مقایسة دقت تشخیصی تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعة مخروطی (Cone Beam Computed Tomography(CBCT)) و رادیوگرافی پری‌اپیکال در ضایعات تحلیل داخلی ریشه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکدۀ دندان‌پزشکی، گروه رادیولوژی دهان وفک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپوراهواز، ایران

2 دانشکدۀ دندان‌پزشکی، گروه رادیولوژی دهان وفک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپوراهواز، ایران.

3 دانشکدۀ دندان‌پزشکی، گروه درمان ریشه، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

4 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکدۀ دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

5 استادیار گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت.دانشگاه شهید بهشتی، واحد بین-الملل.

چکیده

زمینه و هدف: تحلیل داخلی ریشه در مراحل اولیه ممکن است که نمای رادیوگرافی نداشته باشد. معمولاً برای ارزیابی این ضایعه از رادیوگرافی­های پری­اپیکال داخل دهانی استفاده می­شود که یکی از مشکلات بزرگ آن کسب اطلاعات تشخیصی محدود می­باشد. با توجه به محدودیت­های تکنیک­های داخل دهانی در کشف زودرس ضایعات تحلیل داخلی ریشه، در این مطالعه دقت توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی (CBCT) که روشی جدید در ارزیابی فک و صورت است، در مقایسه با رادیوگرافی پری­اپیکال  در تشخیص این ضایعات مورد ارزیابی قرار گرفت.
روش بررسی: 60 دندان پرمولر تک ریشه­ای به­صورت مزیودیستال برش داده شد و با فرز روند در 30 دندان در نواحی کرونال و اپیکال (به­صورت تصادفی) تحلیل داخلی ایجاد شد و 30 دندان باقیمانده به عنوان گروه کنترل منظور شد. دندان­ها در آکریل خودپخت مانت شدند. از هر دندان رادیوگرافی پری­اپیکال و CBCT گرفته شد. دو متخصص رادیولوژی فک و صورت وجود یا عدم وجود تحلیل در تصاویر پری­اپیکال و CBCT از هر دندان را مورد بررسی قرار دادند.
یافته­ها: CBCT در تمام موارد توافق کامل با واقعیت دارد، اما رادیوگرافی پری­اپیکال در برخی موارد خصوصاً در ضایعات 3/1 اپیکال ریشه توافق متوسطی با واقعیت داشته و نتایج آن تفاوت معناداری با واقعیت دارد.
نتیجه­گیری: با توجه به نتایج مطالعة حاضر به نظر می­رسد که خصوصاً در نواحی اپیکال، CBCT نسبت به رادیوگرافی پری­اپیکال دقت تشخیصی بالاتری در کشف ضایعات تحلیل داخلی ریشه دارا می­باشد.

کلیدواژه‌ها


1-Hargreaves KM, Cohen S, eds. Cohen's Pathways of the Pulp.10th ed. St. Louis: Mosby Elsevier; 2011. p.643-4.                                                                          
2-White SC, Pharoah MJ, eds. Oral radiology: principles and interpretation.6th  ed. St. Louis: Mosby Elsevier; 2009. p.363.
3-Kamburoğlu K, Kursun S. A comparison of the diagnostic accuracy of CBCT images of different voxel resolutions used to detect simulated small internal resorption cavities. Int Endo J 2010;43(9):798-807.
4.Ingle JI, Bakland LK, Baumgartner JC. Ingle's Endodontics. 6th ed. Hamilton: BC Decker; 2008 . p. 1352.
5-Bushong SC. Radiologic Science for technologists: physics, biology, and protection. 9th  ed. Canada:St. louis: Mosby Elsevier; 2008. P.273-93.
6-Lazar RH, Younis RT, Parvey LS. Comparision of plain radiographs , cronal CT  and  interoperative finding  in childrin with  chronic sinusitis. Otolaryngol Head Neck Surg. 1992 Jul;107(1):29-34.
7-Eggers G, Klein J, Welzel T, Mühling J. Geometric accuracy of digital volume tomography and conventional computed tomography. Br J Oral Maxillofac Surg  2008;46(8):639-44.
8-Falk A, Gielen S, Hauser L. CT data acquisition as a basic for modern diagnosis and therapy in Maxillofacial surgery. Int J oral Maxillofac  Surg 1995;24(1 Pt2):69-75.
9-Sukovic P. Cone beam computed tomography in craniofacial imaging. Orthod Craniofac Res 2003;6(suppl1):31-6.
10-Endo M, Tsunoo T, Nakamori N, Yoshida K. Effect of  scattered radiation on image noise is cone beam CT. Med Phys 2001;28(4):469-74.
11-Estrela C, Bueno MR, De Alencar AH, Mattar R, Valladares Neto J, Azevedo BC, et al. Method to evaluate inflammatory root resorption by using cone beam computed tomography. J Endod 2009;35(11):1491-7.
12-Patel S, Dawood A, Wilson R, Horner K, Mannocci F. The detection and management of root resorption lesions using intraoral radiography and cone beam computed tomography - an in vivo investigation. Int Endo J 2009;42(9):831-8.
13-Kamburoğlu K, Barenboim SF, Kaffe I. Comparison of conventional film with different digital and digitally filtered images in the detection of simulated internal resorption cavities--an ex vivo in human cadaver jaws. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2008;105(6):790-7.