دوره و شماره: دوره 21، شماره 6 - شماره پیاپی 141، بهمن و اسفند 1401 
مروری بر عوارض شناختی ناشی از دیابت نوع 1: مروری روایتی

10.22118/jsmj.2022.350899.2884

اکبر قلاوند؛ مهسا آزادی؛ زهرا محمدپور؛ ناهید قلاوند؛ مهرانگیز قلاوند؛ ماریا قلاوند؛ سحر امیری