کلیدواژه‌ها = سزارین
علل استفاده از روشهای مختلف بیهوشی در سزارین در بیمارستان های آموزشی منتخب واقع در استان خوزستان

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 110-124

10.22118/jsmj.2022.351165.2885

شیرین شیرزاد؛ مهدی امرائی؛ مریم عطرباغ کار؛ فرزاد فرجی خیاوی


ارتباط افسردگی بعد از زایمان و نوع زایمان

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 68-75

مهین نجفیان؛ ماریا چراغی؛ علی ناظری آستانه؛ مهرنوش نمازی