصرف آسپرین و 82 بیمار سابقه مصرف داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی را داشتند که بیشترین داروی مصرفی در بین بیماران بوده است.
flat pigmented بیشترین زخم در یافته آندوسکوپی بیماران مورد مطالعه بود(46.4%).سایر زخم ها شامل:24% visible vessle،17% oozing ulcer ،8% adherent clot ،8% واریس مری .
نتیجه گیری:
با توجه به شیوع بیشتر زخم flat pigmented در بین بیماران،توجه به نوع درمان و نیاز به بستری یا عدم بستری بیماران جهت کاهش تعدد بستری بیماران در بیمارستان مد نظر می باشد.همچنین توصیه به بیماران جهت عدم مصرف داروهای خودسرانه با توجه به ارتباط بین مصرف داروها با خونریزی گوارشی مورد هدف بوده است.

کلیدواژه‌ها


1-Blatchford O, Davidson LA, Murray WR, Blatchford M, Pell J. Acute upper gastrointestinal haemorrhage in west of Scotland: case ascertainment study. BMJ (Clinical research ed). 1997 Aug 30;315(7107):510-4. PubMed PMID: 9329304. Pubmed Central PMCID: PMC2127364. Epub 1997/08/30. eng.
2-Rockall TA, Logan RF, Devlin HB, Northfield TC. Incidence of and mortality from acute upper gastrointestinal haemorrhage in the United Kingdom. Steering Committee and members of the National Audit of Acute Upper Gastrointestinal Haemorrhage. BMJ (Clinical research ed). 1995 Jul 22;311(6999):222-6. PubMed PMID: 7627034. Pubmed Central PMCID: PMC2550278. Epub 1995/07/22. eng.
3-Bennett C, Klingenberg SL, Langholz E, Gluud LL. Tranexamic acid for upper gastrointestinal bleeding. The Cochrane database of systematic reviews. 2014 Nov 21(11):CD006640. PubMed PMID: 25414987. Pubmed Central PMCID: PMC6599825. Epub 2014/11/22. eng.
4-Patchett SE, O'Donoghue DP. Pharmacological manipulation of gastric juice: thrombelastographic assessment and implications for treatment of gastrointestinal haemorrhage. Gut. 1995 Mar;36(3):358-62. PubMed PMID: 7535282. Pubmed Central PMCID: PMC1382445. Epub 1995/03/01. eng.
5-Rafeey M, Shoaran M, Ghergherechi R. Topical tranexamic acid as a novel treatment for bleeding peptic ulcer: A randomised controlled trial. African journal of paediatric surgery : AJPS. 2016 Jan-Mar;13(1):9-13. PubMed PMID: 27251517. Pubmed Central PMCID: PMC4955451. Epub 2016/06/03. eng.
6-Chang MA, Savides TJ. Endoscopic Management of Nonvariceal, Nonulcer Upper Gastrointestinal Bleeding. Gastrointestinal endoscopy clinics of North America. 2018 Jul;28(3):291-306. PubMed PMID: 29933776. Epub 2018/06/24. eng.
7-Laine L, McQuaid KR. Endoscopic therapy for bleeding ulcers: an evidence-based approach based on meta-analyses of randomized controlled trials. Clinical gastroenterology and hepatology : the official clinical practice journal of the American Gastroenterological Association. 2009 Jan;7(1):33-47; quiz 1-2. PubMed PMID: 18986845. Epub 2008/11/07. eng.
8-Lanas A, Aabakken L, Fonseca J, Mungan ZA, Papatheodoridis GV, Piessevaux H, et al. Clinical predictors of poor outcomes among patients with nonvariceal upper gastrointestinal bleeding in Europe. Alimentary pharmacology & therapeutics. 2011 Jun;33(11):1225-33. PubMed PMID: 21480935. Epub 2011/04/13. eng.
9-Leontiadis GI, Sharma VK, Howden CW. Proton pump inhibitor therapy for peptic ulcer bleeding: Cochrane collaboration meta-analysis of randomized controlled trials. Mayo Clinic proceedings. 2007 Mar;82(3):286-96. PubMed PMID: 17352364. Epub 2007/03/14. eng.
10-Barkun A, Sabbah S, Enns R, Armstrong D, Gregor J, Fedorak RN, et al. The Canadian Registry on Nonvariceal Upper Gastrointestinal Bleeding and Endoscopy (RUGBE): Endoscopic hemostasis and proton pump inhibition are associated with improved outcomes in a real-life setting. The American journal of gastroenterology. 2004 Jul;99(7):1238-46. PubMed PMID: 15233660. Epub 2004/07/06. eng.
11-Laine L, Jensen DM. Management of patients with ulcer bleeding. The American journal of gastroenterology. 2012 Mar;107(3):345-60; quiz 61. PubMed PMID: 22310222. Epub 2012/02/09. eng.
12-Rockall TA, Logan RF, Devlin HB, Northfield TC. Influencing the practice and outcome in acute upper gastrointestinal haemorrhage. Steering Committee of the National Audit of Acute Upper Gastrointestinal Haemorrhage. Gut. 1997 Nov;41(5):606-11. PubMed PMID: 9414965. Pubmed Central PMCID: PMC1891577. Epub 1998/01/01. eng.
13-Hawkey GM, Cole AT, McIntyre AS, Long RG, Hawkey CJ. Drug treatments in upper gastrointestinal bleeding: value of endoscopic findings as surrogate end points. Gut. 2001 Sep;49(3):372-9. PubMed PMID: 11511559. Pubmed Central PMCID: PMC1728427. Epub 2001/08/21. eng.
14-Tavakoli N, Mokhtare M, Agah S, Azizi A, Masoodi M, Amiri H, et al. Comparison of the efficacy of intravenous tranexamic acid with and without topical administration versus placebo in urgent endoscopy rate for acute gastrointestinal bleeding: A double-blind randomized controlled trial. United European gastroenterology journal. 2018 Feb;6(1):46-54. PubMed PMID: 29435313. Pubmed Central PMCID: PMC5802678. Epub 2018/02/13. eng.