بررسی یافته‌های بالینی و میزان ایمنوگلوبولین IgE در گروهی از بیماران مبتلا به آسم دارای قومیت عرب و بختیاری مقیم استان خوزستان

Document Type : Original Article

Authors

1 Faculty of Medicine, Cell and Molecular Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences Ahvaz, Iran.

2 Faculty of Medicine, Cell and Molecular Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences Ahvaz, Iran

3 Emam Khomeini Hospital, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. Ahvaz, Ahvaz, Iran.

Abstract

زمینه و هدف: آسم بیماری مزمن تنفسی است که با انسداد برگشت پذیر راههای هوایی همراه است. هدف از این مطالعه، تعیین ارتباط یافته­های بالینی با شدت آسم در بیماران آسمی دارای قومیت عرب و بختیاری و تعیین غلظت IgE توتال می­باشد.
روش بررسی: 200 بیمار آسمی دارای قومیت عرب یا بختیاری مقیم خوزستان مراجعه­کننده به کلینیک فوق تخصصی ریه در سال 1392در شهر اهواز مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات بیماران از طریق پرسش­نامه جمع­آوری شد و اسپیرومتری انجام گردید و سرم بیماران از نظر میزان IgE توتال به روش الیزا مورد آزمایش قرار گرفت. کلیۀ تحلیل­ها با نرم­افزار آماری SPSS صورت پذیرفت.
یافته­ها: در این مطالعۀ توصیفی- تحلیلی، قومیت عرب 16 درصد آسم شدید، 13 درصد آسم متوسط، 5/15درصدآسم خفیف و 5/10 درصد آسم کنترل شده داشتند. قومیت بختیاری 5/9 درصد آسم شدید، 7 درصد آسم متوسط، 14 درصد آسم خفیف و 5/14 درصد آسم کنترل­شده داشتند.در مجموع، 33 درصد سابقۀ مصرف سیگار توسط خود یا اعضای خانواده و 5/69 درصد، BMI بیشتر از 25 داشتند. براساس سنجش میزانIgE سرم بیماران 1/60 درصد دارای آسم آتوپیک و 9/39 درصد غیر آتوپیک بودند و 5/39 درصد سابقۀ فامیلی آسم داشتند.
نتیجه­گیری: شدت آسم با قومیت و میزان BMI تفاوت معناداری داشت (مقدار P به­ترتیب 012/0 و 009/0 بود)، اما بین میزان IgE و سن و جنس بیماران و دخانیات با شدت آسم تفاوت معناداری مشاهده نگردید(میزان P به­ترتیب  58/0، 15/0، 27/0 و 17/0 بود).

Keywords


 
1-Lee YH, Choi SJ, Ji JD, Song GG. The CTLA-4 +49 A/G and 2318 C/T polymorphisms and susceptibility to asthma: a meta-analysis. Mol Biol Rep 2012Jun; 39: 8525-32.
2-Heidarnia MA, Entezari  M,  Moein M, Mehrabi Y, Pourpak Z. Prevalence of asthma symptoms in the meta-analysis by country. Res Med 2007; 31(3): 217-25.
3-Salo PM, Arbes SJ Jr, Crockett PW, Thorne PS, Cohn RD, Zeldin DC. Exposure to multiple indoor allergens in US homes and its relationship to asthma. J Allergy Clin Immunol 2008Mar; 21(3): 678-84.
4-Schwartz DA. Gene-environment interactions and airway disease in children. Pediatrics 2009Mar; 123(Supll 3): 151-159.
5-SAHEBI L, SadeghiShhabestary M. The prevalence of asthma, allergic rhinitis, and eczema amongmiddle school students in Tabriz (northwestern Iran). Turk J Med Sci 2011; 41(5): 927-38.
6-Shakurnia AH, Assarezadegan MA, Afra M, Latifi M. Prevalence of asthma among schoolchildren in Ahvaz, Islamic Republic of Iran. East Mediterr Health J 2010; 16: 651-6.
7-Aaron SD, Vandemheen KL, Boulet LP, McIvor RA, Fitzgerald JM, Hernandez P,"et al". Overdiagnosis of asthma in obese and nonobese adults. CMAJ 2008Nov; 179(11): 1121-31.
8-Kajbaf TZ, Asar S, Alipoor MR.Relationship between obesity and asthmasymptoms among children in Ahvaz,Iran:a cross sectional study. Ital J Pediatr 2011Jan; 37(1(.

9-Begum J A, Islam MI, Hoque SKA, Islam MT, Hossain MZ, Matin A. Relationship between Ig-E Levels and   Lung Function Tests in Children with Asthma. J Dhaka Med Coll 2010; 19(1): 3-6.

10-Afsharsistani E. Khouzestan & its oldest culture.Tehran. Publishing Organization of Culture and Islamic Guidance. 1373.
11-Pourkazem K. Lor, Bakhtiari and their relations with the Arabs of Khuzestan. Tehran: Publication of the Sun; 1378.
12-Pourkazem,K. Reviewing on knowing the Arab Khouzestan nation. Tehran.  Ayat Cultural Institute. jeld 3. 1372.
13-Delgado J, Barranco P, Quirce S. Obesity and Asthma.J InvestigAllergolClinImmunol 2008; 18(6):  420-5.
14-Boudreaux ED, Emond SD, Clark S, Camargo CA Jr. Race/Ethnicity and Asthma Among Children Presenting to the Emergency Department: Differences in Disease Severity and Management. Pediatrics 2003May; 111(5):  e615-21.