ارزش تشخیصی تستهای غیرتهاجمی در شناسایی فیبروز کبد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی گوارش، دانشکده پزشکی، دانشگاه جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 گروه مدارک پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: بیوپسی کبد استاندارد طلایی برای تعیین درجه فیبروز کبد است. سیستم­های امتیازدهی مانندBARD و BAAT در شناسایی فیبروز کبد مورد مطالعه بوده است. هدف از این مطالعه تعیین ارزش تشخیصی سیستم امتیازدهی BARD و BAAT در شناسایی فیبروز کبد می باشد.
روش بررسی: در یک مطالعه توصیفی مقطعی گروه مورد مطالعه از میان بیمارانی که سرطان پستان داشتند انتخاب شد. افرادی که بیماری­های مزمن کبدی داشتند از مطالعه خارج شدند. در این مطالعه 60 بیمار زن مبتلا به کانسر پستان تحت الاستوگرافی  کبد قرار گرفتند و نتایج الاستوگرافی با BARD و BAAT مقایسه شد.
یافته­ها: اطلاعات بالینی بین بیماران با درجه سفتی کبد F0-F2با F3-F4 در ترانزینت الاستوگرافی مقایسه شد. BARD=3-4 با درجه سفتی کبد F3-4 در ترانزینت الاستوگرافی با حساسیت 84.6% ، اختصاصیت 72.3%، ارزش اخباری مثبت 45.8%، ارزش اخباری منفی. 94.4%، دقت 75% ریسک (odds Ratio) (95% CI: 2.8-73.9) 14.38 همراه بود.
BAAT=3-4 با درجه سفتی کبد F3-4 در ترانزینت الاستوگرافی با حساسیت 91.5% ، اختصاصیت 93.6%، ارزش اخباری مثبت 72.7%، ارزش اخباری منفی 89.8% و دقت 86.66% ، و ریسک (odds ratio)(95% CI:4.56-118) 23.46  همراه بود.
نتیجه­گیری: در این مطالعه ارتباط معنی­داری بین BAAT و BARD با الاستوگرافی کبد دیده شد و در مواردی که الاستوگرافی یا بیوپسی کبد در دسترس نیست یا بیمار تمایل به انجام آنها ندارد استفاده از BAAT و BARD برای تعیین شدت فیبروز کبد قابل استفاده می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


1-Torres DM, Harrison SA. Diagnosis and therapy of nonalcoholic steatohepatitis. Gastroenterology 2008 May; 134(6): 1682-98.
2-Wong VWS, Vergniol J, Wong GLH, Foucher J, Chan HLY, Le Bail B, "et al". Diagnosis of fibrosis and cirrhosis using liver stiffness measurement in nonalcoholic fatty liver disease. Hepatology 2010 Feb; 51(2): 454-62.
3-Angulo P. Nonalcoholic fatty liver disease. New England Journal of Medicine. 2002 Apr; 346(16): 1221-31.
4-de Alwis NMW, Day CP. Non-alcoholic fatty liver disease: the mist gradually clears. Journal of hepatology 2008; 48(Sup 1): S104-S12.
5-Kotronen A, Yki-Järvinen H. Fatty liver a novel component of the metabolic syndrome. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology 2008; 28(1): 27-38.
6-Marchesini G, Moscatiello S, Di Domizio S, Forlani G. Obesity-associated liver disease. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2008; 93(11 Sup 1): s74-s80.
7-Targher G, Marra F, Marchesini G. Increased risk of cardiovascular disease in non-alcoholic fatty liver disease: causal effect or epiphenomenon? Diabetologia 2008 Nov; 51(11): 1947-53.
8-Ong JP, Younossi ZM. Approach to the diagnosis and treatment of nonalcoholic fatty liver disease. Clinics in liver disease 2005 Nov; 9(4): 617-34.
9-Osono Y, Nakajima K, Hata Y. Hypertriglyceridemia and fatty liver: clinical diagnosis of fatty liver and lipoprotein profiles in hypertriglyceridemic patients with fatty liver. Journal of atherosclerosis and thrombosis 1995; 2(3 Sup 1): S47-52.
10-Targher G. Nonalcoholic Fatty Liver Disease and Atherosclerosis. Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology 2005; 25(7): e117-e8.
11-Wasmuth J, Mauss S, Berg T, Rockstroh J, Sarrazin C, Wedemeyer H. Hepatology, a clinical textbook. Portland: Flying; 2010.
12-Feldman M. Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and liver disease: pathophysiology, diagnosis, management.9th ed. USA: Elsevior; 2010.Vol.1 P.956.
13-Loomba R. Should We Routinely Do Liver Biopsy in NAFLD Patients? aga perspectives. 2012 Jul; 8(3): 20.
14-Harrison SA, Oliver D, Arnold HL, Gogia S, Neuschwander-Tetri BA. Development and validation of a simple NAFLD clinical scoring system for identifying patients without advanced disease. Gut 2008 Oct; 57(10): 1441-7.
15-Ratziu V, Massard J, Charlotte F, Messous D, Imbert-Bismut F, Bonyhay L, "et al". Diagnostic value of biochemical markers (FibroTest-FibroSURE) for the prediction of liver fibrosis in patients with non-alcoholic fatty liver disease. BMC gastroenterology 2006 Feb; 6(1): 1-13.
16-Yilmaz Y, Yonal O, Kurt R, Bayrak M, Aktas B, Ozdogan O. Noninvasive assessment of liver fibrosis with the aspartate transaminase to platelet ratio index (APRI): Usefulness in patients with chronic liver disease: APRI in chronic liver disease. Hepatitis monthly 2011 Feb; 11(2): 103-6.
17-Loaeza-del-Castillo A, Paz-Pineda F, Oviedo-Cardenas E, Sanchez-Avila F, Vargas-Vorackova F. AST to platelet ratio index (APRI) for the noninvasive evaluation of liver fibrosis. Ann Hepatol 2008 Oct-Dec; 7(4): 350-7.
18-Schwenzer NF, Springer F, Schraml C, Stefan N, Machann J, Schick F. Non-invasive assessment and quantification of liver steatosis by ultrasound, computed tomography and magnetic resonance. Journal of hepatology  2009 Jun; 51(3): 433-45.
19-Talei A, Sadeghi-Hassanabadi A, Salabian J. A Preliminary Report on Breast Cancer Screening Program in Shiraz Southern Iran. Iran J Med Sc 1997; 22: 146-48.
20-Malekzadeh R, Poustchi H. Fibroscan for assessing liver fibrosis: An acceptable alternative for liver biopsy. Hepat Mon 2011 Mar; 11(3): 157-58.
21-Abenavoli L, Beaugrand M. Transient elastography in non-alcoholic fatty liver disease. Ann Hepatol 2012 Mar-Apr; 11(2): 172-8.
22-Talwalkar JA, Kurtz DM, Schoenleber SJ, West CP, Montori VM. Ultrasound-based transient elastography for the detection of hepatic fibrosis: systematic review and meta-analysis. Clinical gastroenterology and hepatology 2007 Oct; 5(10): 1214-20.
23-Longo DL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Jameson JL, Loscalzo J. Harrison's Prinicples of Internal Medicine. 18th ed. Newyork: McGraw Hill; 2012. Vol 2 P.
24-Raszeja-Wyszomirska J, Szymanik B, Ławniczak M, Kajor M, Chwist A, Milkiewicz P, "et al". Validation of the BARD scoring system in Polish patients with nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD). BMC gastroenterology  2010; 10(1): 67.