بررسی تاثیر استفاده از ایبوپروفن و پاراستامول قبل از جراحی دندان مولر سوم در کاهش میزان درد های بعد از جراحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جراحی فک و صورت, دانشکده دندان پزشکی, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز, اهواز, ایران.

2 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

3 گروه جراحی فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

10.22118/jsmj.2023.346755.2860

چکیده

مقدمه: تاکنون روش های مختلفی برای تسکین درد پس از جراجی دندان عقل مورد بررسی قرار گرفته است با این حال داروی مناسبی که بتواند باعث کاهش تسکین درد در بیماران گردد شناسایی نشده است. ما در این مطالعه به بررسی تاثیر تسکین درد ناشی از ایبوپروفن و پاراستامول در بیماران تحت جراحی دندان مولر پرداختیم.
روش کار: این مطالعه بر روی 30 بیمار 18 تا 30 سال که به مطب متخصصین جراحی دهان , فک و صورت اهواز برای جراحی دندان مولر سوم نهفته در فک پایین (در موقعیت مزیوانگولار یا ورتیکال و کلاس A یا B نهفتگی در سطح)مراجعه کرده بودند انجام شد.
نتایج: میانگین درد قبل از مداخله در گروه دریافت کننده ایبوپروفن ، 1.81 ± 0.46 و در گروه دیگر 1.80 ± 0.41 بود که اختلاف معناداری بین ان ها مشاهده نگردید (p-value:0.078). میانگین درد در گروه دریافت کننده ایبوپروفن 1.55 ± 1.23 و در گروه دریافت کننده پاراستامول 1.67 ± 1.34 بود که ارتباط معناداری بین ان ها مشاهده گردید (p-value:0.048). بر اساس ارزیابی ها نتایج نشان داد که میانگین درد در دقایق 5 و 15 دقیقه پس از مداخله در گروه پاراستامول در مقایسه با گروه ایبوپروفن بیشتر بود که این اختلاف از نظر اماری معنادار بود (p-value:0.034).
نتیجه گیری: در نهایت می توان این طور نتیجه گیری کرد که استفاده از ایبوپروفن در مقایسه با پاراستامول بهتر می تواند باعث تسکین درد در بیماران گردد.

کلیدواژه‌ها