بررسی هشت ساله پراکندگی فضایی تومورهای بدخیم توپر در کودکان(زیر18سال) استان خوزستان با استفاده از اطلاعات جغرافیایی از سال 1389 تا 1396

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دستیار تخصصی کودکان ،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

2 هیات علمی پژوهشی ،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

3 دانشکده بهداشت -دانشگاه جندی شاپور اهواز

4 مرکز تحقیقات تالاسمی و هموگلوبینوپاتی بیمارستان بقایی اهواز

5 گروه آموزشی کودکان - دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز -بیمارستان بقایی 2 - بخش انکولوژی کودکان

10.22118/jsmj.2021.277303.2427

چکیده

سرطان های کودکان، دومین عامل مرگ و میر در بین کودکان به شمار می رود. هدف از این مطالعه، بررسی میزان بروز تومورهای بدخیم توپر در کودکان و ارتباط آن با عوامل جغرافیایی نظیر آب و هوا، پوشش گیاهی و بارندگی، با استفاده از GIS در استان خوزستان طی سالهای 1389 تا 1396 می باشد.
روش کار: این مطالعه مقطعی و از نوع توصیفی بوده و در بیمارستان بقایی(2) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بر روی 481 بیمار زیر 18 سال انجام شد. اطلاعات ثبت شده بیماران طی سال های 1396-1389 استخراج شد. همچنین اطلاعات مربوط به میزان بارندگی، پوشش گیاهی، خصوصیات آب و هوایی و کاربری اراضی، از طریق سازمان هواشناسی و منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان جمع آوری شد.
نتایج: میانگین سنی بیماران مورد مطالعه 4.93+_6.31 سال بود. از مجموع 481 بیمار مورد بررسی، 206نفر (42.8%)مونث و 275نفر (57.2%)مذکر بودند. مقایسه کلی میزان بروز تومورهای بدخیم توپر در مناطق مختلف استان خوزستان نشان داد که شادگان بالاترین میزان بروز و گتوند پایین ترین میزان بروز را داشته است. شایعترین تومورهای گزارش شده در این مطالعه به ترتیب شامل تومورهای سیستم عصبی مرکزی(31%)، نوروبلاستوم(14%)، تومور ویلمز(14%) و استئوسارکوم(13%) بودند.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که توزیع تومورهای بدخیم توپر در شهرهای مختلف استان خوزستان یکسان نیست. این توزیع متفاوت می تواند ناشی از عواملی همچون آب و هوا، بارندگی و نیز انواع آلودگی های محیطی و صنعتی باشد.

کلیدواژه‌ها