بررسی اثربخشی آموزش جنسی بر خودپندارۀ جنسی زنان در آستانۀ ازدواج شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره، دانشکدۀ روان‌‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 گروه مشاوره، دانشکدۀ روان‌‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر به‌منظور بررسی اثربخشی آموزش جنسی بر اساس مدل IMB بر خودپندارۀ جنسی زنان در آستانۀ ازدواج شهر اهواز انجام شد.
روش بررسی: جامعۀ آماری شامل کلیۀ زنان مراجعه­کننده‌ای بودند که به فراخوان محقق پاسخ دادند. از میان آنها 30 زن به روش تصادفی ساده انتخاب و به شیوۀ تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه کنترل قرار گرفتند. طرح پژوهش از نوع طرح آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. سپس گروه‌های آزمایش، 10 جلسۀ 90 دقیقه‌ای آموزش جنسی بر اساس مدل IMB دریافت کردند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسش‌نامۀ چندبعدی خودپندارۀ جنسی بود. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکوا) مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج به­دست­آمده نشان داد که آموزش جنسی موجب کاهش اضطراب جنسی و افسردگی جنسی و افزایش خودابرازی جنسی، خوش‌بینی جنسی و خودکارآمدی جنسی در زنان گروه آزمایش شد.
نتیجه­گیری: این پژوهش مؤید آن است که با آموزش می‌توان از ایجاد مشکلات جنسی پیشگیری کرد. در مورد اثربخشی آموزش جنسی قبل از ازدواج نیز می‌توان این­گونه تبیین کرد که آموزش این مسایل به زنان در آستانۀ ازدواج کمک می‌کند که در رابطه‌ی زناشویی مهار جنسی را کنار گذاشته و از این حق طبیعی خود لذت لازم را ببرند.
 

کلیدواژه‌ها


1-Besharat MA, Hosainzadeh R. Comparison of mental health and sexual problems fertile and infertile women. Journal of Reproduction and Infertility. 2006; 12 (2):146-153. [In Persian]
2-Noranipor R, Besharat MA, Yosefi E. Relationship between knowledge and sexual attitudes and marital satisfaction in couples living in the Young Research Center. Shahid Beheshti University, quarterly. Issues related to counseling psychotherapy 2008; 6(24):27. [In Persian]
3-Bakhshayesh AR, Mortazavi M. Relationship, sexual satisfaction, general health and marital satisfaction. Quarterly of Applied Psychology 2010; 4(12):73-85. [In Persian]
4-Ohadi B. Human sexuality. Isfahan: publisher Sadegh Hedayat; 2007.p.87.[In Persian]
5-Barr A, Bryan A, Kerrick, D. Sexual peak: Socially share cognitions about desire, frequency, and satisfaction in men and women. The Journal of Personal Relationships 2002; (45) 9: 287-299.
6-Jahanfar SH. Textbook of Sexual Disorders. 1th ed, Tehran: Publications salemi 2002. p.37. [In Persian]
7-Amanelahi A, Aghaeyan B, Heydaryan N. Khvdmfhvmy investigate the relationship between the variables of sex and sexual satisfaction. Family and Sexual Health Congress. Shahed University Tehran 2013. [In Persian]
8-Eslaminasab A. Human sexuality. Tehran: Hayan; 1998. [In Persian].
9-Sarikhani R. Comparison of the effectiveness of sex education and traditional education on the Trans-theoretical Model-based model of sexual self nulliparous women after childbirth. Master's thesis, Tehran University, 2012.
10-Murray, CE, Murray, TL. Solution-focused premarital counselling: Helping couples build a vision for their marriage. Journal of Marital and Family Therapy 2004; 30(3):349-358.