بررسی اثربخشی آموزش مدیریت اضطراب خانواده به مادران کودکان مضطرب 4 تا 6 سالة مهدکودک‌های شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی. گروه روانشناسی، دانشکدة علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

2 کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی.گروه روانشناسی، دانشکدة علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: اضطراب یکی از شایع­ترین اختلال روانپزشکی دوران کودکی است. انواع اختلالات اضطرابی می­تواند نقش مهمی در ارتباط بین کودکان مبتلا و والدین بگذارد. مطالعة کنونی در جهت بررسی اثربخشی آموزش مدیریت خانواده در کاهش مشکلات اضطرابی کودکان 4 تا 6 سالة مهد کودک­های شهر اهواز بود.
روش بررسی: مطالعة حاضر یک پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون پیگیری با گروه شاهد است. جامعة آماری این پِژوهش شامل مادران کودکان 4 تا 6 سالة مهد کودک­های خصوصی شهر اهواز بود که به روش تصادفی مرحله­ای انتخاب شدند و به ابزارهای تحقیق شامل مقیاس کودکان پیش­دبستانی اسپنس (فرم گزارش والد) و مصاحبة ساختار یافتة روانپزشکی پاسخ دادند. 50 نفر از مادرانی که نمرة اضطراب کودکشان یک انحراف معیار بالاتر از میانگین بود، به­طور  تصادفی انتخاب و سپس به دو گروه آزمایش و شاهد تقسیم شدند. گروه آزمایش طبق برنامة درمانی آموزش مدیریت اضطراب در 12 جلسة 120دقیقه­ایشرکت کردند.
یافته­ها: یافته­ها نشان می­دهند که مداخلة آزمایشی در کاهش انواع اختلالات اضطرابی کودکان مضطرب پیش دبستانی موثر بوده و پی­گیری یک ماهه در گروه آزمایش نشان می­دهد که مداخلة درمانی می­تواند اثر مداخله ای خود را در طول زمان نیز حفظ کند.
 نتیجه­گیری: روش آموزش مدیریت اضطراب خانواده روشی فرهنگ نابسته برای کاهش اضطراب کودکان در سنین پیش­دبستانی و حل تعارضات بین والد و کودک می باشد.

کلیدواژه‌ها


1-Kessler RC, Berglund P, Demler O, Jin R, Merikangas KR, Walters EE. Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry 2005;62(6):593-602.
2-Barret P, Farrel L. Behavioral Family Intervention for Childhood Anxiety. In: Briesmeister JM, Schaefer CE, eds. Handbook of Parent Training: Helping Parents Prevent and Solve Problem Behaviors. 3rd ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons; 2007. P. 156-63.
3-Sadock BJ, Sadock VA. Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences and Clinical Psychiatry. 10th ed. Philadelphia: Wolter Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins; 2007.                   
4-Barrett PM. Treatment of childhood anxiety: Developmental aspects. Clin Psychol Rev 2000;20(4):479-94.                         
5-Donovan CL, Spence SH. Prevention of childhood anxiety disorders. Clin Psychol Rev 2000;20(4) 509-531.
6-Campbell SB. Behavior problems in preschool children: A review of recent research. J Child Psychol Psychiatry 1995;36(1):113-49                                                              
7-Bolton D, Eley TC, O’Connor TG, Perrin S, Rube- Hesketh S, Rijsdijk F, et al. Prevalence and genetic and environmental influences on anxiety disorders in 6-years-old twins. Psychol Med 2006;36(3):335-44.
8-Beauchaine TP, Hinshaw SP, eds. Child and Adolescent Psychopathology. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons; 2008.

9-McGinn LK, Cukor D, Sanderson WC. The relationship between parenting style, cognitive style and anxiety and depression: Does increased early adversity influence symptom severity through the mediating role of cognitive style? Cognitive Ther Res 2005;29(2):219-42.

10-Bogles SM, Brechman-Toussaint ML. Family issues in child anxiety: Attachment, family functioning, parental rearing and beliefs. Clin Psychol Rev 2006;26(7):834-56.  
11-Khanna MS, Kendall PC. Exploring the role of parent training in the treatment of childhood anxiety. J Consult Clin Psychol 2009;77(5):981-6.  
12-Cartwright-Hatton S, McNally D, White C. A new cognitive behavioral parenting intervention for families of young anxious children: A pilot study. Behav Cognitive Psychotherapy 2005;33(2):243-7.
13-Ginsberg GS, Silverman WK, Kurtines WK. Family involvement in treating children with phobic and anxiety disorders: A look ahead. Clin Psychol Rev 1995;15(5): 457–473.        
14-Ogden T, Hagen KA. Treatment effectiveness of parent management training in Norway: A randomized controlled trial of children with conduct problems. J Consult Clin Psychol 2008;76(4):607-21.
15-Lundahl B, Risser HJ, Lovejoy MC. A meta-analysis of parent training: moderates and follow-up effects. Clin Psychol Rev 2006;26(1):86-104.
16- Cartwright-Hatton S. Anxiety of childhood and adolescence: Challenges and opportunities. Clin  Psychol Rev 2006;26(7):813-6.        
17-Nixon RD. Treatment of behavior problems in preschoolers: A review of parent training programs. Clin Psychol Rev 2002;22(4):525-46..
18-van Gastel W, Legerstee JS, Ferdinand RF. The role of perceived parenting in familial aggregation of anxiety disorder in children. J Anxiety Disord 2009;23:46-53.
19-Rapee RM, Kennedy S, Ingram M, Edwards S, Sweeney L. Prevention and early intervention of anxiety disorder in inhibited preschool children. J Cosult Clin Psychol 2005;73(3):488-97.
20-Hale WW 3rd, Engles R, Meeus W. Adolescent's Perception of parenting behaviors and its relationship to adolescent Generalized Anxiety Disorder Symptoms. J Adolesc 2006;29(3):407-17.
 21-Pincus DB, Santucci LC,Ehrenerich JT, Eyberg SM. The implementation of modified parent- child interaction therapy for youth with separation anxiety disorder. Cognitive  Behavl Pract 2008;15(2):118-25.
22-Choate ML, Pincus DB, Eyberg SM, Barlow DH. Parent- Child interaction therapy for treatment of separation anxiety disorder in young children: a pilot study. Cognitive Behav Pract 2005;12:126-35.
23-Spence SH, Rapee R, McDonald C, Ingram M. The structure of anxiety symptoms among preschoolers. J Behav Res Ther 2001;39(11):1293-316.
24-Sharifi V, Asadi SM, Mohammadi MR, Amini H, Kaviani H, Semnani Y, et al. [Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID)].Cognive Science Novalities 2004; 6:10-12. [In Persian]